BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Otomobil devleri üretimi durduruyor

Otomobil devleri üretimi durduruyor

Al­man­ya­’da oto­mo­bil üre­tim şir­ke­ti Da­im­ler, ken­di­si­ne bağ­lı Mer­ce­des ara­ba­la­rı­nın sa­tış­la­rın­da bü­yük dü­şüş ol­ma­sın­dan do­la­yı 5 haf­ta­lı­ğı­na fab­ri­ka­lar­da üre­ti­mi dur­dur­ma ka­ra­rı al­dı.Al­man­ya­’da oto­mo­bil üre­tim şir­ke­ti Da­im­ler, ken­di­si­ne bağ­lı Mer­ce­des ara­ba­la­rı­nın sa­tış­la­rın­da bü­yük dü­şüş ol­ma­sın­dan do­la­yı 5 haf­ta­lı­ğı­na fab­ri­ka­lar­da üre­ti­mi dur­dur­ma ka­ra­rı al­dı. Al­man­ya­’nın di­ğer dev oto­mo­bil üre­ti­ci­si BMW de Le­ip­zi­g’­de­ki fab­ri­ka­sın­da 4 gün­lü­ğü­ne üre­ti­me ara ver­di. Mer­ce­de­s de fab­ri­ka­la­rın ara­lık or­ta­sın­da ka­pa­tı­lıp 12 Ocak­ta açı­la­bi­le­ce­ği­ni kay­det­ti. Da­im­ler, bir­kaç gün ön­ce 2008 yı­lı sa­tış he­def­le­ri­nin çok ge­ri­sin­de kal­dı­ğı­nı bil­dir­miş­ti. BMW ise 4 gün­lük ara­da 2 bin 800 ara­cın üre­ti­min­den vaz­ge­çi­le­ce­ği­ni, iş­çi­le­rin ma­aş­la­rı­nın ay­nen öde­ne­ce­ği­ni bil­dir­di. Şir­ke­tin BMW, Mi­ni ve Rolls-Roy­ce mar­ka­la­rı­nın Ey­lül ayı sa­tışla­rın­da yüz­de 15 dü­şüş gö­rül­dü. Ge­ne­ral Mo­tor­s’­un Al­man ko­lu Opel ve Volk­swa­gen de üre­tim­de ke­sin­ti­ye git­ti. Opel, Boc­hu­m’­da­ki fab­ri­ka­sı­nı pa­zar­te­si gü­nü 2 haf­ta­lı­ğı­na ka­pat­tı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT