BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Koşuda ayaklar altında kaldı!

Koşuda ayaklar altında kaldı!

Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı coş­ku­su bü­tün yur­du sa­rar­ken, haf­ta do­la­yı­sıy­la yur­dun çe­şit­li böl­ge­le­rin­de de et­kin­lik­ler bü­tün hı­zıy­la sü­rü­yor.Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı coş­ku­su bü­tün yur­du sa­rar­ken, haf­ta do­la­yı­sıy­la yur­dun çe­şit­li böl­ge­le­rin­de de et­kin­lik­ler bü­tün hı­zıy­la sü­rü­yor. Renk­li gö­rün­tü­le­rin ya­şan­dı­ğı et­kin­lik­le­rin De­niz­li bö­lü­mün­de haf­ta do­la­yı­sıy­la il ge­ne­lin­de­ki o­kul­lar ara­sın­da Cum­hu­ri­yet Ko­şu­su yapıldı. Öğ­ren­ci­ler bi­rin­ci­lik i­çin kı­ya­sı­ya mü­ca­de­le e­der­ken, il­ginç ens­tan­ta­ne­ler de o­luş­tu. Bir mi­nik s­por­cu­nun da­ha ya­rı­şın ba­şın­da ar­ka­daş­la­rı­na ta­kıl­ma­sı bu gö­rün­tü­yü or­ta­ya çı­ka­rır­ken, öğ­ren­cide her­han­gi bir ya­ra­lan­ma­ ol­ma­ma­sı her­ke­se ‘oh’ de­dirt­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT