BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Çocuklarımız bu kadar sahipsiz mi?

Çocuklarımız bu kadar sahipsiz mi?

Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı’na; Ço­cuk­la­rı­mız ge­le­ce­ği­miz, her şe­yi­miz­dir; on­lar için va­rı­mı­zı-yo­ğu­mu­zu fe­da ede­riz. Ev­lat­la­rı­mı­zın iyi ye­tiş­me­si için eli­miz­den ge­le­ni ya­pı­yo­ruz. Dev­let de “hay­di ço­cuk­lar oku­la, hay­di kız­lar oku­la” di­ye kam­pan­ya­lar dü­zen­li­yor; do­na­nım­lı, eği­tim­li bir ne­sil için ça­ba sarf edi­yor...Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı’na; Ço­cuk­la­rı­mız ge­le­ce­ği­miz, her şe­yi­miz­dir; on­lar için va­rı­mı­zı-yo­ğu­mu­zu fe­da ede­riz. Ev­lat­la­rı­mı­zın iyi ye­tiş­me­si için eli­miz­den ge­le­ni ya­pı­yo­ruz. Dev­let de “hay­di ço­cuk­lar oku­la, hay­di kız­lar oku­la” di­ye kam­pan­ya­lar dü­zen­li­yor; do­na­nım­lı, eği­tim­li bir ne­sil için ça­ba sarf edi­yor... Ama işin bir de baş­ka yü­zü var! Muş’un Ma­laz­girt il­çe­sin­de­ki Ana­do­lu Öğ­ret­men Li­se­si’nde oku­yan 120 ev­la­dı­mı­zın için­de bu­lun­du­ğu du­rum bü­tün bu kam­pan­ya­lar­la çe­li­şi­yor. İm­ti­han­la­rı ka­za­na­rak bu okul­da oku­ma­ya hak ka­zan­mış ço­cuk­lar ya­tı­lı ka­lı­yor. Ya­tı­lı ka­lı­yor­lar, ama ya­tak­ha­ne yok! Za­ten ye­ter­siz olan ders­lik­ler­den bir ta­ne­si­ni okul ida­re­si ya­tak­ha­ne­ye çe­vir­miş. Ev­lat­la­rı­mız yat­tık­la­rı yer­de hem ders gö­re­cek, hem ya­nı­ba­şın­da­ki tu­va­let­ler­de ban­yo ya­pa­cak, çar­şaf ve nev­re­sim­le­ri­ni ken­di­le­ri yı­ka­ya­cak... Bun­lar yet­mi­yor­muş gi­bi, bir de yat­tık­la­rı yer­de fa­re ve ha­şe­re­ler­le mü­ca­de­le ede­cek. Bu­nun için ço­cuk­lar ken­di ara­la­rın­da pa­ra top­la­mış; ilaç­la­rı da ken­di­le­ri ala­cak... Ço­cuk­la­rı­mız bu ka­dar sa­hip­siz mi? Dev­le­tin so­rum­lu­lu­ğun­da olan, yet­ki­li­le­re ema­net et­ti­ği­miz ço­cuk­la­rı­mı­zın bu ha­le ge­ti­ril­me­si nor­mal mi? Da­ha 15 ya­şın­da olan ço­cuk­la­rın bu şart­lar al­tın­da eği­tim al­ma­la­rı müm­kün mü? Bu şart­la­rı gö­ren 11 öğ­ren­ci ve­li­si, bin­bir ha­yal­le kay­det­tik­le­ri ço­cuk­la­rı­nı şim­di­den al­dı. Biz de al­ma­yı dü­şün­mü­yor de­ği­liz, ama dö­nem bit­mek üze­re, şim­di­den son­ra han­gi oku­la ve­re­bi­li­riz ki, ver­di­ği­miz oku­la uyum gös­te­re­bi­lir mi? Öğ­ren­ci ve­li­le­ri ola­rak bu re­za­le­tin dü­zel­me­si için mü­ra­ca­at et­me­di­ği­miz ma­kam kal­ma­dı. Okul yö­ne­ti­mi, “so­nuç­ta biz de me­mu­ruz, de­fa­lar­ca İl Mil­li Eği­tim’e ve Va­li­li­ğe mü­ra­ca­at et­tik, hep oya­lı­yor­lar” di­yor. Ve­li ola­rak, Mil­li Eği­tim so­rum­lu­su Hay­ret­tin Bey’e te­le­fon­la ulaş­tım, ev­lat­la­rı­mı­zın bu ya­şa­dık­la­rı­nın nor­mal ol­du­ğu­nu, ile­ri­de dü­zel­te­cek­le­ri­ni be­lirt­ti. Va­li­lik’ten Mus­ta­fa Bey de, “oku­lu ora­da ben mi aç­tım” di­ye­rek, ko­nu­ya ne ka­dar du­yar­sız ol­du­ğu­nu gös­ter­di... Ço­cuk­la­rı­mı­zın ha­li­ni kim gö­re­cek, fer­yat­la­rı­nı kim du­ya­cak, bu re­za­le­ti kim bi­ti­re­cek? A. G. (Öğ­ren­ci ve­li­si) >> İl­köğ­re­tim mü­fet­tiş­le­ri­nin ma­aş­la­rı öğ­ret­men­le­rin­kin­den az de­ğil İl­köğ­re­tim Mü­fet­tiş­le­ri öz­lük hak­la­rı­nın iyi­leş­ti­ril­me­si için ses­le­ri­ni du­yur­ma­ya ça­lış­mak­ta­dır. Biz­ler Öğ­ret­men­ler ola­rak, İl­köğ­re­tim Mü­fet­tiş­le­ri ve dai­re amir­le­ri­nin öz­lük hak­la­rı­nın iyi­leş­ti­ril­me­sin­den ya­na­yız. An­cak, öz­lük hak­la­rı­nı iyi­leş­ti­ril­me­si­ni ta­lep eder­ken, de­net­le­dik­le­ri öğ­ret­men­ler­den az ma­aş al­dık­la­rı­nı ifa­de et­mek­te­dir­ler ki bu ke­sin­lik­le ger­çe­ği yan­sıt­ma­mak­ta­dır. İl­köğ­re­tim Mü­fet­tiş­le­ri ve dai­re amir­le­ri, ek ders ve yan öde­me­ler­le al­dık­la­rı ma­aş­la­rı he­sap eder­ler­se, öğ­ret­men­le­rin iki ka­tı faz­la üc­ret al­dık­la­rı­nı gö­re­bi­lir­ler. Kal­dı ki bir­çok öğ­ret­men ek ders üc­re­tin­den ya­rar­la­na­ma­mak­ta(özel­lik­le branş öğ­ret­men­le­ri), ya­rar­la­nan­lar da ye­ni çı­kan ek ders yö­net­me­li­ği se­be­biy­le mağ­du­ri­yet ya­şa­mak­ta­dır­lar. So­nuç ola­rak, İl­köğ­re­tim Mü­fet­tiş­le­ri ve dai­re amir­le­ri­nin ma­kam­la­rın­dan do­la­yı öz­lük hak­la­rı­nın iyi­leş­ti­ril­me­si­ni des­tek­li­yo­ruz. An­cak, bu ta­lep­le­ri­ni di­le ge­ti­rir­ler­ken eği­ti­min öz­ne­si olan öğ­ret­men­ler­den az ma­aş al­dık­la­rı­nı ifa­de et­me­le­ri ya­nıl­gı­dır ve etik dı­şı­dır. > Bir grup öğ­ret­men >> Bu ül­ke­de ne­ler olu­yor? Ge­le­ce­ği­mi­zi ço­cuk­la­rı­mız­dan ça­la­rak hep bir­lik­te ya­şı­yo­ruz. Çev­re­yi, do­ğa­yı, el­de et­ti­ği­miz tüm gü­zel­lik­le­ri hor kul­la­nı­yo­ruz, üret­me­den tü­ke­ti­yo­ruz. Tu­haf bir or­ta­ma gel­dik. Ge­ri dö­nü­şü var mı? Bil­mi­yo­rum. Tek bil­di­ğim, top­lum­da umar­sız ve ar­sız in­san­la­rın sa­yı­sı­nın art­tı­ğı. Ar duy­gu­su or­ta­dan kalk­tı mı, her şe­yin so­nu gel­miş de­mek­tir. Dic­le Üni­ver­si­te­si Psi­ki­yat­ri Bö­lü­mün­den Prof. Dr. Ay­te­kin Sır, “te­rör ör­gü­tü­nün pro­pa­gan­da­sı­nı ya­pan ve ey­lem­ler­de kul­la­nı­lan mi­nik ço­cuk­la­rı is­ter­se dev­let ai­le­le­rin elin­den alır” di­yor. Sn. Pro­fe­sö­re ka­tıl­ma­mak el­de de­ğil. Ço­cuk­la­rın kü­çük yaş­ta ça­lış­ma­sı­nı, sö­mü­rül­me­si­ni en­gel­le­yen ya­sa­lar var. İn­san hak­la­rı var. Dev­let ben­ce ho­ca­nın de­di­ği­ni dik­ka­te al­sın. Eğer ai­le ço­cu­ğu ile il­gi­len­mi­yor ve onu şid­de­te, te­rö­re iti­yor, özen­di­ri­yor­sa, ka­yıt­sız ka­lı­yor­sa, o ço­cuk onun elin­den alın­ma­lı ve dev­le­tin gö­ze­ti­min­de ha­ya­tı­nı ida­me et­tir­me­li. Ço­cu­ğun ne su­çu var? Dev­let o ço­cu­ğu ko­ru­ma al­tı­na al­ma­lı ve eği­tim öğ­re­ti­mi da­hil her şe­yi ile il­gi­len­me­li. SU­DER Baş­ka­nı, “kor­san su­da kan­ser ris­ki var” de­miş. Ha­ni şu bil­di­ği­miz pet şi­şe­ler­de sa­tı­lan su­la­rın kor­sa­nı ya­ni. As­lın­da pet şi­şe­ler­de ürün al­ma­mak la­zım. Plas­ti­ğin hep­sin­de kim­ya­sal mad­de var çün­kü. Da­ma­ca­na­lar ya­pı­lır­ken kul­la­nı­lan bis­fe­nal A mad­de­si önem­li bir mad­de ve ki­min na­sıl kul­lan­dı­ğı­nı de­net­le­yen bir ku­rum yok. Bu ül­ke­nin en bü­yük prob­le­mi de­ne­tim ek­sik­li­ği. Ya­sa var, tat­bik eden, işi de­net­le­yen yok. Ele­man ye­ter­siz. Çok dik­kat et­mek zo­run­da­yız. Kim, bi­ze, ne­yi, na­sıl sa­tı­yor iyi araş­tır­ma­lı­yız ve öy­le tü­ket­me­li­yiz. Res­men sağ­lı­ğı­mız­la oy­nu­yor­lar. Kim­se­nin de vic­da­nı sız­la­mı­yor. AK Par­ti­li Ke­mal Yar­dım­cı, şe­hit ço­cuk­la­rı­nın üni­ver­si­te­ye sı­nav­sız gir­me­le­ri için bir ça­lış­ma baş­lat­mış. Çok gü­zel. Her il­de üni­ver­si­te pro­je­si adım adım ge­liş­ti ve üni­ver­si­te­le­rin sa­yı­sı ar­tı­yor. AB uyum ya­sa­la­rı çer­çe­ve­sin­de, il­kög­re­tim­de sı­nıf­ta kal­ma işi de kal­dı­rıl­dı. Eği­tim ve öğ­re­tim­de çok fark­lı uy­gu­la­ma­lar ge­ti­ril­di. Üni­ver­si­te sı­nav­la­rı­nın kal­dı­rıl­ma­sı ve is­te­ye­nin is­te­di­ği okul­da oku­ma­sı­nın sağ­lan­ma­sı ger­çek­ten çok bü­yük bir ni­met ola­cak­tır. Ai­le­ler okul, ders­ha­ne, özel ho­ca üç­ge­nin­den kur­ta­rıl­ma­lı. Kor­kunç bir rant dön­mek­te bu alan­da. Be­ce­ri­si, bil­gi­si olan git­sin, is­te­di­ği yer­de oku­sun. > Mus­ta­fa Gök­taş
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT