BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > İngiltere durgunluğu aşmada kamu yatırımına başvuracak

İngiltere durgunluğu aşmada kamu yatırımına başvuracak

İn­gil­te­re Baş­ba­ka­nı Gor­don Brown, ül­ke­nin dur­gun­lu­ğa gir­me­si­ni en­gel­le­mek için ka­mu har­ca­ma­la­rı­nı ar­tır­ma­yı plan­lı­yor.İn­gil­te­re Baş­ba­ka­nı Gor­don Brown, ül­ke­nin dur­gun­lu­ğa gir­me­si­ni en­gel­le­mek için ka­mu har­ca­ma­la­rı­nı ar­tır­ma­yı plan­lı­yor. Gor­don Brown, borç­lan­may­la üre­tim ve bü­yü­me­nin sür­dü­rül­me­si­nin sağ­lan­ma­ya ça­lı­şı­la­ca­ğı­nı ifa­de ede­rek, pla­nın, bas­kı al­tın­da­ki ai­le­le­ri ve iş dün­ya­sı­nı sı­kın­tı­lı dö­nem­de des­tek­le­me­yi amaç­la­ya­ca­ğı­nı be­lirt­ti. Ge­çen haf­ta İn­gil­te­re’de bü­yü­me­nen tem­muz-ey­lül dö­ne­min­de son 16 yıl­lık dö­nem­de ilk de­fa yüz­de 0.5 da­ral­dı­ğı açık­lan­mış­tı. Borç­la­na­rak tü­ke­ti­mi ar­tır­ma ka­ra­rı­nı ba­zı eko­no­mist­ler des­tek­ler­ken, ba­zı­la­rı da kar­şı çı­kı­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT