BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Sayın Başbakan! Sayın Başbakan! Sayın Başbakan!

Sayın Başbakan! Sayın Başbakan! Sayın Başbakan!

Sayın Baş­ba­kan! Dil Ku­rul­ta­yın­da­ki ko­nuş­ma­nı­zı bü­yük bir dik­kat­le din­le­dim. De­di­niz ki: “Genç­le­ri­miz, Ata­türk’ün Bü­yük Nu­tuk isim­li ese­ri­ni oku­yup an­la­mak­ta bü­yük zor­luk­lar çe­ki­yor­lar. Ay­nı şe­kil­de, İs­tik­lâl Mar­şı şa­iri­miz Meh­met Âkif Er­soy’un şi­ir­le­ri­ni an­la­mak­ta da zor­la­nı­yor­lar!”Sayın Baş­ba­kan! Dil Ku­rul­ta­yın­da­ki ko­nuş­ma­nı­zı bü­yük bir dik­kat­le din­le­dim. De­di­niz ki: “Genç­le­ri­miz, Ata­türk’ün Bü­yük Nu­tuk isim­li ese­ri­ni oku­yup an­la­mak­ta bü­yük zor­luk­lar çe­ki­yor­lar. Ay­nı şe­kil­de, İs­tik­lâl Mar­şı şa­iri­miz Meh­met Âkif Er­soy’un şi­ir­le­ri­ni an­la­mak­ta da zor­la­nı­yor­lar!” Bu tes­bit­le­ri­ni­ze yüz­de yüz ben de ka­tı­lı­yo­rum. Türk­çe’miz git­tik­çe kan kay­be­di­yor. Bu hal, ik­ti­sa­di kriz­le­rin pat­la­ma­sın­dan, iş­siz­li­ğin art­ma­sın­dan, te­rö­rün tır­man­ma­sın­dan...çok da­ha teh­li­ke­li bir gi­diş­tir. Ak­lı ba­şın­da olan, Türk­çe’nin, mil­let ha­ya­tı­mız­da bir şah da­ma­rı gi­bi vur­du­ğu­nu bi­len her­kes, di­li­miz ko­nu­sun­da si­zin has­sa­si­ye­ti­niz­le şi­kâ­yet­çi. At­ti­la İl­han da bir TV ko­nuş­ma­sın­da de­miş­ti ki: “Ata­türk’ün Bü­yük Nu­tuk’unu, söz­lük­le­re bak­ma­dan oku­yup an­la­ya­cak ne­sil­ler ye­tiş­tir­me­li­yiz!” Si­zin, Türk Di­li Ku­rul­ta­yın­da­ki şi­kâ­ye­ti­niz, ba­na, bel­ki de kırk yıl ön­ce çı­kan bir Bü­yük Do­ğu mec­mu­ası­nın ka­pak res­mi­ni ha­tır­lat­tı: De­mir par­mak­lık­lı ko­ca­man bir ha­pis­ha­ne ka­pı­sı. Ka­pı üze­rin­de, iki yum­ruk bü­yük­lü­ğün­de bir ki­lit. Par­mak­lık­lar ara­sın­da, ba­şı göğ­sün­de mah­zun bir adam. Ka­pa­ğın al­tın­da, yü­re­ği­mi­zi bur­kan bir cüm­le: İÇER­DE OLAN Bİ­ZİZ! ANAH­TAR Bİ­ZİM CE­Bİ­MİZ­DE! Bu cüm­le üze­rin­de bir ki­tap ya­zı­la­bi­lir. Dün­den bu­gü­ne hep ay­nı şi­kâ­yet. Türk­çe ko­nu­sun­da­ki şi­kâ­yet­le­ri kö­kün­den çö­ze­cek si­zin ik­ti­da­rı­nız­dır. Doğ­ru­su ben, ce­bi­niz­de­ki anah­ta­rı ne­den kul­lan­ma­dı­ğı­nı­zı yıl­lar­dan be­ri an­la­ya­bil­miş de­ği­lim. Sa­yın Baş­ba­kan! İn­gil­te­re, Fran­sa, Al­man­ya gi­bi ül­ke­ler­de, se­kiz yıl­lık eği­tim­den ge­çen ço­cuk­la­rın ders ki­tap­la­rın­da­ki ke­li­me sa­yı­sı 71.000’dir. Bu ra­kam Ja­pon­ya’da 44.000, İtal­ya’da 31.000 ci­va­rın­da­dır. Tür­ki­ye’de ise ço­cuk­la­rı­mı­zın ders ki­tap­la­rı 7.000 ke­li­mey­le ha­zır­lan­mak­ta­dır ve bi­zim sev­gi­li ço­cuk­la­rı­mız da bu 7.000 ke­li­me­nin %10’uy­la dü­şün­mek­te, ko­nuş­mak­ta, yaz­mak­ta­dır­lar. Dün­ya­nın her ta­ra­fın­da ol­du­ğu gi­bi, in­san­lar biz­de de ke­li­me­ler­le dü­şün­mek­te, ke­li­me­ler­le ko­nu­şup yaz­mak­ta­dır­lar. Zen­gin bir dil­le oku­yup ya­zan Ba­tı dün­ya­sı­nın ede­bi­ya­tı, tek­ni­ği, me­de­nî se­vi­ye­si, el­bet­te bi­zim önü­müz­de ola­cak­tır. Sa­yın Baş­ba­kan! Sa­yın Baş­ba­kan! Sa­yın Baş­ba­kan! Aca­ba siz, Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı Ta­lim Ter­bi­ye Ku­ru­lu üye­le­ri­ni ne­den ikaz et­mi­yor­su­nuz? Ço­cuk­la­rı­mı­zın, hiç ol­maz­sa Cum­hu­ri­yet dev­ri ya­zar­la­rı­mı­zın eser­le­ri­ni oku­yup an­la­ya­cak bir Türk­çe zen­gin­li­ğiy­le ye­tiş­ti­ril­me­le­ri­ni ne­den sağ­la­mı­yor­su­nuz? İn­gil­te­re’de bir üni­ver­si­te me­zu­nu, 390 yıl ön­ce ölen Sha­kes­pe­are’in İn­gi­liz­ce’si­ni oku­yup an­lı­yor. Bi­zim üni­ver­si­te me­zun­la­rı­mız, 72 yıl ön­ce kay­bet­ti­ği­miz Meh­met Âkif’in eser­le­ri­ne, aca­ba ki­min yü­zün­den bön bön ba­kıp du­ru­yor­lar? Say­gı­la­rım­la!
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT