BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Ahmedinecad’da radyasyon şüphesi

Ahmedinecad’da radyasyon şüphesi

İran Cum­hur­baş­ka­nı Mah­mud Ah­me­di­ne­cad’ın aşı­rı ça­lış­mak­tan has­ta düş­tü­ğü bil­di­ril­di. Ah­me­di­ne­cad’ın BM Ge­nel Ku­ru­lu’na ka­tıl­mak için ge­çen ay ger­çek­leş­tir­di­ği New York zi­ya­re­tinde bulunan Mil­let­ve­ki­li Mu­ham­med İs­ma­il Kev­se­ri; Cum­hur­baş­ka­nı­nın has­ta ol­du­ğu­nu, ama “er geç iyi­le­şe­ce­ği­ni” söy­le­di.İran Cum­hur­baş­ka­nı Mah­mud Ah­me­di­ne­cad’ın aşı­rı ça­lış­mak­tan has­ta düş­tü­ğü bil­di­ril­di. Ah­me­di­ne­cad’ın BM Ge­nel Ku­ru­lu’na ka­tıl­mak için ge­çen ay ger­çek­leş­tir­di­ği New York zi­ya­re­tinde bulunan Mil­let­ve­ki­li Mu­ham­med İs­ma­il Kev­se­ri; Cum­hur­baş­ka­nı­nın has­ta ol­du­ğu­nu, ama “er geç iyi­le­şe­ce­ği­ni” söy­le­di. Ge­çen Tem­muz­da, Ro­ma’da bir zir­ve­ye ka­tı­lan Ah­me­di­ne­cad’a, X-ray ci­ha­zın­dan ge­çer­ken yük­sek mik­tar­da rad­yas­yon ve­ril­di­ği id­di­a edil­miş­ti. Ah­me­di­ne­cad’ın has­ta­lan­ma­sı, bu kuş­ku­yu ye­ni­den gün­de­me ge­tir­di. Ah­me­di­ne­cad’ın has­ta­lı­ğı, dev­let baş­ka­nı se­çi­min­de ye­ni­den aday olup ol­ma­ya­ca­ğı ko­nu­sun­da da kuş­ku­lar oluş­tur­du. Gün­de 20 sa­at ça­lı­şan Ah­me­di­ne­cad’ın aday­lı­ğı ko­nu­sun­da­ki spe­kü­las­yon­la­rı red­de­den Kev­se­ri, “Böy­le do­ğal bir şe­yi psi­ko­lo­jik sa­vaş için kul­la­nan­lar, ba­şa­rı­sız ola­cak­tır” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT