BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > tebeşir tozu

tebeşir tozu

“-İn­san dün­ya­ya bir de­fa ge­lir... Adam gi­bi ya­şar­sa bir de­fa gel­mek ye­ter­li­dir...” (...Jo­e E.Le­wis)te­be­şir to­zu “-İn­san dün­ya­ya bir de­fa ge­lir... Adam gi­bi ya­şar­sa bir de­fa gel­mek ye­ter­li­dir...” (...Jo­e E.Le­wis) biz­den ha­ber­ler Sa­ba­hın kö­rün­de Fa­ruk’un te­le­fo­nu ça­lar... Bu se­ne­nin kur­ba­nı Öz­kan’dır ara­yan; “-Ya­hu du­rak­ta­yım, bu ser­vis git­ti mi?...” Bek­le­nen so­ru­dur, “Git bir sa­at da­ha uyu” de­nir ve ka­pa­tı­lır... Ha­a Öz­kan... Bir gün ön­ce “Sa­at­le­ri­ni­zi ge­ri al­ma­yı unut­ma­yın” ha­be­ri­ni ça­lı­şan ar­ka­daş­tır... Te­mel’in ye­ri Te­mel eğ­len­me­ye ba­ra git­miş... Er­te­si gün Dur­sun sor­muş -­Ge­cen na­sıl geç­ti? “-­Ba­ra git­tim a­ma i­çe­ri gi­re­me­dim...” -­Ne­den, dam­sız al­mı­yor­lar mıy­dı?... “-­Yok... Ka­pı­da­ki kır­mı­zı ı­şık bir tür­lü ye­şi­le dön­me­di...” tu­zak­tan ku­man­da (...FOX-­Şan­sa Bak) ­YA­RIŞ­MA­CI: Li­bor ve E­u­ro­bond te­rim­le­ri­ni bil­sey­dim bu­ra­da ne i­şim var?... AH­MET ÇA­KAR: ‘Şu­nu şu­nu yap­say­dım Re­al Mad­rid’de oy­nar­dım’ di­yen çap­sız top­çu­la­rı­mız var, on­la­ra ben­ze­me­yin... Bir film di­ya­lo­ğu! “-­Hav­la­ma­ya de­vam mı e­de­cek­sin, yok­sa ge­lip ı­sı­ra­cak mı­sın?...” (...Pulp Fic­ti­on fil­min­den) kri­tik “-Çok ki­lo al­dı­ğım için Av­ru­pa Ya­ka­sı’ndan ay­rıl­mış­tım... 140 ki­lo ol­muş­tum ve zevk al­ma­dı­ğım için ay­rıl­dım... Ko­me­di­yi tat al­ma­dan ya­pa­maz­sı­nız...”  (...Ata De­mi­rer) OKUyo­rum Söz market... ­Bi­zim­ki­ler, Ha­ya­ta Da­ir ve Tu­zak­tan Ku­man­da en çok be­ğen­di­ğim, ka­li­te­si ay­nı ka­lan bö­lüm­ler ol­du... ­Ga­ze­te­de­ki de­ği­şik­lik­le­ri i­se çok o­lum­lu bul­dum, e­me­ği ge­çen­le­re te­şek­kür­ler... Keş­ke her say­fa­sı da renk­li ol­sa... (...Fik­ret Ka­ya) EDİ­TÖR NO­TU: Bu o­lum­lu gö­rüş­ler i­çin te­şek­kür e­di­yor, da­ha ke­yif a­la­ca­ğı­nız say­fa­lar yap­ma­yı u­mu­yo­ruz... Bank Asya 1. Lig... ­Ge­çen gün bir o­ku­yu­cu­nun tes­bit et­ti­ği 3. Lig pu­an tab­lo­su­nun ar­dın­dan pek şık dur­ma­yan bir ha­ta da­ha yap­tı­nız... ­Dün­kü Bank As­ya 1. Lig maç tab­lo­sun­da Kar­tal-­Gi­re­sun ma­çı­nın kad­ro­la­rı da ay­nıy­dı... İ­ki ta­kım da ay­nı fut­bol­cu­lar­la ma­ça çık­mış­tı... (...Ay­han Öz­bek) E­Dİ­TÖR NO­TU: Bu tek­nik ha­ta­dan do­la­yı o­ku­yu­cu­la­rı­mız­dan ö­zür di­le­riz... ha­ya­ta da­ir O ge­ce an­sı­zın bir şe­yin far­kı­na var­mış­tım, ­Be­de­ni­miz­le ru­hu­muz a­ra­sın­da pek çok mi­nik pen­ce­re var­dı... A­çık ol­duk­la­rı za­man, bu­ra­dan duy­gu­lar ge­çi­yor­du... A­ra­lık­sa, pek bir şey ge­çe­mi­yor­du... Aşk... Yal­nız­ca aşk hep­si­ni bir­den ar­dı­na dek, bir­den­bi­re, şid­det­li bir fır­tı­na gi­bi a­ça­bi­lir­di... (...Su­san­na Ta­ma­ro) itiraf reyonu (...isim: do­zer hü­se­yin ...şe­hir: is­tan­bul ...yaş: genç) Ön­ce­lik­le şu­nu söy­le­me­li­yim ki; çok ne­şe­li bir ai­lem var. -Ken­di­siy­le ko­nu­şur­ken uyu­yan bir an­nem... -İçin­de pey­nir olan ta­ba­ğın üs­tün­de­ki streç fil­mi fark et­me­yip içi­ne eli­ni so­kan ve do­ğal ola­rak eli­ni boş kal­dı­ran bir ba­bam... -Di­li, dar ağız­lı ko­la şi­şe­le­ri­nin ucun­da sı­kı­şan bir kar­de­şim... -Bü­tün ak­şam, “Var mı­sın Yok mu­sun” prog­ra­mı iz­le­yen ve prog­ram bit­tik­ten son­ra da, “Ni­ye iz­li­yor­su­nuz bun­la­rı si­ze bir fay­da­sı yok” di­yen bir ba­ba­an­nem... -Ya­nın­da­ki ki­şi­yi ar­ka­da­şı sa­nıp ha­re­ket çe­ken ve ya­ban­cı ol­du­ğu­nu fark et­tik­ten son­ra da, “Se­ni bi­ri­ne ben­zet­tim yi­ğen” di­yen bir eniş­tem... -2 ton­luk pa­tos (do­ğu­da eki­nin buğ­da­yı­nı çı­kar­mak için kul­la­nı­lan vb. ma­ki­ne) ha­re­ket et­me­sin di­ye yer­de bul­du­ğu bir el­ma­yı te­ker­le­ğin ar­ka­sı­na ko­yan bir ku­ze­nim... -Oyun­cak fa­re­yi kuş zan­ne­den ve ona âşık olan bir pa­pa­ğa­nım... -Oto­mo­tik ka­pı­nın ca­mı­nı yok zan­ne­den ve ko­şa­rak çar­pıp ye­re düş­tük­ten son­ra ba­şı dö­ne­rek oto­ma­tik ka­pı­nın açıl­ma­sı­nı iz­le­yen ben va­rım... -Her gü­nü­müz çok eğ­len­ce­li ge­çi­yor... Hem de çoo­ok!.. (omer.soz­tu­tan@tg.com.tr - iti­raf edin, re­zil ede­lim...) S.Ö.Z. der ki; “-İn­san her ba­şa­rı­sız­lık­ta bir mer­di­ven da­ha çık­mış olur...” (... ‘Sa­hi bu­nu da o mu et­miş’ de­dir­ten müt­hiş S.Ö.Z.le­ri) İğ­ne­lik... ME­SAJ İ­pin u­cu­nu sen de, ­Kay­bet­tiy­sen bu a­ra... ­Say­borg­lar â­le­min­de, İn­sa­nı mum­la a­ra! ­Di­ji­tal dün­ya tü­nek, ­Kal­bi­miz tek­nik o­bez... ­Giy­mi­şiz çe­lik ye­lek, ­Değ­me me­saj iş­le­mez! ­Zi­hin­ler i­ki bük­lü, ­Çağ in­sa­nı ge­ri­yor... ­Be­yin­ler çe­rez yük­lü, ­Me­saj ha­ta ve­ri­yor! (...Se­fa Ko­yun­cu)
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93806
  % 0.86
 • 4.7768
  % -0.91
 • 5.5861
  % -0.17
 • 6.242
  % -0.25
 • 188.513
  % -0.28
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT