BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Kızının ölümüne dayanamadı canına kıydı

Kızının ölümüne dayanamadı canına kıydı

Trab­zon’da 9 ay ön­ce, al­kol­lü sü­rü­cü­nün ya­ya kal­dı­rım­ında çar­pa­rak ölü­mü­ne ne­den ol­du­ğu üni­ver­si­te öğ­ren­ci­si Be­ril Üs­tün­yer’in (18) an­ne­si Ha­ti­ce Üs­tün­yer (53) Kars’ta in­ti­har ede­rek ha­ya­tı­na son ver­di.> Be­dir Al­tu­nok KARS İHA Trab­zon’da 9 ay ön­ce, al­kol­lü sü­rü­cü­nün ya­ya kal­dı­rım­ında çar­pa­rak ölü­mü­ne ne­den ol­du­ğu üni­ver­si­te öğ­ren­ci­si Be­ril Üs­tün­yer’in (18) an­ne­si Ha­ti­ce Üs­tün­yer (53) Kars’ta in­ti­har ede­rek ha­ya­tı­na son ver­di. Kı­zı Be­ril’e doğ­du­ğu gün­den bu ya­na de­rin sev­gi bes­le­me­siy­le bi­li­nen an­ne, kı­zı­nın her anı­nı ka­me­ra­ya kay­de­dip fo­toğ­raf­la­dı. 9 ay ön­ce ge­len acı ha­ber­le Üs­tün­yer ai­le­si ade­ta yı­kıl­dı... Da­ha son­ra­la­rı kı­zı­nın oda­sı­na ka­pa­nan an­ne, ai­le­si­ni te­dir­gin et­me­ye baş­la­dı. Ve acı­lı an­ne, geç­ti­ği­miz gün­ler­de ev­de kim­se­le­rin ol­ma­dı­ğı sa­at­te kı­zı­nın fo­toğ­raf­la­rı­nın ası­lı ol­du­ğu du­va­rın kar­şı­sın­da­ki mer­di­ven­de boy­nu­na ip bağ­la­ya­rak ca­nı­na kıy­dı...
Reklamı Geç
KAPAT