BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Dünyanın en şişman adamı muradına erdi

Dünyanın en şişman adamı muradına erdi

Dün­ya­nın en şiş­man ada­mı Mek­si­ka­lı Ma­nu­el Uri­be (43), uzun sü­re­dir bir­lik­te ol­du­ğu kız ar­ka­da­şı Cla­udi­a So­lis (38) ile ev­len­di.Dün­ya­nın en şiş­man ada­mı Mek­si­ka­lı Ma­nu­el Uri­be (43), uzun sü­re­dir bir­lik­te ol­du­ğu kız ar­ka­da­şı Cla­udi­a So­lis (38) ile ev­len­di. 6 yıl ya­tak­tan çı­ka­ma­yan, an­cak sı­kı bir re­jim­den son­ra ki­lo ver­me­yi ba­şa­ran Uri­be, Mek­si­ka’nın ku­ze­yin­de­ki Mon­ter­rey’de ya­pı­lan dü­ğü­nün­de, ni­kah me­mu­ru­nun ken­di­le­ri­ni ka­rı-ko­ca ilan et­me­sin­den son­ra ağ­la­dı. So­lis’in yar­dı­mıy­la ki­lo ver­me­yi ba­şa­ran Uri­be, 400’den faz­la da­vet­li­nin ka­tıl­dı­ğı dü­ğün tö­re­nin­de de re­ji­mi­ni boz­ma­dı. 2007’de Gu­in­ness Re­kor­lar Ki­ta­bı’na 560 ki­log­ram ağır­lık­la dün­ya­nın en şiş­man ada­mı ola­rak gi­ren Uri­be, o ta­rih­ten bu ya­na 250 ki­lo ver­di. Uri­be şim­di de dün­ya­nın en bü­yük ki­lo ve­re­ni un­va­nı­nı al­mak is­ti­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT