BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > BMC’nin fotoğraf yarışması sonuçlandı

BMC’nin fotoğraf yarışması sonuçlandı

‘Ül­ke­miz ve BMC’ ko­nu­lu BMC 11. Ulu­sal Fo­toğ­raf Ya­rış­ma­sı so­nuç­lan­dı. 289 ya­rış­ma­cı­nın ka­tıl­dı­ğı ya­rış­ma­da, bi­rin­ci­lik ödü­lü­nü Meh­met Ali Poy­raz, ‘Kur­ta­rı­cı’ isim­li ese­ri­yle al­dı.‘Ül­ke­miz ve BMC’ ko­nu­lu BMC 11. Ulu­sal Fo­toğ­raf Ya­rış­ma­sı so­nuç­lan­dı. 289 ya­rış­ma­cı­nın ka­tıl­dı­ğı ya­rış­ma­da, bi­rin­ci­lik ödü­lü­nü Meh­met Ali Poy­raz, ‘Kur­ta­rı­cı’ isim­li ese­ri­yle al­dı. Türk fo­toğ­raf sa­na­tı­na kat­kı­da bu­lun­ma­yı ve BMC ile ül­ke­miz in­sa­nı­nı ay­nı fo­toğ­raf ka­re­sin­de bir ara­ya ge­tir­me­yi amaç­la­yan or­ga­ni­zas­yon­da 900 eser ya­rış­tı. Prof. Meh­met Bay­han’ın baş­kan­lı­ğın­da­ki ju­ri­nin, 4 tur üze­rin­den ele­me usu­lü ile ger­çek­leş­tir­di­ği de­ğer­len­dir­me so­nu­cun­da; Ay­dın Erel ‘İs­tan­bul Emi­nö­nü’ ad­lı ese­riy­le ikin­ci, Er­sin Kı­sa­cık ‘Dağ­da’ ad­lı ese­riy­le üçün­cü ol­du.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT