BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Kriz fırsatını kovalamalıyız

Kriz fırsatını kovalamalıyız

İs­tan­bul’un en önem­li sim­gi­ler­den bi­ri olan Maç­ka Pa­las, Park Hyatt İs­tan­bul - Maç­ka Pa­las is­miy­le 7 Ka­sım­dan iti­ba­ren ye­ni mi­sa­fir­le­ri­ni ağır­la­ya­cak.> Tü­lay Dur İS­TAN­BUL İs­tan­bul’un en önem­li sim­gi­ler­den bi­ri olan Maç­ka Pa­las, Park Hyatt İs­tan­bul - Maç­ka Pa­las is­miy­le 7 Ka­sım­dan iti­ba­ren ye­ni mi­sa­fir­le­ri­ni ağır­la­ya­cak. Do­ğuş Gru­bu ve Hyatt In­ter­na­ti­onal or­tak­lı­ğı ile ger­çek­leş­ti­ri­len ve 55 mil­yon do­lar­lık ya­tı­rım­la ye­ni­le­nen ote­lin açı­lışında konuşan Do­ğuş Hol­ding Baş­ka­nı Fe­rit Şa­henk, “Kri­ze rağ­men Tür­ki­ye çok iyi bir du­rum­da bu fır­sa­tı ko­va­la­ma­mız la­zım” de­di. Kü­re­sel kri­zin et­ki­si­ne de işa­ret eden Şa­henk, “Ti­ca­re­tin ve ge­li­rin bü­yük­lü­ğü he­sap­la­nın­ca Tür­ki­ye’nin du­ru­mu­nun ol­duk­ça iyi ol­du­ğu bir ger­çek. Fır­sat­lar bu dö­nem­de ko­va­lan­ma­lı ve fi­nan­sal kriz­den son­ra­ki dö­nem iyi kes­ti­ril­me­li” di­ye ko­nuş­tu. Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şa­henk, bu açı­lış­la Tür­ki­ye’ye tu­rizm­de önem­li bir nes­ne ka­zan­dır­dık­la­rı­nı söyledi.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT