BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Bu Trabzon düzelmez!

Bu Trabzon düzelmez!

Ka­yıp, iki haf­ta­da 5 pu­an!.. Şu Trab­zons­por’u an­la­mak müm­kün de­ğil! Fır­sat aya­ğı­na ge­li­yor, o fır­sat te­pi­yor. Sen, yıl­lar son­ra bir he­ye­can ya­ka­la, li­der ol, bek­len­ti­yi yük­selt, umut ver.Ka­yıp, iki haf­ta­da 5 pu­an!.. Şu Trab­zons­por’u an­la­mak müm­kün de­ğil! Fır­sat aya­ğı­na ge­li­yor, o fır­sat te­pi­yor. Sen, yıl­lar son­ra bir he­ye­can ya­ka­la, li­der ol, bek­len­ti­yi yük­selt, umut ver. Ama?.. Bir İs­tan­bul dep­las­ma­nın­da o umut­la­rın tü­mü­nü ha­yal kı­rık­lı­ğı­na dö­nüş­tür!.. Ka­çır­dı­ğın li­der­li­ği ya­ka­la­ya­ca­ğın bir maç­ta, ina­nıl­maz ha­ta­lar so­nu­cu G.An­tep’e - ya­na ya­kı­la ara­ya­ca­ğın - pu­an­lar bı­rak, ola­cak iş mi bu Er­sun Ho­cam? “Trab­zon ne­re­de yan­lış yap­tı?” di­yor­lar, ne­re­de yap­ma­dı ki? Sel­çuk, Col­man, Gök­han, Yat­ta­ra ve Umut! Han­gi­si bü­yük ta­kı­mın oyun­cu­su gi­bi oy­nu­yor, söy­ler mi­si­niz? An­cak oyun­cu­la­ra da suç bu­la­mı­yo­rum. Ser­kan, ne­re­de oy­nu­yor, bek mi, or­ta sa­ha mı, yok­sa jo­ker mi? Trab­zons­por’un ta­kım sa­vun­ma­sın­da­ki ki­lit adam Hü­se­yin‘in top­la el­le oy­na­yıp, sa­rı kart gö­re­rek haf­ta­ya ce­za­lı du­ru­ma düş­me­si ne an­la­ma ge­li­yor, bi­len var mı? İlk ma­çı­na çı­kan ka­le­ci Sylva tam bir fe­la­ket! Adam, aya­ğın­da­ki to­pu oyu­na so­kar­ken Be­to‘ya kap­tı­rı­yor. Bir ka­le­ci­ye ya­kış­ma­ya­cak ba­sit ha­ta­lar ya­pı­yor. Tol­ga‘yı eleş­ti­ren­ler, el­le­ri­ni vic­dan­la­rı­na koy­sun­lar da öy­le ko­nuş­sun­lar. Bu kö­tü gö­rün­tü­ye rağ­men Gök­han Ünal ve Umut, Ca­le ve Col­man‘ın çı­kış­la­rı­nı iyi de­ğer­len­di­re­bil­miş ol­sa, ina­nın Trab­zons­por dün ge­ce o olum­suz gö­rün­tü­ye rağ­men gol re­ko­ru kı­rar­dı. Hem de 1-0 ge­ri­ye düş­tü­ğü maç­ta. Ama? Son vu­ruş­lar­da o ka­dar za­yıf­lar ki... Gök­han‘ı at­tı­ğı ka­fa go­lü dı­şın­da ara ki bu­la­sın! Yat­ta­ra de­sen, ya­lan­cı peh­li­van. Böy­le bir ta­kım na­sıl ka­za­nır, Er­sun Ho­cam? G.An­tep’te İs­ma­il, Er­man, Be­to ve Meh­met Po­lat çok ça­lış­tı. Sol­dan İs­ma­il, hız­lı çı­kış­lar yap­tı. O çı­kış­lar­dan bi­rin­de, Be­to al­tı pas için­de to­pu uça­rak boş ka­le­ye bı­rak­tı ve G.An­tep’i öne ge­çir­di. Ama ar­ka­sı gel­me­di. Gel­se, Trab­zons­por’a o bir pua­nı da bı­rak­ma­ya­cak­tı, G.An­teps­por!
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93806
  % 0.86
 • 4.7768
  % -0.91
 • 5.5861
  % -0.17
 • 6.242
  % -0.25
 • 188.513
  % -0.28
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT