BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > McCain’in kazanacağına artık partisi bile inanmıyor

McCain’in kazanacağına artık partisi bile inanmıyor

An­ket­ler­de O­ba­ma’nın ge­ri­sin­de ka­lan Cum­hu­ri­yet­çi baş­kan a­da­yı John Mc­Ca­in se­çim­le­re bir haf­ta ka­la far­kı ka­pat­ma pe­şin­de... Parti temsilcilerinden gelen mesajlar ise pek parlak değil.Ame­ri­ka’da, Cum­hu­ri­yet­çi baş­kan ada­yı John McCa­in, se­çi­me kı­sa sü­re ka­la an­ket­ler­de De­mok­rat ra­ki­bi Ba­rack Oba­ma’nın çok ge­ri­sin­de gö­rün­me­si­ne kar­şın, bu haf­ta için­de bu far­kı ka­pa­ta­ca­ğı­nı ile­ri sür­dü. NBC te­le­viz­yo­nun­da ko­nu­şan McCa­in, “An­ket­ler, tu­tar­lı ola­rak bi­zi, bu­lun­du­ğu­muz ye­rin çok ge­ri­sin­de gös­te­ri­yor. Hal­bu­ki iyi gi­di­yo­ruz. Far­kı ge­çen haf­ta bi­raz ka­pat­tık. Bu­na bu haf­ta da de­vam ede­ce­ğiz. Se­çim ge­ce­si çok geç sa­at­le­re ka­dar otu­ra­cak­sı­nız” de­di. ABD’de ya­pı­lan son an­ket­le­rin or­ta­la­ma­la­rı­nı ve­ren Re­alC­le­ar­Po­li­tics ku­ru­lu­şu, 11 ka­mu­oyu araş­tır­ma­sı­na gö­re ha­len Oba­ma’nın 7.6 pu­an park­la McCa­in’in önün­de git­ti­ği­ni be­lirt­ti. McCa­in’in iyim­ser yo­rum­la­rı­na kar­şın, onu des­tek­le­yen ön­de ge­len ba­zı Cum­hu­ri­yet­çi­ler, umut­la­rı­nı gi­de­rek kay­be­di­yor. Cum­hu­ri­yet­çi Baş­kan Ge­or­ge W. Bush’un 2000 ve 2004 se­çim za­fer­le­ri­nin mi­ma­rı ola­rak ta­nı­nan es­ki da­nış­ma­nı Karl Ro­ve, Fox­News te­le­viz­yo­nu­na yap­tı­ğı açık­la­ma­da, McCa­in’in akın­tı­ya kar­şı kü­rek çek­ti­ği­ni ve bun­dan son­ra işi­nin çok zor ol­du­ğu­nu söy­le­di. McCa­in gi­bi Ari­zo­na eya­le­ti­nin se­na­tö­rü olan Cum­hu­ri­yet­çi Jon Kyl da, “Ma­ale­sef sa­nı­rım John McCa­in de, baş­kan­lı­ğa aday olup da ka­za­na­ma­yan Ari­zo­na­lı­lar lis­te­si­ne ek­le­ne­bi­lir” de­di. Den­ver ken­tin­de 100 bin ki­şi­lik dev bir ka­la­ba­lı­ğa hi­tap eden De­mok­rat Par­ti a­da­yı Obama ise Amerika halkının 8 yıl boyunca Bush-Mc­Ca­in fel­se­fe­sin­den çok çektiğini ve bir 4 yıl daha buna izin vermeyeceklerini söyledi. TÜR­Kİ­YE YA­KIN TA­KİP’TE ABD’de 4 Ka­sım’da ya­pı­la­cak se­çim­le­ri ya­kın ta­ki­be alan Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, Baş­da­nış­ma­nı Prof. Dr Ah­met Da­vu­toğ­lu ve Dış İliş­ki­ler Baş­kan Yar­dım­cı­sı Su­at Kı­nık­lı­oğ­lu’nu ABD’ye gön­der­di. Da­vu­toğ­lu ile Kı­nık­lı­oğ­lu, te­mas­la­rı çer­çe­ve­sin­de iki ül­ke iliş­ki­le­ri­ni ele ala­cak
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT