BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > HDI, yangın ve afette yayılma hedefinde

HDI, yangın ve afette yayılma hedefinde

HDI Si­gor­ta Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Matt­hi­as Ma­ak, “Tür­ki­ye­’nin he­men her sek­tör açı­sın­dan çok ve­rim­li ve bü­yük po­tan­si­ye­li olan pa­zar ko­nu­mun­da bu­lun­du­ğu­nu­” bil­dir­di.HDI Si­gor­ta Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Matt­hi­as Ma­ak, “Tür­ki­ye­’nin he­men her sek­tör açı­sın­dan çok ve­rim­li ve bü­yük po­tan­si­ye­li olan pa­zar ko­nu­mun­da bu­lun­du­ğu­nu­” bil­dir­di. Ma­ak, Al­man­ya mer­kez­li grup içe­ri­sin­de bu­lu­nan HDI’­nın 14 ül­ke­de fa­ali­yet­te ol­du­ğu­nu, en bü­yük kâr­la­rı­nın Bre­zil­ya ve Po­lon­ya­’dan gel­di­ği­ni, bu ül­ke­le­rin de Tür­ki­ye gi­bi bü­yü­dü­ğü­nü ifa­de et­ti. Ma­ak, Tür­ki­ye­’de da­ha çok ka­za ağır­lık­lı ça­lış­tık­la­rı­nı bildirdi. Hedeflerinin yan­gın ve do­ğal afet branş­la­rın­da ya­yıl­mak ol­du­ğu­nu an­la­tan Ma­ak, “Tür­ki­ye­’de par­lak ge­le­cek gö­rü­yo­ruz. He­de­fi­miz genç nü­fus­la pa­zar­da ilk 10’a gir­me­k” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT