BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Kuzuluk’ta

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Kuzuluk’ta

Sa­kar­ya Tu­rizm ve Kül­tür Kon­se­yi ge­zi­si kap­sa­mın­da Ak­ya­zı il­çe­si­ne ge­len Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Ge­nel Sek­re­te­ri Mus­ta­fa İsen ve be­ra­be­rin­de­ki tu­rizm se­ya­hat acen­te­le­ri ve ya­tı­rım­cı­la­rı­na Ak­ya­zı Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ya­şar Ya­zı­cı ta­ra­fın­dan İh­las Ku­zu­luk Ter­mal Otel’de kah­val­tı ve­ril­di.Sa­kar­ya Tu­rizm ve Kül­tür Kon­se­yi ge­zi­si kap­sa­mın­da Ak­ya­zı il­çe­si­ne ge­len Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Ge­nel Sek­re­te­ri Mus­ta­fa İsen ve be­ra­be­rin­de­ki tu­rizm se­ya­hat acen­te­le­ri ve ya­tı­rım­cı­la­rı­na Ak­ya­zı Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ya­şar Ya­zı­cı ta­ra­fın­dan İh­las Ku­zu­luk Ter­mal Otel’de kah­val­tı ve­ril­di. İsen, tu­rizm ya­tı­rı­mı için böl­ge­nin çok önem ta­şı­dı­ğı­nı ve iyi de­ğer­len­di­ril­me­si ge­rek­ti­ği­ni be­lir­te­rek, özel­lik­le ter­mal kay­nak­la­rın böl­ge­yi da­ha önem­li kıl­dı­ğı­nı kay­det­ti. Ak­ya­zı Kay­ma­ka­mı Er­do­ğan Bey­pı­nar ise, Ak­ya­zı’nın da­ha iyi bir il­çe ol­ma­sı için ça­lış­tık­la­rı­nı kay­de­de­rek, des­te­ği için İsen’e te­şek­kür et­ti. Baş­kan Ya­zı­cı, Prof. Dr. İsen’e bir pla­ket ve yö­re­sel ürün­ler­den olu­şan çe­şit­li he­di­ye­ler ver­di. Kah­val­tı­dan son­ra he­yet, tu­rizm böl­ge­le­ri­ni ge­ze­rek in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT