BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Ergenekon’da 4 gözaltı

Ergenekon’da 4 gözaltı

So­ruş­tur­ma­yı yü­rü­ten Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı Ze­ke­ri­ya Öz’ün ta­li­ma­tıy­la An­ka­ra’da 1, İs­tan­bul’da 3 ki­şi gö­zal­tı­na alın­dı> Be­ya­zıt Ce­be­ci AN­KA­RA İHA Er­ge­ne­kon so­ruş­tur­ma­sı kap­sa­mın­da An­ka­ra ve İs­tan­bul’da dü­zen­le­nen ope­ras­yon­lar­da 4 ki­şi gö­zal­tı­na alın­dı. Em­ni­yet yet­ki­li­le­rin­den alı­nan bil­gi­ye gö­re, Er­ge­ne­kon so­ruş­tur­ma­sı­nı yü­rü­ten Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı Ze­ke­ri­ya Öz’ün ta­li­ma­tıy­la An­ka­ra’da 1, İs­tan­bul’da 3 ol­mak üze­re top­lam 4 ki­şi gö­zal­tı­na alın­dı. An­ka­ra Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü Ka­çak­çı­lık ve Or­ga­ni­ze Suç­lar­la Mü­ca­de­le Şu­be Mü­dür­lü­ğü, Or­ga­ni­ze Suç­lar Bü­ro Amir­li­ği ekip­le­ri sa­bah er­ken sa­at­ler­de, Tuncay Özkan’a ait ‘Kanal Biz’ isimli bir TV ka­na­lın­da prog­ram ya­pım­cı­sı ol­du­ğu öğ­re­ni­len M.Y.’yi evin­de gö­zal­tı­na al­dı. M.Y, An­ka­ra Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü’ne ge­ti­ril­dik­ten son­ra İs­tan­bul’dan ge­len po­lis eki­bi­ne tes­lim edi­le­rek, İs­tan­bul’a gön­de­ril­di. Ope­ras­yon kap­sa­mın­da yi­ne ay­nı te­le­viz­yon ka­na­lın­da bil­gi iş­lem gö­rev­li­si F.K, şo­för S.Ö. ile sek­re­ter A.S’nin de İs­tan­bul’da gö­zal­tı­na alın­dı­ğı öğ­re­nil­di. Zan­lı­la­rın sav­cı­lı­ğa sevk edi­le­ce­ği bil­di­ril­di. Du­ruş­ma­ya bu­gün de­vam edi­le­cek “Er­ge­ne­kon” so­ruş­tur­ma­sı kap­sa­mın­da hak­la­rın­da da­va açı­lan 46’sı tu­tuk­lu 86 sa­nı­ğın yar­gı­lan­ma­sı­na bu­gün de­vam edi­le­cek. Emek­li Tuğ­ge­ne­ral Ve­li Kü­çük ile İş­çi Par­ti­si (İP) Ge­nel Baş­ka­nı Do­ğu Pe­rin­çek’in de ara­la­rın­da bu­lun­du­ğu 46’sı tu­tuk­lu 86 sa­nı­ğın yar­gı­lan­dı­ğı “Er­ge­ne­kon” da­va­sı­nın 3. du­ruş­ma­sı, Si­liv­ri Ce­za İn­faz Ku­rum­la­rı Yer­leş­ke­si’nde sa­at 10.00’da baş­la­ya­cak. Da­va­nın bir ön­ce­ki du­ruş­ma­sın­da sa­nık­la­rın ta­ma­mı­nın bir­lik­te yar­gı­lan­ma­sı­na ka­rar ve­ril­me­si se­be­biy­le İs­tan­bul 13. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si, baş­ka da­va­lar kap­sa­mın­da tu­tuk­lu olan bu da­va­nın tu­tuk­suz sa­nık­la­rı Se­dat Pe­ker ve Se­mih Tu­fan Gü­lal­tay dı­şın­da­ki di­ğer 38 tu­tuk­suz sa­nı­ğı ga­ze­te, te­le­viz­yon ve ha­ber ajans­la­rı ara­cı­lı­ğıy­la du­ruş­ma­ya da­vet et­ti. Du­ruş­ma­ya gel­me­le­ri ha­lin­de, ara­la­rın­da Cum­hu­ri­yet Ga­ze­te­si im­ti­yaz sa­hi­bi İl­han Sel­çuk ile İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si (İÜ) es­ki Rek­tö­rü Prof. Dr. Ke­mal Yal­çın Alem­da­roğ­lu ve İP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Fe­rit İl­se­ver’in de ol­du­ğu tu­tuk­suz 40 sa­nı­ğın kim­lik tes­pit iş­le­mi ya­pı­la­cak. Du­ruş­ma­da da­ha son­ra, ön­ce­ki otu­rum­lar­da ba­zı sa­nık ve avu­kat­la­rı­nın id­di­ana­me­nin sa­tır sa­tır okun­ma­sı yö­nün­de ta­lep­te bu­lun­ma­la­rı do­la­yı­sıy­la id­di­ana­me­nin okun­ma­sı bek­le­ni­yor.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 95305
  % 1.3
 • 4.7467
  % -0.97
 • 5.5572
  % -0.99
 • 6.2274
  % -0.99
 • 187.122
  % -1.47
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT