BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > KATAR SENFONİSİ İstanbul’dan başlıyor

KATAR SENFONİSİ İstanbul’dan başlıyor

Ka­tar’ın Baş­ken­ti Do­ha’da, Ha­zi­ran ayın­da dü­zen­le­nen kon­ser­le ilk de­fa se­yir­ci kar­şı­sı­na çı­kan Ka­tar Sen­fo­ni­si, dün­ya tu­ru­na İs­tan­bul’dan baş­lı­yor.> M.Kurt­bay Önür İS­TAN­BUL Dr. Sa­lem Ab­dül­ke­rim yö­ne­ti­min­de­ki Ka­tar Or­kes­tra­sı, baş­kent Do­ha’da dü­zen­le­nen kon­ser­le 2 bi­nden fazla davetliye ilk sen­fo­ni­si­ni sun­muş­tu. Ka­tar’ın Baş­ken­ti Do­ha’da, Ha­zi­ran ayın­da dü­zen­le­nen kon­ser­le ilk de­fa se­yir­ci kar­şı­sı­na çı­kan Ka­tar Sen­fo­ni­si, dün­ya tu­ru­na İs­tan­bul’dan baş­lı­yor. Do­ğu’nun gi­ze­mi­nin Ba­tı esin­ti­le­riy­le bu­luş­tu­ğu sen­fo­ni ya­za­rı ve yö­ne­ti­ci­si Dr. Sa­lem Ab­dül­ke­rim, ese­rin­de Ka­tar’ın hi­ka­ye­si­ni an­la­tı­yor. Dr. Ab­dül­ke­rim, bu sen­fo­niy­le mü­zik ta­ri­hin­de ilk de­fa Do­ğu ez­gi­le­ri­nin, Ba­tı­lı kom­po­zis­yon norm­la­rı ile bir­leş­ti­ril­di­ği­ni söy­le­di. Ka­tar Sen­fo­ni­si’nde, Türk klar­ne­ti­nin de kul­la­nıl­dı­ğı­nı be­lir­ten Dr. Sa­lim Ab­dül­ke­rim, “Ka­tar Sen­fo­ni­si, bi­li­nen ev­ren­sel bir yön­tem­le ya­zı­lan bir sen­fo­ni ça­lış­ma­sı de­ğil­dir. As­lın­da bu top­rak par­ça­sın­da ya­şa­yan ve ya­şa­mak­ta olan Ka­tar hal­kı­nın mü­ca­de­le hi­ka­ye­si ve ça­ba­sı­dır” de­di. İs­tan­bul Lüt­fi Kır­dar Ulus­la­ra­ra­sı Kon­gre ve Ser­gi Sa­ra­yı’nda ya­rın ger­çek­leş­ti­ri­le­cek sen­fo­ni; meç­hul ve teh­li­ke­ler­le do­lu bir yol­da, ek­mek pa­ra­sı ka­zan­mak için de­ni­ze açı­lan­la­rın çi­le­si­ni, an­ne­le­rin, ço­cuk­la­rın, eş­le­rin ve sev­gi­li­le­rin, dö­nüp dö­ne­me­ye­cek­le­ri­ni bil­me­dik­le­ri ya­kın­la­rı­na olan has­re­ti­ni an­la­tı­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT