BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > ABD 9 bankaya 125 milyar dolar dağıtacak

ABD 9 bankaya 125 milyar dolar dağıtacak

ABD Ha­zi­ne­si, bu haf­ta 9 bü­yük ban­ka­ya 125 mil­yar do­lar­lık yar­dı­mı da­ğıt­ma­ya baş­la­ya­cak.ABD Ha­zi­ne­si, bu haf­ta 9 bü­yük ban­ka­ya 125 mil­yar do­lar­lık yar­dı­mı da­ğıt­ma­ya baş­la­ya­cak. 9 ban­ka ile an­laş­ma im­za­la­nır­ken, dev­let his­se alım­la­rı­na bu haf­ta baş­la­ya­ca­ğı­nı açık­la­dı. An­laş­ma­lar­la, ban­ka­la­rın büt­çe­le­ri­nin des­tek­len­me­si ve bu sa­ye­de tek­rar “nor­mal” borç ve­ren ku­ru­luş­lar ol­ma­ya baş­la­ma­la­rı he­def­le­ni­yor. Ban­ka­la­ra yar­dım­la­rın da­ğı­tıl­ma­ya baş­lan­ma­sıy­la, Kon­gre’den 3 Ekim’de onay alan 700 mil­yar do­lar­lık kur­tar­ma pa­ke­ti ilk de­fa kul­la­nıl­ma­ya baş­lan­mış ola­cak. Ha­zi­ne Ba­ka­nı Henry Pa­ul­son, kur­tar­ma pa­ke­ti­nin 250 mil­yar do­lar­lık kıs­mı­nın di­rekt ban­ka­la­rın his­se­le­ri­nin sa­tın alın­ma­sı için kul­la­nıl­ma­sı­na ka­rar ve­re­rek, pa­ra­nın ma­li sis­te­me da­ha ça­buk gir­me­si­ni sağ­la­ma­ya ça­lı­şı­yor.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91630
  % 2.1
 • 4.7866
  % -1.01
 • 5.5944
  % -1.16
 • 6.3074
  % -1.67
 • 189.176
  % -2.18
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT