BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Olması gereken oldu

Olması gereken oldu

Ben­de en­te­re­san bir huy ge­liş­ti. Bu­nu da G.Sa­ray sa­ye­sin­de el­de et­tim. Trab­zon’a 3 at­tı­lar ben pek be­ğen­me­dim. Olim­pi­ya­kos’u yen­di­ler be­ğen­dim ama eleş­ti­ri­le­cek yön­le­ri var­dı. Es­ki­şe­hirs­por kar­şı­sın­da ise be­ğen­dim. Bü­yük ta­kım gi­bi oy­na­dı­lar...Ben­de en­te­re­san bir huy ge­liş­ti. Bu­nu da G.Sa­ray sa­ye­sin­de el­de et­tim. Trab­zon’a 3 at­tı­lar ben pek be­ğen­me­dim. Olim­pi­ya­kos’u yen­di­ler be­ğen­dim ama eleş­ti­ri­le­cek yön­le­ri var­dı. Es­ki­şe­hirs­por kar­şı­sın­da ise be­ğen­dim. Bü­yük ta­kım gi­bi oy­na­dı­lar... Olim­pi­ya­kos ma­çı­nın üze­rin­den 2 gün geç­miş, Es­ki­şe­hirs­por ise 7 gün bu ma­ça yo­ğun­la­şıp ha­zır­lan­mış. Üs­te­lik maç Es­ki­şe­hir’de. Bu ne­den­le düş­me­yen tem­po­yu mü­ca­de­le­de­ki yü­rek­ten tar­zı­nı be­ğen­dim. Sko­ru be­lir­le­yen ise Ba­ros‘un eli­ni ne ka­dar ak­tif kul­lan­dı­ğı sor­gu­lan­ma­sı ge­re­ken po­zis­yon­dan son­ra Es­ki­şe­hirs­por’a bir gol ge­rek­ti­ği şek­lin­de idi. O go­lü de yar­dım­cı­nın bay­ra­ğı­na iti­bar et­me­yen Fı­rat Ay­dı­nus‘un sez­gi­le­ri do­ğur­du. Ya­ni ol­ma­sı ge­re­ken Es­ki­şe­hirs­por’un o gol­le ye­nil­me­si de­ğil­di. Ve olan da o ol­du. Bu G.Sa­ray üs­tü­ne ko­ya­rak iyi yol­da iler­li­yor. Ka­li­te­li ve iyi oyun­cu­lar­dan ku­ru­lu bu ta­kım bir oy­na­ma­ya­nı ta­şı­ma­yı bir ya­na bı­ra­kın, iki an­tre­nör yar­dım­cı­sı ve 3-5 de yö­ne­ti­ci ta­şı­ma­ya muk­te­dir. Kad­ro­ya ka­tı­lım­lar ol­duk­ça bu işin üst sı­ra­la­rı­nı zor­la­ma­ya de­vam ede­cek­tir. Ek­sik olan sa­vun­ma­nın ara­sı­na gi­ren You­la ti­pin­de ça­buk ve ha­re­ket­li oyun­cu­la­rı kon­trol ede­bi­le­cek de­fans de­rin­li­ği­nin ol­ma­ma­sı. Ba­kın, ye­nil­miş bir ta­kı­mı be­ğe­ni­yo­rum. Yen­di­ğin­de de be­ğen­me­miş­tim. Dün ge­ce Es­ki­şe­hirs­por hak­kı ola­nı al­dı. Ama G.Sa­ray’ın sı­kın­tı­sın­dan doğ­ru bir bi­çim­de ya­rar­lan­dı. Ma­çın ha­ke­mi­nin et­ki­le­di­ği bir skor de­ğil­di bu, an­cak kart­la­rı in­sa­ni de­ğer­le­re gö­re de­ğil; ki­ta­bi de­ğer­le­re gö­re kul­lan­ma­sı­nı ça­pı­na uy­gun bul­ma­dı­ğı­mı söy­le­mek zo­run­da­yım.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT