BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ETLE TIRNAĞI AYIRAMAZLAR

ETLE TIRNAĞI AYIRAMAZLAR

“Te­rör ör­gü­tü, bi­zi Kürt kö­ken­li va­tan­daş­la­rı­mız­dan ko­par­mak i­çin uğ­ra­şı­yor. A­ma bo­şu­na... Te­rör­le oy a­la­cak­la­rı­nı zan­ne­di­yor­lar. Bir ke­re, i­ki ke­re sıç­rar­sın. Ü­çün­cü­de yok o­lur­sun”> Dev­let Arık AN­KA­RA İHA KI­RIK­KA­LE’DE Fİ­DAN DİK­Tİ VE SU­LA­DI Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, Al­tın­dağ İl­çe Kon­gre­si’nin ar­dın­dan, ba­zı açı­lış­la­ra ve TO­Kİ’nin anah­tar tes­lim tö­re­ni­ne ka­tıl­mak üze­re Kı­rık­ka­le’ye gel­di. İçiş­le­ri Ba­ka­nı Be­şir Ata­lay, Çev­re ve Or­man Ba­ka­nı Vey­sel Eroğ­lu ile bir­lik­te ge­len Er­do­ğan’ı; AK Par­ti Kı­rık­ka­le Mil­let­ve­kil­le­ri ve Va­li Mus­ta­fa Bah­ret­tin De­mi­rer kar­şı­la­dı. Va­tan­daş­lar­la soh­bet eden ve yol bo­yun­ca ço­cuk­la­ra oyun­cak da­ğı­tan Er­do­ğan; Kı­rık­ka­le Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı’nda bu­lu­nan par­ka ma­vi la­din fi­da­nı dik­ti. Er­do­ğan, “can su­yu” ver­me­yi de ih­mal et­me­di. Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, te­rör ör­gü­tü PKK’ya ve ‘yan­da­şı’ ola­rak ni­te­len­dir­di­ği DTP’ye mey­dan oku­ya­rak, “Te­rö­re des­tek ve­ren­ler, te­rö­rün yan­daş­la­rı kal­kıp da, Baş­ba­kan’ın her­han­gi bir şeh­re gi­di­şi­ni en­gel­le­me gay­ret­le­ri içi­ne gi­ri­yor­sa, bo­şu­na. Her met­re­ka­re­si­ne gi­de­ce­ğiz, ça­lı­şa­ca­ğız, ya­tı­rım­la­rı­mı­zı ya­pa­ca­ğız” de­di. Par­ti­si­nin Al­tın­dağ İl­çe Teş­ki­la­tı 3. Ola­ğan Kon­gre­si’ne ka­tı­lan Er­do­ğan, gün­de­me iliş­kin açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. Er­do­ğan şun­la­rı söy­le­di: HİZ­MET AN­LA­YIŞ­LA­RI YOK “Bi­zi bu ül­ke­de her­han­gi bir va­tan­da­şı­mız­dan ko­par­mak müm­kün de­ğil. İs­ter Türk, is­ter Kürt, is­ter Za­za, is­ter Çer­kez ol­sun, ne olur­sa ol­sun. PKK te­rör ör­gü­tü, bi­zi Kürt kö­ken­li va­tan­daş­la­rı­mız­dan ko­par­mak is­ti­yor, bo­şu­na uğ­ra­şı­yor. Bi­zim için Kürt kö­ken­li va­tan­da­şı­mız­la di­ğer­le­ri ara­sın­da bir fark yok. Ola­maz da! Te­rör ör­gü­tü ve yan­da­şı olan si­ya­si par­ti, kim­lik si­ya­se­ti ya­pı­yor. Hiz­met an­la­yış­la­rı yok. Te­rör­le, teh­dit­le oy ala­cak­la­rı­nı sa­nı­yor­lar. Bir ke­re, iki ke­re sıç­rar­sın. Üçün­cü­de yok olur­sun. Mil­le­tim­le te­rör ör­gü­tü ara­sın­da­ki me­sa­fe açı­lı­yor, da­ha da açı­la­cak. Te­rör ör­gü­tü bu yal­nız­lı­ğın için­de ken­di ken­di­ne kıv­ra­na­rak bi­te­cek. Bir­bi­ri­mi­ze ina­na­ca­ğız, gö­zü­mü­zü he­def­ler­den ayır­ma­dan iler­le­ye­ce­ğiz. Tür­ki­ye bu­gün­ler­den çok da­ha mü­ref­feh ola­cak.” GE­RE­KİR­SE IMF İLE AN­LA­ŞI­RIZ Kü­re­sel eko­no­mik kri­ze de de­ği­nen Erd­ğan, Tür­ki­ye’nin en az ha­sar­la bu­nu at­la­ta­ca­ğı­nı be­lirt­ti. IMF ile yü­rü­tü­len gö­rüş­me­le­re iliş­kin tar­tış­ma­la­rı de­ğer­len­di­ren Er­do­ğan şöy­le de­vam et­ti: “Ba­zı çev­re­ler IMF ko­nu­sun­da akıl ver­me­ye kal­kı­şı­yor. Otu­rup ko­nuş­ma­dı­ğı­mı­zı ne­re­den bi­li­yor­su­nuz? Si­zin ta­li­ma­tı­nız­la mı IMF ile gö­rü­şüp, ka­ra­ra bağ­la­ya­ca­ğız. IMF ile za­ten gö­rüş­me­le­ri­mi­zi ya­pı­yo­ruz. Bu, kar­şı­lık­lı men­fa­at esa­sı­na da­ya­lı. Eğer be­nim men­fa­at­le­rim ye­ri­ne ge­lir­se, an­laş­ma­mı­zı ya­pa­rız. Bu­gü­ne ka­dar IMF’ye kar­şı ol­ma­yan ik­ti­dar, şim­di ni­ye kar­şı ol­sun? Böy­le bir kriz dö­ne­min­de IMF’nin is­tek­le­ri­ne bo­yun eğe­rek ya­rı­nı­mı­zı ka­ran­lı­ğa so­ka­ma­yız. Me­se­le bu. Ül­ke­nin Baş­ba­ka­nı ola­rak şu­nu söy­lü­yo­rum. Eğer bi­zim­le bir es­nek­lik çer­çe­ve­sin­de an­laş­ma­ya va­rır­sa­nız, otu­rur im­za­la­rız. Ama, ‘Böy­le fır­sa­tı­nı bul­duk, ümü­ğü­nü sı­ka­lım’ der­se­niz, ku­su­ra bak­ma­yın. Be­de­li ne olur­sa ol­sun bu­na fır­sat ver­me­yiz.” FİT­NE­YE İZİN VER­ME­YE­CE­ĞİZ An­ka­ra’dan Kı­rık­ka­le’ye ge­çen Baş­ba­kan Er­do­ğan, Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı’nda dü­zen­le­nen top­lu açı­lış ve TO­Kİ Anah­tar Tes­lim Tö­re­ni’ne ka­tıl­dı. Er­do­ğan bu­ra­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da; “Bi­zim siz­ler­le ara­mız­da gö­nül­den gö­nü­le gi­den bir yol var. Va­tan­da­şı­mız­la gö­nül ba­ğı ko­puk olan­la­rın as­la an­la­ya­ma­ya­ca­ğı bir yol bu. Bir­bi­ri­mi­zi çok se­ve­ce­ğiz. ‘Ya­ra­dı­la­nı Ya­ra­dan­dan ötü­rü se­ven’ bir me­de­ni­ye­tin men­sup­la­rı ola­rak, ara­mı­za fit­ne sok­mak is­te­yen­le­re fır­sat ver­me­ye­ce­ğiz. Ne ka­dar da­ya­nış­ma içe­ri­sin­de olur­sak, te­rör o ka­dar kan kay­be­de­cek­tir, bu­nu böy­le bi­li­niz. Tür­ki­ye’nin ba­tı­sı ne ise do­ğu­su da gü­ney­do­ğu­su da o ola­cak. Bi­ze ya­kı­şan, fark­lı­lık­la­rı­mız üze­rin­de de­ğil, müş­te­rek­le­ri­miz üze­rin­de yo­ğun­laş­mak, kar­deş­lik hu­ku­ku­mu­zu ge­liş­tir­mek, gön­lü­mü­zü ve kol­la­rı­mı­zı ola­bil­di­ği ka­dar ge­niş aça­rak kim­se­yi dı­şa­rı­da bı­rak­ma­ma­ya ça­lış­mak.”
Reklamı Geç
KAPAT