BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > FIRSAT TEPTİLER 11

FIRSAT TEPTİLER 11

T­rab­zon ka­zan­say­dı li­der o­la­cak­tı, G.An­tep ka­zan­say­dı ra­ki­bini ya­ka­la­ya­cak­tı a­ma... Av­ni A­ker’de Ga­zi­an­tep Be­to i­le ö­ne geç­ti, ev sa­hi­bi e­kip ­Gök­han Ü­nal i­le be­ra­ber­li­ği bul­du.T­rab­zon ka­zan­say­dı li­der o­la­cak­tı, G.An­tep ka­zan­say­dı ra­ki­bini ya­ka­la­ya­cak­tı a­ma... Av­ni A­ker’de Ga­zi­an­tep Be­to i­le ö­ne geç­ti, ev sa­hi­bi e­kip ­Gök­han Ü­nal i­le be­ra­ber­li­ği bul­du. İKİ FARK­LI 45 DA­Kİ­KA Trab­zons­por sa­ha­sın­da ağır­la­dı­ğı G.An­tep’le 1-1 be­ra­be­re ka­la­rak li­der­lik fır­sa­tı­nı tep­ti. İlk ma­çı­na çı­kan Sylva’nın iki kri­tik ha­ta­sı­nı Be­to de­ğer­len­di­re­me­di. Ta­ba­ta’nın 25 met­re­lik fü­ze­si, Col­man’ın se­ri ça­lım­lar son­ra­sı şu­tu­nun Er­kan’dan dön­me­si dı­şın­da ­iki ta­kım da ilk ya­rı­da uyut­tu ade­ta. İkin­ci ya­rı il­ki­nin tam zıt­tıy­dı, he­ye­can do­luy­du. 47’de İs­ma­il’in sol­dan or­ta­sın­da, son haf­ta­lar­da SOS ve­ren Trab­zons­por de­fan­sı­nın bom­boş bı­rak­tı­ğı Be­to ka­fay­la to­pu ağ­la­ra gön­der­di: 0-1. İki da­ki­ka son­ra­sı bu kez Col­man’ın pa­sın­da Gök­han Ünal ra­ki­bin de­fans ha­ta­sı­nı af­fet­me­di: 1-1. Ar­dın­dan Meh­met Yoz­gat­lı’nın or­ta­sın­da ar­ka di­rek­te bom­boş ka­lan Ta­ba­ta zor ola­nı ya­pıp au­ta vur­du to­pu. Sel­çuk’un ce­za ya­yı üze­rin­den fü­ze­si ve Umut’un ka­fa vu­ru­şu Mu­rat’ta erir­ken, gol­le­rin eşi­ğin­den dön­dü ev sa­hi­bi. Bi­ti­me ya­kın M.Yoz­gat­lı’nın şu­tu da au­tu boy­la­yın­ca maç be­ra­be­re bit­ti. > Gökmen Şahin - Trabzon (İHA) >> TRABZON 1 Syl­va 5 ­Ser­kan 6 E­ge­men 5.5 ­Song 5.5 ­Ca­le 5 ­Yat­ta­ra 4.5 (I­sa­ac dk.62) 5 Sel­çuk 6 ­Hü­se­yin 5 (Cey­hun dk.50) 5 Col­man 5.5 (Tay­fun dk.87) ? U­mut 5 ­Gök­han 6 Ad­nan ­Gi­ray ­Tol­ga ­Ba­rış T.D.: Er­sun Ya­nal >> G.ANTEP 1 ­Mu­rat Şa­hin 6.5 Er­kan 5.5 ­De­u­mi 6 ­Meh­met Po­lat 5.5 (Bekir dk.46) 5 İs­ma­il 6 ­Meh­met Yoz­gat­lı 6 ­M.Cey­lan 5.5 ­Zu­ri­ta 5 Er­man 5 (Ah­met A­rı dk.90) ­Ta­ba­ta 6 ­Be­to 6 (I­van dk.57) 5.5 ­Pac­he­co ­Ha­kan Bay­rak­tar ­Tol­ga­han ­Mus­ta­fa Ce­va­hir T.D.: Nu­rul­lah Sağ­lam GOL­LER: Be­to (dk.47), Gök­han Ü­nal (dk.49) ­HA­KEM­LER: Yu­nus Yıl­dı­rım, Ba­hat­tin Du­ran, Ser­kan Gen­çer­ler Hü­se­yin Ca­le ce­za­lı Dün G.An­teps­por kar­şı­sın­da kart gö­ren Trab­zons­por Kap­ta­nı Hü­se­yin Çim­şir’le Ca­le ce­za­lı du­ru­ma düş­tü­ler. İki fut­bol­cu ge­le­cek haf­ta deplasmanda ya­pı­la­cak İs­tan­bul B.Bld. ma­çın­da ta­kı­mı­nı yal­nız bı­ra­ka­cak. G.An­tep’de de Mu­rat Cey­lan ce­za­lı. Şe­ner imâlı ko­nuş­tu Trab­zons­por Baş­ka­nı Sad­ri Şe­ner, maç son­ra­sı il­ginç ko­nuş­tu. “Dü­şü­şü ho­ca­ya so­ra­cak­sı­nız” di­yen Şe­ner, “Yö­ne­tim ola­rak bir sı­kın­tı yok. Ho­cay­la ko­nu­şun, ta­kı­mın per­for­man­sı ni­ye ini­yor, çı­kı­yor di­ye. Biz is­te­ni­len her şe­yi ve­ri­yo­ruz” açık­la­ma­sı yap­tı. Er­sun Ya­nal: Be­ce­rik­siz­lik Trab­zons­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Er­sun Ya­nal, G.An­teps­por kar­şı­sın­da ma­çın ba­şın­da bir­çok po­zis­yon bul­duk­la­rı­nı ifa­de ede­rek, “Ma­çı çok ra­hat ko­pa­ra­bi­lir­dik. Gol be­ce­ri­miz tam de­ğil­di. Zir­ve ya­rı­şı­na de­vam ede­ce­ğiz. Bu ka­yıp­la­rın te­la­fi­si­ni ya­pa­ca­ğı­mız maç­lar ola­cak” de­di. Anıt açıl­dı Trab­zon Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan yap­tı­rı­lan ve Trab­zons­por’un ba­şa­rı­la­rı­nı sim­ge­le­yen Trab­zons­por Anı­tı dün dü­zen­le­nen tö­ren­le açıl­dı. Açı­lış tö­re­nin­de ko­nu­şan Baş­kan Sad­ri Şe­ner, “Gö­re­vi­miz böy­le­si­ne bü­yük bir mi­ra­sı ko­ru­mak ve da­ha da bü­yü­te­rek ula­şıl­maz he­def­le­re ulaş­tır­mak­tır” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT