BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > MARK PARRIS’TEN TÜRKİYE’YE MESAJ: Bush’un gitmesi gözünüzdeki ABD imajını düzeltecek

MARK PARRIS’TEN TÜRKİYE’YE MESAJ: Bush’un gitmesi gözünüzdeki ABD imajını düzeltecek

ABD’nin es­ki An­ka­ra bü­yü­kel­çi­le­rin­den Mark Par­ris, 4 Ka­sım’da­ki baş­kan­lık se­çi­miy­le ge­le­cek ye­ni yö­ne­ti­min, her kim ka­za­nır­sa ka­zan­sın, “sırf Bush ol­ma­dı­ğı için” Türk hal­kı­nın gö­zün­de da­ha olum­lu bir ima­jı bu­lu­na­ca­ğı­nı söy­le­di.ABD’nin es­ki An­ka­ra bü­yü­kel­çi­le­rin­den Mark Par­ris, 4 Ka­sım’da­ki baş­kan­lık se­çi­miy­le ge­le­cek ye­ni yö­ne­ti­min, her kim ka­za­nır­sa ka­zan­sın, “sırf Bush ol­ma­dı­ğı için” Türk hal­kı­nın gö­zün­de da­ha olum­lu bir ima­jı bu­lu­na­ca­ğı­nı söy­le­di. Si­ya­set Eko­no­mi ve Top­lum Araş­tır­ma­la­rı Vak­fı’nın (SE­TA) “In­sight Tur­key” ad­lı ya­yı­nın­da­ki ma­ka­le­sin­de Par­ris, ABD Baş­ka­nı Ge­or­ge Bush dö­ne­min­de Türk-Ame­ri­kan iliş­ki­le­ri­nin sı­kın­tı­lar ve kriz­le geç­ti­ği­ni be­lirt­ti. Bush yö­ne­ti­mi­nin, Tür­ki­ye ile iliş­ki­ler­de yap­tı­ğı “ha­ta­la­rı” sı­ra­la­yan Par­ris, bun­la­rın en ba­şı­na, “Tür­ki­ye bi­zim için ne ya­pa­bi­lir?” yak­la­şı­mı­nı koy­du. Bush’un ulu­sal gü­ven­lik eki­bi­nin, sa­de­ce bir şe­ye ih­ti­yaç duy­du­ğu za­man An­ka­ra’ya dik­ka­ti­ni ver­di­ği­ni be­lir­ten Par­ris, ha­ta­lı po­li­ti­ka­lar­da ikin­ci sı­ra­yı, “Türk çı­kar­la­rı­na kar­şı du­yar­sız­lı­ğa” ver­di. Mark Par­ris, “Bun­lar­dan do­la­yı bir son­ra­ki ABD Baş­ka­nı, Türk ka­mu­oyu­nun gö­zün­de sırf Ge­or­ge W. Bush ol­ma­dı­ğı için da­ha yük­sek bir yer­de ola­cak” gö­rü­şü­nü di­le ge­tir­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT