BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > BAŞROLDE HAKEM VAR 24

BAŞROLDE HAKEM VAR 24

Es­ki­şe­hir-G.Sa­ray ran­de­vu­su u­nu­tul­maz bir ma­ça sah­ne ol­du. Çok tar­tı­şı­la­cak kart­lar... El­le a­tı­lan, of­sayt tar­tış­ma­sıy­la gelen gol­ler... İ­ti­bar kay­be­den ha­kem­ler... Ve yıkılan Cimbom...Es­ki­şe­hir-G.Sa­ray ran­de­vu­su u­nu­tul­maz bir ma­ça sah­ne ol­du. Çok tar­tı­şı­la­cak kart­lar... El­le a­tı­lan, of­sayt tar­tış­ma­sıy­la gelen gol­ler... İ­ti­bar kay­be­den ha­kem­ler... Ve yıkılan Cimbom... UNU­TUL­MAZ BİR MAÇ Trab­zons­por ve Olim­pi­akos gi­bi iki zor ve kri­tik ma­çı gol ye­me­den ka­za­nan Skib­be, ye­ni keş­fet­ti­ği ta­kı­mı­nı ro­tas­yo­na uğ­rat­ma­dan Es­ki­şe­hirs­por kar­şı­sın­da da sa­ha­ya sür­dü. Tek ve mec­bu­ri de­ği­şik­lik ce­za­lı Lin­coln’ün ye­rin­de Non­da’nın oy­na­ma­sıy­dı. Se­yir­ci­si­nin müt­hiş des­te­ğiy­le ma­ça baş­la­yan Es­ki­şe­hir, ilk 20 da­ki­ka­da G.Sa­ray’ı ade­ta ya­rı sa­ha­sı­na hap­se­der­ken, ara­dı­ğı go­lü de bu di­li­min so­nun­da bul­du. 20. da­ki­ka­da Mei­ra ve Em­re Aşık’ın zin­cir­le­me ha­ta­sın­dan fay­da­la­nan You­la, De Sanc­tis’ten de sıy­rı­la­rak to­pu fi­le­le­re bı­rak­tı: 1-0. 21’de Pol­jak’ın, 29’da ise Ser­dar’ın ce­za sa­ha­sı dı­şın­dan at­tı­ğı fü­ze­le­ri İtal­yan ka­le­ci güç­lük­le kor­ne­re to­kat­la­ya­bil­di. Sko­ru ko­ru­ma sev­da­sı ve ma­çı kon­tra­ya çe­vir­me is­te­ğiy­le sa­vun­ma­ya çe­ki­len Es­ki­şe­hir, an­cak 35’e ka­dar di­re­ne­bil­di. Bu da­ki­ka­da Ar­da’nın akıl do­lu ara pa­sı­nı önü­ne alan Ay­han, ka­le­ci Ive­sa’nın ba­cak­la­rı ara­sın­dan to­pu ağ­la­ra gön­de­re­rek sko­ra den­ge­yi ge­tir­di: 1-1. 36’da Bü­lent Ko­ca­bey’in se­ri ça­lım­lar­la ce­za sa­ha­sı­na da­lıp at­tı­ğı şu­tu De Sanc­tis blo­ke et­ti. 44’te Ke­well’ın or­ta­sı­na Non­da vur­mak­ta ge­ci­kin­ce dev­re be­ra­be­re bit­ti. HA­KEM­LER DA­ĞIT­TI İkin­ci 45, fut­bol ka­li­te­si dü­şük ol­sa da, he­ye­ca­nı ol­duk­ça yük­sek­ti. An­cak bu he­ye­can­lı at­mos­fe­rin baş ak­tö­rü fut­bol­cu­lar de­ğil ha­kem Fı­rat Ay­dı­nus’tu. Ça­lıp, çal­ma­dı­ğı dü­dük­ler­le çok tar­tı­şı­la­cak ka­rar­la­ra im­za atan Ay­dı­nus, bir an­lam­da ma­çın önü­ne ge­çen isim ol­du. 51’de sol ko­luy­la to­pu dü­zel­te­rek önü­ne alan Mi­lan Ba­ros, Ive­sa’yı mağ­lup ede­rek ta­kı­mı­nı 2-1 öne ge­çir­di. Bu gol­le ra­hat­la­yan ve maç­ta ilk kez öne ge­çen G.Sa­ray, Non­da-Ümit de­ği­şik­li­ğiy­le Dim­yat’a pi­rin­ce gi­der­ken, ev­de­ki bul­gur­dan ol­du. Sko­ru ar­tır­ma­nın plan­la­rı­nı ya­pan Skib­be, 66’da ka­le­sin­de go­lü gör­dü. Mu­rat’ın yak­la­şık 30 met­re­den at­tı­ğı şut­ta, of­sayt po­zis­yo­nun­da­ki You­la’nın he­men önün­de­ki Ümit Ka­ran’a çar­pan top yön de­ğiş­ti­re­rek bir kez da­ha ağ­lar­la bu­luş­tu: 2-2. Bu po­zis­yon­da yar­dım­cı­sı Sü­ley­man Özay’ın bay­ra­ğı­na uy­ma­yan ha­kem Ay­dı­nus, bir an­da G.Sa­ray­lı fut­bol­cu­la­rın hü­cu­mu­na uğ­ra­dı. 4 da­ki­ka sü­ren iti­raz­lar­dan bir so­nuç çı­ka­ra­ma­yan sa­rı-kır­mı­zı­lı fut­bol­cu­lar, 90+1’de You­la’nın of­sayt ko­kan go­lüy­le ka­le­sin­de üçün­cü go­lü gör­dü: 3-2. 90+8’de You­la’nın asis­tin­de Lov­rek ma­çın sko­ru­nu ta­yin eder­ken, 7 maç­ta 6 gol yi­yen Cim­bom, bir maç­ta ka­le­sin­de 4 gol gö­rü­yor­du: 4-2. > Ercan YILDIZ Es­ki­şe­hir A­ta­türk S­ta­dı, 26 E­kim 2008 >> ESKİŞEHİR 4 I­ve­sa 6.5 ­Sez­gin 6.5 ­Vuc­ko 6 ­Tay­fun 6 ­Mu­rat 6.5 ­Ser­dar 7 ­Bü­lent Er­tuğ­rul 7 ­Pol­jak 6 (Cum­hur dk.77) 5 ­Bü­lent Ko­ca­bey 6 (Öz­gür dk.81) 5 ­Yo­u­la 8.5 An­der­son 5 (Lo­v­rek dk.62) 6 ­Si­nan ­Ko­ray Ab­dul­lah ­Do­ğa T.D: Rı­za Ça­lım­bay >> G.SARAY 2 ­De Sanc­tis 4,5 ­Sab­ri 6.5 (Ya­ser dk.90+3) ? Em­re A­şık 5.5 ­Ser­vet 6 ­Ha­kan 6 Ar­da 6 ­Me­i­ra 6 Ay­han 6 ­Ke­well 5 (M.Gü­ven dk.72) 5 ­Non­da 5 (Ü­mit dk.55) 5 ­Ba­ros 6.5 Ay­kut ­Ser­kan Kur­tu­luş ­Fer­di ­Vol­kan Ya­man T.D: Mic­ha­el S­kib­be GOL­LER: Yo­u­la (dk.20 ve 90+1), Ay­han (dk.35), Ba­ros (dk.51) Ü­mit (dk.66 k.k.), Lo­vrek (dk.90+4), ­HA­KEM­LER: Fı­rat Ay­dı­nus, Er­han Sön­mez, Sü­ley­man Ö­zay GOLÜ DE BOL TARTIŞMASI DA Es­ki­şe­hir - G.Sa­ray mü­ca­de­le­si bü­yük bir çe­kiş­me­ye sah­ne ol­du. Mi­lan Ba­ros “el yor­da­mıy­la” ta­kı­mı­nı ö­ne ge­çi­rir­ken, Yo­u­la bi­ri of­sayt­tan at­tı­ğı 2 gol ve yap­tı­ğı bir a­sist­le ma­ça dam­ga­sı­nı vu­ran i­sim ol­du. MICHAEL SKİBBE: Ofsayt değilse hakem iyiydi! 2-2 Bİ­Zİ RAY­DAN ÇI­KAR­DI Es­ki­şe­hir kar­şı­sın­da iyi mü­ca­de­le et­me­le­ri­ne rağ­men ge­rek­li tem­po­yu ya­ka­la­ya­ma­dık­la­rı­nı söy­le­yen G.Sa­ray Tek­nik Di­rek­tö­rü Skib­be, “İlk 20 da­ki­ka kö­tü oy­na­dık. Son­ra to­par­lan­dık oyu­nu for­se et­tik ama maç şans­sız bir şe­kil­de 2-2’ye ge­lin­ce bu skor bi­zi ra­yı­mız­dan çı­kar­dı. Ga­lip gel­mek için da­ha çok ile­ri­ye çı­kın­ca kon­tra­la­ra ya­ka­lan­dık ve ma­çı kay­bet­tik. Fi­nal pas­la­rın­da kö­tüy­dük Lin­coln’ü ara­dık” de­di. Al­man ho­ca ma­çın ha­kem­le­riy­le il­gi­li ola­rak da, “Ümit’e çar­pıp gol olan po­zis­yon­da yar­dım­cı ha­kem of­say­dı kal­dır­dı ama or­ta ha­kem gol ka­ra­rı ver­di. Or­ta ha­kem de me­su­li­ye­ti ta­şı­dı­ğı­na gö­re in­şal­lah doğ­ru ka­rar ver­miş­tir. Eğer gol of­sayt de­ğil­se ha­kem iyi bir yö­ne­tim gös­ter­di di­ye­bi­li­riz” şek­lin­de ko­nuş­tu. POLAT: NİYE İSTANBUL HAKEMİ? G.Sa­ray Baş­ka­nı Ad­nan Po­lat, maç­tan son­ra ma­çın ha­kem­le­ri­ni e­leş­ti­rir­ken, “Be­nim a­sıl an­la­ma­dı­ğım ko­nu, bir İs­tan­bul ta­kı­mı­nın ma­çı­na ne­den İs­tan­bul ha­ke­mi a­tan­dı? Ha­kem çok kö­tüy­dü a­ma söy­le­ye­cek­le­rim­le Es­ki­şe­hir’in ga­li­bi­ye­ti­ne göl­ge dü­şür­mek is­te­mem” de­di. Po­lat, G.Sa­ray’ın “yü­rü­ye yü­rü­ye şam­pi­yon o­la­ca­ğı” şek­lin­de­ki söy­lem­ler­le il­gi­li o­la­rak da, “Bi­zim böy­le bir id­di­a­mız yok. Bu lig­de hiç­bir ta­kım o ka­dar kuv­vet­li de­ğil” şek­lin­de ko­nuş­tu. G.SARAY NOTLARI Fe­ner’e de ay­nı Es­ki­şe­hir’in ho­ca­sı Rı­za Ça­lım­bay, “12 yıl ara­dan son­ra ilk kez bü­yük bir ta­kım Es­ki­şe­hir’e gel­di, bu da her­ke­se bü­yük bir he­ye­can ya­şat­tı. Bi­zim de bu maç­tan mut­la­ka pu­an­la ay­rıl­ma­mız ge­re­ki­yor­du. G.Sa­ray’ın gü­cü­nü ve za­af­la­rı­nı bi­li­yor­duk. Haf­ta­ya F.Bah­çe’ye kar­şı da böy­le oy­na­ya­ca­ğız” de­di. To­pu gö­re­me­dim G.Sa­ray’ın İtal­yan ka­le­ci­si De Sanc­tis, “Biz iyi oy­na­ma­dık. Özel­lik­le ma­çın ba­şın­da ve so­nun­da kö­tüy­dük. Ye­di­ği­miz ikin­ci gol­den son­ra si­nir­le­ri­mi­ze ha­kim ola­ma­dık. İkin­ci gol­de to­pu gö­re­me­dim. Asıl önem­li­si You­la’yı bu ka­dar boş bı­rak­ma­ma­lıy­dık” di­ye ko­nuş­tu. You­la sö­zü­nü tut­tu G.Sa­ray ma­çın­da 2 gol atıp, bir de asist ya­pan You­la ge­ce­ye dam­ga vu­ran isim olur­ken, maç­tan ön­ce ver­di­ği “Gol ata­ca­ğım” sö­zü­nü de tut­tu. At­tı­ğı gol­ler­den do­la­yı çok mut­lu ol­du­ğu­nu söy­le­yen Gi­ne­li oyun­cu, “Bu­gün ka­zan­ma­yı çok is­te­dik. Ta­kım iyi oy­na­ma­ya baş­la­dı” de­di. Ay­han kı­zar­dı G.Sa­ray’da kap­tan Ay­han, Olim­pi­akos ma­çın­dan son­ra Es­ki­şe­hir kar­şı­sı­na da iğ­ney­le çık­tı. Tec­rü­be­li fut­bol­cu ta­kı­mı­nın ilk go­lü­ne im­za ko­yar­ken, ma­çın bi­ti­miy­le bir­lik­te Fı­rat Ay­dı­nus’a iti­raz edin­ce ikin­ci sa­rı kart­tan kır­mı­zı gör­dü. Hert­ha be­ra­be­re G.Sa­ray’ın UE­FA’da­ki ra­kip­le­rin­den Hert­ha Ber­lin, Dort­mund dep­las­ma­nın­da Bo­rus­si­a ile 1-1 be­ra­be­re kal­dı. 31’de Ci­ce­ro’nun pe­nal­tı go­lüy­le öne ge­çen Hert­ha, 71’de Kehl’in go­lü­ne en­gel ola­ma­dı. Sa­rı-kır­mı­zı­lı­la­rın di­ğer ra­ki­bi Me­ta­list, Me­ta­lurg Do­netsk’i dep­las­man­da 2-0 ye­ner­ken, Olim­pi­akos dep­las­man­da Aris’e 1-0 ye­nil­di. Tri­bün­de müt­hiş şov Es­ki­şe­hir hal­kı, G.Sa­ray ma­çı­na bü­yük önem ver­di. Şeh­rin cad­de­le­ri­ne, iş yer­le­ri­ne ve ev­le­re Es­ki­şe­hirs­por bay­rak­la­rı ası­lır­ken, gü­nün er­ken sa­at­le­rin­den iti­ba­ren gi­şe ön­le­rin­de uzun kuy­ruk­lar oluş­tu­ran ta­raf­tar­lar, 17 bin ka­pa­si­te­li sta­dı hın­ca hınç dol­dur­du. Maç son­ra­sın­da esi Es­ki­şe­hir­li­ler bay­rak­lar­la cad­de­ler­de tur at­tı. En “Kral” yo­rum­cu G.Sa­ray ile yol­la­rı­nı ayı­ran Ha­kan Şü­kür, ge­le­ce­ği ile il­gi­li ka­rar­sız­lı­ğı­na son ver­di. Bir­çok ku­lüp­ten tek­lif al­dı­ğı­nı ve son ola­rak Du­ba­i’ye gi­de­ce­ği­ni açık­la­yan Ha­kan Şü­kür, sür­priz bir şe­kil­de fut­bol ha­ya­tı­nı bi­tir­me ka­ra­rı ver­di. TRT Ge­nel Mü­dü­rü İb­ra­him Şa­hin’le bir gö­rüş­me ya­pan ve el sı­kı­şan Kral, Stad­yum prog­ra­mın­da yo­rum­cu ola­rak gö­rev ya­pa­cak.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT