BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > YETER Kİ OKUSUN

YETER Kİ OKUSUN

Fedakâr baba, 13 ya­şın­da­ki en­gel­li oğ­lu­nu, eği­ti­mi­ni sür­dü­re­bil­me­si için her gün sır­tın­da oku­la götürüp getiriyor...To­ros Dağ­la­rı’nın ete­ğin­de­ki Ars­lan­köy bel­de­sin­de ya­şa­yan ve ge­çir­di­ği 5 ame­li­ya­ta rağ­men yü­rü­ye­me­yen İl­köğ­re­tim Oku­lu 5. sı­nıf öğ­ren­ci­si Uy­sal Ye­di­göz, ai­le­si­nin yar­dı­mıy­la sür­dür­dü­ğü eği­tim mü­ca­de­le­si­ni ta­mam­la­yıp öğ­ret­men ola­ca­ğı gü­nün ha­ya­liy­le ya­şı­yor. Çift­çi­lik ya­pa­n 2 ço­cuk ba­ba­sı Os­man Ye­di­göz (53), do­ğuş­tan or­to­pe­dik en­gel­li olan oğ­lu­nun oku­ya­bil­me­si için her tür­lü sı­kın­tı­ya göğüs geriyor. Oğlunu, ye­şil kart­la 5 de­fa ame­li­yat et­tir­di­ği­ni söyleyen Ye­di­göz, “An­cak, yü­rü­me­si müm­kün ol­ma­dı. Bu­na rağ­men oku­ma ar­zu­su için­de olan ve ders­le­rin­de ba­şa­rı gös­te­ren oğ­lu­mu, ön­ce sır­tım­da ta­şı­ya­rak pat pat de­ni­len ta­rım ale­ti­ne bin­di­ri­yo­rum. Yak­la­şık bir ki­lo­met­re uzak­ta­ki oku­la var­dı­ğım­da ise yi­ne sır­tı­ma alıp, üçün­cü kat­ta­ki sı­nı­fı­na çı­ka­rı­yo­rum. Ye­ter ki oku­sun. Üniversiteye gittiğinde bile sırtımda taşırım. Onu hayallari için her şeyi yaparım”dedi.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT