BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > AK Parti, ülkenin dış itibarını da sağladı

AK Parti, ülkenin dış itibarını da sağladı

AK Par­ti Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı ve İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Ege­men Ba­ğış, bun­dan 30 yıl ön­ce Bir­leş­miş Mil­let­ler Gü­ven­lik Kon­se­yi’nin Tür­ki­ye’yi Kıb­rıs’ta iş­gal­ci ilan et­ti­ği­ni ve bu­ra­dan çık­ma­sı­nı is­te­di­ği­ni be­lir­te­rek, “Bu­gün ay­nı Gü­ven­lik Kon­se­yi, Tür­ki­ye’ye ‘Bi­ze yol gös­ter. Bi­ze ışık tut’ di­yor” de­di.AK Par­ti Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı ve İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Ege­men Ba­ğış, bun­dan 30 yıl ön­ce Bir­leş­miş Mil­let­ler Gü­ven­lik Kon­se­yi’nin Tür­ki­ye’yi Kıb­rıs’ta iş­gal­ci ilan et­ti­ği­ni ve bu­ra­dan çık­ma­sı­nı is­te­di­ği­ni be­lir­te­rek, “Bu­gün ay­nı Gü­ven­lik Kon­se­yi, Tür­ki­ye’ye ‘Bi­ze yol gös­ter. Bi­ze ışık tut’ di­yor” de­di. AK Par­ti Ka­dı­köy İl­çe Teş­ki­la­tı 3. Ola­ğan Kon­gre­si’nde ko­nu­şan Ba­ğış, şun­la­rı söy­le­di: “AK Par­ti, içi­miz­de­ki kal­kın­ma­yı sağ­la­mak­la kal­ma­dı, Tür­ki­ye’nin dış iti­ba­rı­nı da sağ­la­dı. NA­TO gi­bi bir­çok top­lan­tı­lar­da, kri­tik iş­ler­de ba­şa­rı­lı ol­duk. Pa­kis­tan ile Af­ga­nis­tan, İs­ra­il ile Su­ri­ye, Fi­lis­tin ile İs­ra­il ara­sın­da ara­bu­lu­cu­luk ya­pı­yo­ruz. Kim­se bi­zi bir­bi­ri­mi­ze dü­şür­me ça­ba­la­rın­da ba­şa­rı­lı ola­maz. Çün­kü, bu top­rak­lar bi­zim.”
Reklamı Geç
KAPAT