BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > PAŞA TAKİPTE 10

PAŞA TAKİPTE 10

Ge­çen haf­ta Or­dus­por dep­las­ma­nın­dan 3 pu­an alıp mo­ral bu­lan Ka­sım­pa­şa, evin­de Bo­lus­por’u 1-0 ye­ne­rek zir­ve mü­ca­de­le­si­ni sür­dür­düRA­KİP­TEN ÇOK SUY­LA Re­cep Tay­yip Er­do­ğan S­ta­dı’n­da ya­pı­lan Ka­sım­pa­şa-­Bo­lus­por ma­çı yo­ğun yağ­mur al­tın­da oy­nan­dı. Fut­bol­cu­lar bir­bir­le­rin­den çok yer yer suy­la do­lan ze­min­le mü­ca­de­le et­mek zo­run­da kal­dı. TEK GOL ER­HAN’DAN Bank As­ya Bi­rin­ci Lig’de zir­ve ta­ki­bi­ni sür­dü­ren Ka­sım­pa­şa, son sı­ra­dan kur­tul­ma­ya ça­lı­şan Bo­lus­por’u 1-0 mağ­lup et­ti. Yo­ğun yağ­mur al­tın­da oy­na­nan kar­şı­laş­ma­nın 32. da­ki­ka­sın­da Er­han Kü­çük’le 1-0 öne ge­çen ev sa­hi­bi, ilk ya­rı­yı 1-0 ön­de ta­mam­la­dı. Sa­ha­nın yer yer suy­la kap­lan­dı­ğı ze­min­de fut­bol­cu­lar zor an­lar ya­şar­ken, ikin­ci ya­rı­da­ki kar­şı­lık­lı atak­lar so­nu­cu de­ğiş­tir­me­yin­ce kar­şı­laş­ma 1-0 Ka­sım­pa­şa’nın üs­tün­lü­ğü ile so­na er­di. BO­LU DİP­TE KAL­DI Ge­çen haf­ta sa­ha­sın­da Sam­suns­por’u ye­ne­rek kü­me düş­me po­ta­sın­dan uzak­laş­ma yo­lun­da önem­li bir adım atan Bo­lus­por, bu fır­sa­tı Ka­sım­pa­şa’ya kar­şı kul­la­na­ma­dı. Sa­kat­lık­lar yü­zün­den kad­ro kur­mak­ta zor­la­nan Bo­lus­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Ser­hat Gül­ler, “İs­tan­bul’a en az bir pu­an için gel­miş­tik. Bi­zim için zor bir maç ola­ca­ğı­nı bi­li­yor­duk. Sam­sun ma­çı­nın ar­dın­dan bir se­ri ya­ka­la­mak is­ti­yor­duk an­cak ol­ma­dı” di­ye ko­nuş­tu. > Ali YEDEK R.Tay­yip Er­do­ğan S­ta­dı, 26 E­kim 2008 >> K.PAŞA 1 Tol­ga 7 ­Fa­tih 6 Ö­mer 7 Öz­gür 6 (Ser­tan dk.65) 5 And­re 5 (Rı­za dk.85) ? ­Mu­rat 6 ­Yek­ta 7 Ev­ren 6 ­Ya­vuz 6 Al­pas­lan 6 Er­han 7 (O­nur dk.88) ? >>BOLU 0 Zi­ya 7 Er­dem 7 Ay­tek 6 Ev­ren 7 ­Gök­han 6 ­Meh­met 5 (İ.Ya­vuz dk.50) 6 ­Ser­tan 6 Il­gar 5 (Yük­sel dk.84) ? Ö­mer 6 ­Fa­tih 5 (İ.Par­la­yan dk.54) 6 ­Ne­dim 6 GOL: Er­han (dk.32) SA­RI KART­LAR: And­re, Ya­vuz, Tol­ga (Ka­sım­pa­şa), Ser­tan, İb­ra­him Ya­vuz (Bo­lu) HA­KEM­LER: De­niz Ço­ban, Mu­har­rem Yıl­maz, Ne­şet Mer­din ------------------------ B.Bld.A­ta­türk S­ta­dı, 26 E­kim 2008 >>ERCİYES 0 ­Ka­ya Ta­rak­çı 6 ­Hü­se­yin 5 (Kam­ber dk.59) 4 ­Fa­tih 4 ­Ke­mal Dul­da 5 Ev­ren 4 ­Ra­ma­zan Dur­du 4 ­Ke­mal Ok­yay 4 (N­jock dk.71) 3 ­Bi­ko­ko 5 ­Tu­ran 5 İl­han Öz­bay 5 (Tay­lan dk.80) ? ­Ke­nan Ö­zer 5 >> KARŞIYAKA 1 Ke­rem İ­nan 6 ­Rıd­van 7 ­Fu­at 7 Ay­dın Yıl­dı­rım 6 Ah­met Bu­rak 6 ­Ta­ha 7 ­Ci­han 6 ­Ser­kan İr­dem 6 (E­ser dk.65) 5 ­Yu­nus 5 (Ah­met dk.72) 5 ­Ti­mu­çin Aş­cı­gil 6 (R.Ka­ra­ca dk.58) 5 ­Fer­hat Ki­raz 7 GOL: ­Fer­hat Ki­raz (dk.20) ­SA­RI KART­LAR: Ev­ren, Ra­ma­zan, Ke­mal Ok­yay (Er­ci­yes), Fu­at, Rıd­van, Ke­rem İ­nan (Kar­şı­ya­ka) ­HA­KEM­LER: Za­fer De­mir, Sa­met Ça­vuş, Ser­kan Ol­gun­can > ­Yu­suf Ser­kan YIL­MAZ - Kay­se­ri (İ­HA) -------------------- 5 O­cak S­ta­dı, 26 E­kim 2008 >> ADANA 1 Ah­met 6 ­Mu­rat 6 ­H.Ha­cı­bek­ta­şoğ­lu 6 ­Fu­ad 5 Em­re 6 ­Ke­rem 6 M­bam­ba 6 Er­tan 6 Ü­mit 4 (Ha­lit dk.46) 5 ­Fev­zi 5 (Ci­han dk.81) ? M­bil­la E­ta­me 6 (Bur­han dk.87) ? >>GÜNGÖREN BLD. 2 Fı­rat 6 İz­zet 7 ­Gü­ray 6 İb­ra­him 7 ­Mus­ta­fa 7 İl­kay 6 (Öz­gür dk.90) ? Er­sin 8 ­Ha­kan Ars­lan 7 ­Tu­ran 6 A­dem 5 (Fa­tih dk.58) 6 U­ğur 6 (Tur­gut dk.90) ? GOL­LER: Er­sin (dk.55 ve 86), M­bil­la E­ta­me (dk.65), KIR­MI­ZI KART: Fu­ad (dk.71) A­da­na, SA­RI KART­LAR: Fev­zi, Mu­rat, M­bam­ba, Er­tan (A­da­na) Mus­ta­fa (Gün­gö­ren Bld.), HA­KEM­LER: Ni­hat Ak­man, A­li Zağ­lı, Öz­gür Er­tem > ­Fa­tih KE­ÇE - A­da­na (İ­HA) ----------------------- A­ta­türk S­ta­dı, 26 E­kim 2008 >> D.BAKIR 2 A­til­la 6 Er­sin 6 ­Mah­mut Ha­ne­fi 5 ­Cey­hun 4 (Mut­lu dk.46) 6 ­Coş­kun 6 (Ha­ki­kat dk.76) 6 ­Mit­hat 6 U­fuk 6 U­laş 6 En­gin 6 (Em­rah dk.70) 8 Ev­ren 6 Er­han 6 >> K.KARABÜK 1 Ka­zım Sa­rı 6 Ay­dın 6 ­Bü­lent 6 Ü­mit 6 (A­dem dk.56) 6 ­Şe­nol 6 ­Mu­rat 6 (K.Şe­ker dk.86) ? ­Sa­vaş 6 ­Ha­kan 5 (Sü­ley­man dk.64) 4 ­Tan­ju 5 Ab­dul­lah 6 ­Me­tin 5 GOL­LER: A­dem (dk.77), Em­rah (dk.87 ve 90+1), KIR­MI­ZI KART: Mah­mut Ha­ni­fi (dk.88) Di­yar­ba­kır, SA­RI KART­LAR: Ha­kan Bay­rak­tar, Şe­nol, Ka­zım (K.Ka­ra­bük), Ha­ki­kat, Em­rah, Ev­ren, Mut­lu (Di­yar­ba­kır), HA­KEM­LER: Ta­ner Giz­len­ci, Vol­kan Ak­çit, Bi­rol Gül­da­ne > ­Mus­ta­fa GÖ­KER - Di­yar­ba­kır (İ­HA)
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91840
  % 0.23
 • 4.7873
  % -0.05
 • 5.5631
  % -0.34
 • 6.2369
  % -1.01
 • 188.322
  % -0.68
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT