BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İSTANBUL 29 Ekimde bayraklarla donatılacak

İSTANBUL 29 Ekimde bayraklarla donatılacak

İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, dü­zen­le­di­ği gör­kem­li ve coş­ku­lu tö­ren­ler­le Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı’nı bir şö­le­ne dö­nüş­tü­re­cek.İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si, dü­zen­le­di­ği gör­kem­li ve coş­ku­lu tö­ren­ler­le Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı’nı bir şö­le­ne dö­nüş­tü­re­cek. Et­kin­lik­ler kap­sa­mın­da ye­di te­pe­li İs­tan­bul bu yıl da te­pe­den tır­na­ğı bay­rak­lar­la do­na­tı­la­cak. Cad­de­ler, mey­dan­lar, so­kak­lar, ka­mu bi­na­la­rı ve gök­de­len­le­re dev Türk Bay­rak­la­rı ası­la­cak. İs­tan­bul Bo­ğa­zı’nda, Bo­ğa­zi­çi Köp­rü­sü ile Kız Ku­le­si ara­sın­da muh­te­şem bir ışık, la­zer, ha­va­i fi­şek ve mü­zik gös­te­ri­si ya­pı­la­cak. Bo­ğaz’da ya­pı­la­cak ışık ve la­zer gös­te­ri­le­ri ile yak­la­şık 300 tek­ne­nin ka­tı­la­ca­ğı fe­ner ala­yı 18.30’dan iti­ba­ren iz­le­ne­bi­le­cek. Ar­dın­dan Baş­kan Ka­dir Top­baş’ın Dol­ma­bah­çe’den ve­re­ce­ği start­la muh­te­şem gös­te­ri 19.30’da baş­la­ya­cak ve 15 da­ki­ka sü­re­cek. Av­ru­pa ve Ana­do­lu Ya­ka­sı’nda­ki ba­zı nok­ta­lar­da se­yir yer­le­ri oluş­tu­ru­la­cak ve dev ek­ran­lar­dan gös­te­ri­ler iz­le­ne­bi­le­cek. Tak­sim, Ba­kır­köy ve Cad­de­bos­tan Sa­hi­li’nde de kut­la­ma­lar ya­pı­la­cak. Bu üç nok­ta­da­ki kut­la­ma­lar 19.00’da baş­la­ya­cak.
Reklamı Geç
KAPAT