BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Yılmaz: IMF parasına ihtiyacımız yok, ama tedbir alınmalı

Yılmaz: IMF parasına ihtiyacımız yok, ama tedbir alınmalı

Mer­kez Ban­ka­sı Baş­ka­nı Yıl­maz, IMF’nin pa­ra­sı­na ih­ti­yaç ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­tir­ken, be­lir­siz­lik­le­rin aşıl­ma­sı için dü­zen­le­me ya­pı­la­bi­le­ce­ği­ni söy­le­diKIBRIS’TA YENİ ‘TL’Yİ TANITTI Merkez Bankası Başkanı Yılmaz, KKTC’de, yılbaşında dolaşıma girecek olan yeni ‘TL’ ile ilgili tanıtıma katıldı. Yılmaz toplantıda dalgalı kur rejimine değindi, ancak doların ne kadar yükseleceğine ilişkin yorum yapmadı. Mer­kez Ban­ka­sı Baş­ka­nı Yıl­maz, “IMF’nin pa­ra­sı­na ih­ti­ya­cı­mız yok an­cak be­lir­siz­lik­ler var. Pi­ya­sa­la­ra gü­ven ve­re­bil­mek için bir ta­kım dü­zen­le­me­ler ya­pıl­ma­sın­da fay­da var” de­di. Mer­kez Ban­ka­sı Baş­ka­nı Dur­muş Yıl­maz, şu an­da cid­di bir do­lar li­ki­di­te­si so­ru­nu ya­şan­dı­ğı­nı, bu so­ru­nun aşıl­ma­sı için mut­la­ka bir­ta­kım ted­bir­le­rin alın­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni be­lir­te­rek, “Bu aşa­ma­da, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti ola­rak bi­zim IMF’nin pa­ra­sı­na ih­ti­ya­cı­mız yok” de­di. Şu an­da cid­di bir do­lar li­ki­di­te­si prob­le­mi ya­şan­dı­ğı­nı, bu­nun aşıl­ma­sı için ba­zı ted­bir­ler ge­rek­ti­ği­ni be­lir­ten Yıl­maz, “Önü­müz­de­ki dö­nem­de ney­le kar­şı­la­şa­ca­ğı­mız ko­nu­sun­da be­lir­siz­lik var. Bir ta­kım dü­zen­le­me­ler ya­pı­la­bi­lir ama so­nuç iti­ba­rıy­le bu si­ya­si bir ka­rar­dır. Hü­kü­me­tin tak­di­rin­de­dir” de­di. Dö­viz ku­ru­nun inip çı­ka­bi­le­ce­ği­ni, se­vi­ye­yi ma­li kri­zin şek­li­nin be­lir­le­ye­ce­ği­ni kay­de­den Yıl­maz, “Do­lar da­ha ne ka­dar yük­se­le­bi­lir” sorusunu şöy­le ce­vap­la­dı: “Hiçbir mer­kez ban­ka­sı baş­ka­nı, do­la­rın se­vi­ye­siy­le il­gi­li fi­kir be­yan et­mez. Za­ten adı üs­tün­de, dal­ga­lı kur re­ji­mi. 2002’den be­ri dal­ga­lı kur re­ji­mi var” de­di. YATIRIMI TL ÜZERİNDEN YAPIN Yıl­maz, va­tan­daş­la­ra da “TL ile iş­lem ya­pın. Ta­sar­ru­fu­nu­zu, ya­tı­rı­mı­nı­zı Türk li­ra­sı ile ya­pın. Müm­kün ol­du­ğun­ca dö­viz ge­li­ri­niz yok­sa, dö­viz borç­lan­ma­yın” tav­si­ye­sin­de bu­lun­du.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT