BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > DEDEYE GÜVEN GELDİ

DEDEYE GÜVEN GELDİ

F.Bah­çe’ye lig­de ve Av­ru­pa’da kâ­bus gi­bi bir se­zon ya­şa­tan Ara­go­nes, Bur­sa za­fe­ri ile ra­hat bir ne­fes alır­ken “bı­ra­ka­cak” di­yen­le­re, “ma­yıs­ta gö­rü­şü­rüz” me­sa­jı gön­der­diF.Bah­çe’ye lig­de ve Av­ru­pa’da kâ­bus gi­bi bir se­zon ya­şa­tan Ara­go­nes, Bur­sa za­fe­ri ile ra­hat bir ne­fes alır­ken “bı­ra­ka­cak” di­yen­le­re, “ma­yıs­ta gö­rü­şü­rüz” me­sa­jı gön­der­di KEY­Fİ­NE Dİ­YE­CEK YOK Bur­sa ga­li­bi­ye­ti F.Bah­çe’de mo­ral­le­ri dü­zel­tir­ken, fark­lı skor ve gü­zel oyun en çok Tek­nik Di­rek­tör Lu­is Ara­go­nes’in yü­zü­nü gül­dür­dü. Sa­rı-la­ci­vert­li ta­kı­ma ta­ri­hi­nin en kö­tü se­zon­la­rın­dan bi­ri­ni ya­şat­mak­ta olan İs­pan­yol ça­lış­tı­rı­cı, Ar­se­nal he­zi­me­ti­nin ar­dın­dan ar­tan eleş­ti­ri­le­re, gü­zel oyun ve fark­lı skor­la ce­vap ve­rir­ken, maç son­ra­sı yap­tı­ğı açık­la­ma­lar­la yer­li ve ya­ban­cı ba­sın­da yer alan is­ti­fa ede­cek ha­ber­le­ri­ni de ya­lan­la­mış ol­du. Ara­go­nes, sa­kat­la­rın iyi­leş­me­si ve ka­fa­sın­da­ki tak­tik an­la­yı­şın sa­ha­ya yan­sı­ma­sıy­la ar­zu edi­len oyu­nu ser­gi­le­me­ye baş­la­dık­la­rı­nı di­le ge­ti­rir­ken, da­ha ön­ce en faz­la 3 so­ru ka­bul et­ti­ği ve ge­nel­de ya­rım bı­ra­kıp çık­tı­ğı ba­sın top­lan­tı­sın­da da ga­ze­te­ci­ler­le ade­ta uzun uzun soh­bet et­mek­ten ke­yif al­dı. KE­NET­LEN­ME­NİN ESE­Rİ Ara­go­nes, ga­li­bi­yet şif­re­le­ri­ni, aya­ğa pas ve ta­kım ha­lin­de sa­vun­ma şek­lin­de özet­ler­ken, “Ma­yıs ayın­da bu ko­nu­la­rı da­ha uzun ko­nu­şu­ruz” ifa­de­siy­le, ken­di­si­ni eleş­ti­ren­le­re “Gö­re­vi­min ba­şın­da­yım ve bir ye­re git­me­ye ni­ye­tim yok” me­sa­jı­nı ver­mek­ten de ge­ri kal­ma­dı. Ar­se­nal ye­nil­gi­sin­den 4 gün son­ra ta­kı­mın ser­gi­le­di­ği per­for­mans hay­ran­lık­la kar­şı­la­nır­ken, sa­rı-la­ci­vert­li­le­rin ba­şa­rı­yı ke­net­len­me­ye bağ­la­dı­ğı öğ­re­nil­di. Fut­bol ta­kı­mı ile il­gi­len­me­ye baş­la­yan 5 yö­ne­ti­ci­nin ve Ara­go­nes’in fut­bol­cu­lar­la yap­tı­ğı, oyun­cu­la­rın ken­di ara­la­rın­da ger­çek­leş­tir­di­ği top­lan­tı­la­rın, ta­raf­ta­rın ta­kı­ma ver­di­ği des­te­ğin F.Bah­çe’yi ateş­le­di­ği ger­çe­ği ta­kım­da­ki so­ru­nun fi­zik­sel de­ğil, duy­gu­sal ol­du­ğu ger­çe­ği­ni de or­ta­ya çı­kar­mış ol­du. > M. Emin ULUÇ BİR­LİK­TEN KUV­VET DOĞ­DU Lig­de ve Av­ru­pa’da a­lı­nan kö­tü so­nuç­la­ra, ca­mi­a i­çin­de çı­kan çat­lak ses­le­re kar­şı bü­tün­lü­ğü­nü bü­yük öl­çü­de ko­ru­yan F.Bah­çe, ke­net­len­me­nin ö­dü­lü­nü Bur­sa za­fe­riy­le al­dı. Maç bo­yun­ca ve a­tı­lan gol­ler­de fut­bol­cu­la­rın hır­sı, se­vinç gös­te­ri­le­ri ve ta­kım bü­tün­lü­ğü gö­rül­me­ye de­ğer­di. F.BAHÇE NOTLARI Söz yö­ne­tim­de Fenerbah­çe Fa­ruk Il­gaz Te­sis­le­rin­de dü­zen­le­ne­cek top­lan­tı­da Baş­kan Aziz Yıl­dı­rım ve kur­may­la­rı ba­sı­nın kar­şı­sı­na çı­ka­cak. Di­van Top­lan­tı­sın­da ca­mi­adan özür di­le­yen yö­ne­ti­min, Bur­sa ga­li­bi­ye­ti­nin ar­dın­dan su­ya sa­bu­na do­kun­ma­ya­ca­ğı, top­lan­tı­da­ki en önem­li mad­de­nin Ara­go­nes’e ve­ri­le­cek des­tek ol­du­ğu öğ­re­nil­di. Güi­za kor­kut­tu Se­zon ba­şın­da bu ya­na sa­kat­lık­lar­la bo­ğu­şan F.Bah­çe’de dok­tor­lar Em­re ve Ön­der’in te­da­vi­si için yo­ğun bir me­sa­i har­car­ken, Bur­sa ma­çın­da aya­ğı­na dar­be alan Güi­za’ya du­ru­mu­nun çe­ki­le­cek MR’dan son­ra net­lik ka­za­na­ca­ğı be­lir­til­di. Bu ara­da düz ko­şu­la­ra de­vam eden Em­re de MR so­nuç­la­rı­na gö­re ta­kım­la ça­lış­ma­la­ra baş­la­ya­cak. Sa­ğa­nak­ta id­man Bur­sa ga­li­bi­ye­tiy­le mo­ral bu­lan F.Bah­çe, Tür­ki­ye Ku­pa­sı’nda oy­na­ya­ca­ğı A.Gü­cü ma­çı­nın ha­zır­lık­la­rı­na baş­la­dı. Sa­rı-la­ci­vert­li­le­rin sa­bah Ara­go­nes yö­ne­ti­min­de yap­tı­ğı id­man yak­la­şık 1,5 sa­at sü­rer­ken, Bur­sa kar­şı­sın­da for­ma gi­yen fut­bol­cu­lar ça­lış­ma­yı re­je­na­ras­yon­la ta­mam­la­dı. Sa­rı-la­ci­vert­li oyun­cu­lar bu­gün izin ya­pa­cak.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT