BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kutan dönemi bitti bayrak Kurtulmuş’ta

Kutan dönemi bitti bayrak Kurtulmuş’ta

Saa­det Par­ti­si Ge­nel Baş­kan­lı­ğı gö­re­vi­ni Nu­man Kur­tul­muş’a dev­re­den Re­cai Ku­tan; par­ti­si­nin Ata­türk Spor Sa­lo­nu’nda ger­çek­leş­ti­ri­len 3. Bü­yük Ola­ğan Kon­gre­si’nde, ye­ni yö­ne­tim­de gö­rev ala­cak ar­ka­daş­la­rı­na ba­şa­rı di­le­di.> Ha­ber Mer­ke­zi AN­KA­RA İki lider, bir­lik me­sa­jı ve­re­rek par­ti­li­le­ri se­lam­la­dı. Saa­det Par­ti­si Ge­nel Baş­kan­lı­ğı gö­re­vi­ni Nu­man Kur­tul­muş’a dev­re­den Re­cai Ku­tan; par­ti­si­nin Ata­türk Spor Sa­lo­nu’nda ger­çek­leş­ti­ri­len 3. Bü­yük Ola­ğan Kon­gre­si’nde, ye­ni yö­ne­tim­de gö­rev ala­cak ar­ka­daş­la­rı­na ba­şa­rı di­le­di. Kon­gre­ye ka­tı­lan­lar­dan hak­la­rı­nı he­lal et­me­le­ri­ni is­te­yen Ku­tan, “Ben he­lal edi­yo­rum” de­di. Bu sı­ra­da Ku­tan’ın duy­gu­lan­dı­ğı göz­len­di. Ko­nuş­ma­sı­nın ar­dın­dan Nu­man Kur­tul­muş, Ku­tan’a iş­le­me­li bir ta­bak he­di­ye eder­ken par­ti yö­ne­ti­ci­le­ri de pla­ket ve çi­çek­ler sun­du. Kon­gre­ye Nec­met­tin Er­ba­kan da katıldı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT