BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > GOP’un SSK’sı belediye kursları

GOP’un SSK’sı belediye kursları

Ga­zi­os­man­pa­şa­lı­la­rın, ‘GOP’un SSK’sı’ ola­rak ad­lan­dır­dık­la­rı kurs­lar­dan me­zun olan­la­rın yüz­de 30’u mes­lek­le­ri­ni ko­lay­lık­la uy­gu­la­ma şan­sı bu­lu­yorGa­zi­os­man­pa­şa Be­le­di­ye­si bün­ye­sin­de ku­ru­lu Ha­nım­lar Ma­sa­sı’nın dü­zen­le­di­ği kurs ve eği­tim­ler iş­siz­le­re iş umu­du ol­du. Özel­lik­le bir uğ­raş ve mes­lek sa­hi­bi ol­mak is­te­yen ev ka­dın­la­rıy­la iş­siz genç­le­rin rağ­bet et­ti­ği kurs­lar­dan her yıl bi­ne ya­kın ki­şi me­zun olu­yor. Ara­la­rın­da ta­kı ta­sa­rımın­dan kua­för­lü­ğe, in­gi­liz­ce­den teks­til ta­sa­rı­ma ka­dar 23 dal­da dü­zen­le­nen kurs­la­ra her ge­çen yıl ka­tı­lım ar­tı­yor. Kurs­lar­dan bu­gü­ne ka­dar yak­la­şık 4153 ki­şi me­zun edi­lir­ken, bu kurs­la­rı bi­ti­ren­le­rin yüz­de 30’luk bö­lü­mü de mes­lek­le­ri­ni ha­ya­ta ge­çir­me şan­sı­na eri­şi­yor. Be­le­di­ye­nin ta­kı ve ben­ze­ri el sa­nat­la­rı­nı bi­ti­ren­ler GOP Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan açı­lan Ka­ra­de­niz Sa­bit Pa­zar ye­rin­de el ürün­le­ri­ni sa­tı­şa su­na­bi­li­yor. 2004-2005 yı­lın­da kurs­lar­dan me­zun olan Gül­se­ren Tur­gut, ta­kı­la­rı­nı pa­zar­da sa­tıp evi­ne kat­kı ya­pan bir kur­si­yer. Gül­se­ren ha­nım bu kurs­la­rın il­çe­de ya­şa­yan­la­rın bo­şa har­ca­nan za­man­la­rı­nı de­ğer­len­dir­mek için bü­yük fır­sat ol­du­ğu­nu söy­le­di. Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Er­han Erol, “Bu kurs­lar sa­ye­sin­de bin­ler­ce kur­si­ye­ri­miz emek­le­ri kar­şı­lı­ğın­da ev­le­ri­nin eko­no­mi­si­ne cid­di kat­kı­lar­da bu­lu­nu­yor” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 95464
  % 1.47
 • 4.7578
  % -0.74
 • 5.5643
  % -0.86
 • 6.2385
  % -0.81
 • 188.034
  % -0.99
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT