BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Kasklı sapık tenor çıktı

Kasklı sapık tenor çıktı

Son 6 ay­da 10 kü­çük kı­za te­ca­vüz eden ve şu an uzun dö­nem er ola­rak as­ker­lik ya­pan Ş.֒nün İs­tan­bul Dev­let Ope­ra ve Ba­le­si’nin sa­nat­çı­sı ol­du­ğu or­ta­ya çık­tı> Sü­ley­man De­mir AN­KA­RA An­ka­ra’da yaş­la­rı 13 ile 15 ara­sın­da de­ği­şen 10 kız ço­cu­ğu­na te­ca­vüz edil­me­si olay­la­rı­nın fai­li ol­du­ğu tes­pit edi­len Ş.Ö, po­li­si­n ti­tiz ça­lış­ma­sı so­nu­cu ya­ka­lan­dı. Zan­lı­nın ope­ra ya­rış­ma­sın­da 1000 eu­ro man­si­yon ka­zan­dı­ğı da be­lir­til­di. Cu­ma gü­nü Bah­çe­li­ev­ler’de­ki son işin­de po­lis­ten kaç­ma­yı ba­şa­ran Ş.Ö, cu­mar­te­si sa­ba­ha kar­şı ba­ba­sı­nın evin­de gö­zal­tı­na alınarak tutuklandı. İs­tan­bul Dev­let Ope­ra ve Ba­le­si’nde te­nor olan Ş.֒nün An­ka­ra’da mı­zı­ka bö­lü­ğün­de uzun dö­nem er ola­rak as­ker­li­ği­ni yap­tı­ğı ve ter­hi­si­ne 5 gün kal­dı­ğı öğ­re­nil­di. Kız ar­ka­da­şı da olan Ş.֒nün, te­ca­vüz olay­la­rı­nı as­ker­lik yap­tı­ğı bir­li­ğin­den izin­li çık­tı­ğı gün­ler­de yap­tı­ğı be­lir­len­di. Sor­gu­la­ma sı­ra­sın­da ne­den kü­çük kız­la­ra te­ca­vüz et­ti­ği so­ru­su­na, “On­lar da ka­dın ol­ma­ya­cak mı?” şek­lin­de ce­vap ver­di­ği öğ­re­nil­di. Ş. Ö., çı­ka­rıl­dı­ğı nö­bet­çi mahkemece tu­tuk­lan­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT