BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Avrasya’da zafer ROBA’nın

Avrasya’da zafer ROBA’nın

30. Kı­ta­la­ra­ra­sı Av­ras­ya Ma­ra­to­nu­nu er­kek­ler­de E­ti­yop­ya­lı at­let A­di­lo Ka­si­me Ro­ba 2.11.16’lık de­re­ce­siy­le ka­za­nır­ken, ba­yan­lar­da da Rus at­let Na­il­ya Yu­la­ma­no­va 2.30.17’lik de­re­cey­le bi­rin­ci ol­du.İLK 10’DA TEK TÜRK 30. Kı­ta­la­ra­ra­sı Av­ras­ya Ma­ra­to­nu­nu er­kek­ler­de E­ti­yop­ya­lı at­let A­di­lo Ka­si­me Ro­ba 2.11.16’lık de­re­ce­siy­le ka­za­nır­ken, ba­yan­lar­da da Rus at­let Na­il­ya Yu­la­ma­no­va 2.30.17’lik de­re­cey­le bi­rin­ci ol­du. Ma­ra­ton­da er­kek­ler­de Türk at­let Be­kir Ka­ra­yel, 9. sı­ra­da yer a­lır­ken, ba­yan­lar­da Türk at­let Meh­tap Sız­maz ma­ra­to­nu ü­çün­cü sı­ra­da bi­tir­di. 15 ki­lo­met­re ko­şu­sun­da i­se er­kek­ler­de Se­lim Bay­rak bi­rin­ci o­lur­ken, ba­yan­lar­da bi­rin­ci­li­ği Ru­men at­let Lu­mi­ni­ta Tal­pos el­de et­ti. KÖPRÜDE ŞENLİK VAR Dün­ya­ca ün­lü ma­ra­to­nun s­tar­tı­nı İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ka­dir Top­baş ver­di. Ma­ra­ton, A­na­do­lu ya­ka­sın­da Bo­ğa­zi­çi Köp­rü­sü gi­şe­le­ri­nin 300 met­re ge­ri­sin­de baş­la­dı ve bu yıl ilk kez Sul­ta­nah­met At Mey­da­nı’n­da so­na er­di. Or­ga­ni­zas­yon kap­sa­mın­da dü­zen­le­nen Halk Ko­şu­su­na sa­ğa­nak yağ­mu­ra rağ­men bin­ler­ce ki­şi ka­tıl­dı. Kı­sa sü­re­li de ol­sa ka­tı­lım­cı­la­rın kü­çük bir şen­li­ğe dö­nüş­tür­dü­ğü ko­şu­da gi­tar ça­lan­la­rın ya­nı sı­ra, ha­lay çe­ken g­rup­lar da yer al­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT