BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Piyasalar telafiye çalışıyor

Piyasalar telafiye çalışıyor

Ge­çen haf­ta­ki sert dü­şüş­le­rin ar­dın­dan bü­tün dün­ya bor­sa­la­rı ye­ni haf­ta­ya dal­ga­lı baş­la­dı.Ge­çen haf­ta­ki sert dü­şüş­le­rin ar­dın­dan bü­tün dün­ya bor­sa­la­rı ye­ni haf­ta­ya dal­ga­lı baş­la­dı. As­ya bor­sa­la­rı­nın yüz­de 12’ye va­ran dü­şüş­ler­le baş­la­ma­sı, Av­ru­pa’da ek­si­le­rin yüz­de 5’le­ri aş­ma­sı, İs­tan­bul Men­kul Kıy­met­ler Bor­sa­sı’nda da (İMKB) en­dek­sin son za­man­la­rın en dü­şük se­vi­ye­le­ri olan 23 bin 445’i gör­me­si­ne se­bep ol­du. Öğ­le­den son­ra dal­ga­lı bir se­yir iz­le­yen pi­ya­sa­lar­da, ABD’nin ey­lül ayı ko­nut sa­tış­la­rı­nın bek­le­nen­den iyi gel­me­si, olum­lu ha­va­yı ar­tır­dı. Av­ru­pa bor­sa­la­rın­da ka­yıp­lar yüz­de 1’le­re ka­dar ge­ri­le­yin­ce son 10 da­ki­ka­ya 116 pu­an ek­si­de gi­ren İMKB, bu ha­ber­ler­le çı­kı­şa geç­ti. Gün için­de en dü­şük 23 bin 445, en yük­sekr 24 bin 435 pua­nı gö­ren en­deks, 24 bin 336 pu­an­dan gü­nü ta­mam­la­dı. En­deks 160 pu­an yük­se­lir­ken, his­se se­net­le­ri or­ta­la­ma 0.66 de­ğer ka­zan­dı. Ge­çen haf­ta 1.75 YT’yi gö­ren do­lar 1.6550’den, eu­ro ise 2.0530 YTL’den kapandı. PANİK AZALIYOR ABD’de ko­nut sa­tış ra­kam­la­rı­nın bek­le­nen­den iyi gel­me­si, bü­tün dün­ya bor­sa­la­rın­da çı­kış ça­ba­la­rı­nı des­tek­le­di. Bor­sa­lar­da dip nok­ta­nın ne­re­si ol­du­ğu tar­tış­ma­la­rı ya­şa­nır­ken, pa­ni­ğin azal­ma­sı dik­kat çek­ti.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91630
  % 2.1
 • 4.7866
  % -1.01
 • 5.5944
  % -1.16
 • 6.3074
  % -1.67
 • 189.176
  % -2.18
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT