BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > gün 24 saat

gün 24 saat

Aro­ma Ba­yan­lar Vo­ley­bol Bi­rin­ci Li­gi’nde Fe­ner­bah­çe Acı­ba­dem, sa­ha­sın­da Ereğ­li Be­le­di­ye­si’ne 3-1 mağ­lup ol­du.Fe­ner çok “Acı” Aro­ma Ba­yan­lar Vo­ley­bol Bi­rin­ci Li­gi’nde Fe­ner­bah­çe Acı­ba­dem, sa­ha­sın­da Ereğ­li Be­le­di­ye­si’ne 3-1 mağ­lup ol­du. Ko­nuk ekip ma­çın set­le­ri­ni 21-25, 23-25, 25-18, 21-25’lik skor­lar­la ka­zan­dı. Gü­nün di­ğer maç­la­rın­da ise şu skor­lar alın­dı: Te­le­kom-Ga­zi Üni­ver­si­te­si: 3-0, Ec­za­cı­ba­şı Zen­ti­va-Dic­le Üni­ver­si­te­si: 3-0, Kar­şı­ya­ka-Ga­la­ta­sa­ray: 3-0, İller Bankası-Beşiktaş: 0-3. An­ka­ra do­ludiz­gin Sü­per Lig’de ilk 2 haf­ta­da al­dı­ğı mağ­lu­bi­ye­tin ar­dın­dan ra­kip­le­ri­ne bo­yun eğ­me­yen An­ka­ras­por, ge­çen yı­lın acı­sı­nı çı­ka­rı­yor. 2007-08 se­zo­nu­nun ilk 8 haf­ta­sın­da hiç ga­lip ge­le­me­yen ve al­dı­ğı 3 be­ra­ber­lik ve 5 mağ­lu­bi­yet­le lig­de en son sı­ra­da yer alan ma­vi-be­yaz­lı­lar, ilk 2 haf­ta­da Trab­zon ve G.An­tep’e ye­ni­le­rek li­ge kö­tü baş­la­mış­tı. An­ka­ras­por, 5. haf­ta­da G.Bir­li­ği ile 1-1 be­ra­be­re kal­dı­ğı mü­ca­de­le dı­şın­da ra­kip­le­ri­ne pu­an ver­me­di. Sa­kar­ya iyi oy­na­dı Sa­kar­yas­por Baş­ka­nı Bü­lent Yıl­maz, li­gin en iyi fut­bo­lu­nu Ma­ni­sas­por ma­çın­da ser­gi­le­dik­le­ri­ni be­lir­te­rek, bu­na rağ­men ma­çı ka­za­na­ma­dık­la­rı­nı söy­le­di. Yıl­maz, “Ta­kı­mı­mı­zın ilk ya­rı­da eli­ne ge­çir­di­ği fır­sat­la­rı de­ğer­len­di­re­me­me­si ma­çı kay­bet­me­mi­ze ne­den ol­du. Ma­çın 82. da­ki­ka­sın­da be­ra­ber­li­ği ya­ka­la­dık ama ol­ma­dı. Ben oyun­dan ve di­renç­li ta­kım­dan son de­re­ce mem­nu­num” de­di. Ha­vuz­da dün­ya re­ko­ru Avus­tral­ya­lı yü­zü­cü Ro­bert Hur­ley, er­kek­ler 50 met­re sır­tüs­tün­de ye­ni dün­ya re­ko­ru­nun sa­hi­bi ol­du. Avus­tral­ya’nın Sydney ken­tin­de de­vam eden Dün­ya Ku­pa­sı yüz­me ya­rış­la­rın­da Hur­ley, er­kek­ler 50 met­re sır­tüs­tün­de 23.24 sa­ni­ye ile ye­ni dün­ya re­ko­ru­nun sa­hi­bi ol­du. Es­ki re­kor, 23.27 ile Al­man Tho­mas Rup­prath’a ait­ti. Bin 700 at­let ka­yıp Gal­ler’in La­ke Dis­trict böl­ge­sin­de dü­zen­le­nen ma­ra­ton, fır­tı­na ve sa­ğa­nak ya­ğış yü­zün­den ya­rım ka­lır­ken, yüz­ler­ce at­let böl­ge­de­ki okul, ki­li­se ve ev­le­re sı­ğın­dı, 1700’e ya­kın at­let­ten ise ha­ber alı­na­ma­dı­ğı bil­di­ril­di. İki gün sür­me­si plan­la­nan dağ ma­ra­to­nu­nun, dün ani­den bas­tı­ran şid­det­li ya­ğış, sert rüz­gar ve su taş­kın­la­rı yü­zün­den ya­rım kal­dı­ğı açık­lan­dı. Gal­las tir­ya­ki çık­tı Ar­se­nal’in Fran­sız sa­vun­ma oyun­cu­su Wil­li­am Gal­las bir bar çı­kı­şı ağ­zın­da si­ga­ra ile ya­ka­lan­dı. Gal­las’ın ağ­zın­da si­ga­ra ile ya­ka­lan­ma­sı Tek­nik Di­rek­tör Wen­ger’i kız­dı­rır­ken, Wen­ger, “Doğ­ru­su­nu söy­le­mek ge­re­kir­se bu du­rum­dan hiç hoş­lan­ma­dım. Gal­las bir ta­kım kap­ta­nı ola­rak genç­le­re ör­nek ol­ma­sı ge­re­ken bir fut­bol­cu ve bu ha­re­ket ona ya­kış­ma­dı” şek­lin­de ko­nuş­tu Er­san sırt­la­dı gö­tü­rü­yor Bar­ce­lo­na for­ma­sı­nı gi­yen Er­san İl­ya­so­va, Za­ra­go­za’yı 89-73 yen­di. İlk 5’te sa­ha­ya çı­kan Er­san, 23 da­ki­ka oyun­da ka­lıp 18 sa­yı, 15 ri­ba­unt ve 1 asist is­ta­tis­ti­ği ile oy­na­dı. 20 sa­yı atan Da­vid An­der­sen’den son­ra en sko­rer 2. oyun­cu­su olan Er­san, bu haf­ta oy­na­nan di­ğer tüm maç­lar­da en faz­la ri­ba­unt al­ma­yı ba­şa­ran oyun­cu ol­du. Va­len­ci­a’nın Me­nor­ca’ya 70-62 ye­nil­di­ği maç­ta ise Er­mal Kur­toğ­lu 8 sa­yı, 5 ri­ba­unt­la oy­na­dı. Blat­ter Fi­lis­tin’de FI­FA Baş­ka­nı Jo­seph Blat­ter, Fi­lis­tin’e gel­di. Ku­düs sı­nır­la­rı için­de­ki Er-Ram’da ya­pı­lan Fay­sal El-Hü­sey­ni Fut­bol Stad­yu­mu’nun açı­lı­şı­na ka­tı­lan FI­FA Baş­ka­nı, Fi­lis­tin Mil­li Ta­kı­mı’nın ilk kez ken­di sa­ha­sın­da yap­tı­ğı mil­li ma­çı da iz­le­di. Fi­lis­tin Mil­li Ta­kı­mı, evin­de oy­na­ma­sı ge­re­ken maç­la­rı­nı, da­ha ön­ce Ür­dün’de, Ka­tar’da ya da di­ğer Arap ül­ke­le­rin­den bi­rin­de ya­pı­yor­du. Is­par­ta’da olay var TFF 3. Lig 2. Grup’ta Is­par­tas­por ile Göz­te­pe ara­sın­da oy­na­nan maç sı­ra­sın­da, Is­par­tas­por tri­bü­nün­de açı­lan bir pan­kart, Göz­te­pe­li ta­raf­tar­la­rın tep­ki gös­ter­me­si­ne se­bep ol­du. Pan­kar­tın kal­dı­rıl­ma­sı­nı is­te­yen ta­raf­tar­lar sa­ha­ya gir­mek is­te­yin­ce olay­lar çık­tı. 1 po­lis me­mu­ru ve 2 ta­raf­tar ya­ra­la­nır­ken, Göz­te­pe Tek­nik Di­rek­tö­rü Mus­ta­fa Fe­da­i ile 3 Göz­te­pe ta­raf­ta­rı gö­zal­tı­na alın­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91630
  % 2.1
 • 4.7866
  % -1.01
 • 5.5944
  % -1.16
 • 6.3074
  % -1.67
 • 189.176
  % -2.18
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT