BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Teknosa hedefi bozmadı 250 mağazaya ulaşacak

Teknosa hedefi bozmadı 250 mağazaya ulaşacak

Yıl so­nu he­def­le­ri­ni ko­ru­duk­la­rı­nı be­lir­ten Tek­no­sa Ge­nel Mü­dü­rü Na­ne, “Dö­nem­sel dal­ga­lan­ma­lar bi­zi he­de­fi­mi­ze yü­rü­mek­ten a­lı­koy­mu­yor, et­ki­le­mi­yor” de­diSATIŞLAR ARTACAK Elek­tro­nik sek­tö­rün­de Tür­ki­ye’nin sa­tış­la­ra doy­ma­mış ol­ma­sı pa­za­rın ilk fır­sat­ta bü­yü­me­ye de­vam ede­ce­ği şek­lin­de al­gı­la­nı­yor. Bu ne­den­le he­def­ler de­ğiş­ti­ril­mi­yor. Tek­no­sa Ge­nel Mü­dü­rü Meh­met Na­ne, he­de­fe yü­rü­mek­ten vaz­geç­me­ye­cek­le­ri­ni be­lir­te­rek “Dö­nem­sel du­rak­la­ma­lar bi­zi et­ki­le­mez. 250 ma­ğa­za­ya ula­şa­ca­ğız” di­ye ko­nuş­tu. Tü­ke­ti­ci­nin ge­le­cek kay­gı­sıy­la, bir ref­leks ola­rak ken­di­ni sa­tın al­ma ko­nu­sun­da diz­gin­le­me­si­nin söz ko­nu­su ol­du­ğu­nu, an­cak, bu­nun ge­çi­ci bir du­rum ol­du­ğu­na inan­dı­ğı­nı kay­de­den Tek­no­sa Ge­nel Mü­dü­rü Meh­met Na­ne, “Alış­ve­riş mer­kez­le­rin­de ve ma­ğa­za­la­rı­mız­da­ki tra­fik­te bir azal­ma gör­mü­yo­ruz. Pe­ra­ken­de elek­tro­nik sek­tö­rü öze­lin­de Tür­ki­ye’nin önü açık” de­di. Meh­met Na­ne, 2008’i yıl ba­şın­da be­lir­le­dik­le­ri ya­tı­rım ve 1 mil­yon do­lar ci­ro he­de­fiy­le ka­pat­ma­yı plan­la­dık­la­rı­nı kay­de­de­rek, bu kap­sam­da şu an­da 53 il­de 230’dan faz­la olan ma­ğa­za sa­yı­la­rı­nı yıl so­nun­da 250’ye ulaş­tır­ma he­def­le­rin­de re­viz­yon yap­ma­dık­la­rı­nı da söz­le­ri­ne ek­le­di. Gİ­Dİ­LE­CEK ÇOK YOL VAR Sek­tö­rün en olum­lu ya­nı­nın, bir­çok ürün­de pe­net­ras­yon (sa­hip ol­ma) ora­nı­nın ha­len çok dü­şük ol­ma­sı ol­du­ğu­nu be­lir­ten Na­ne, “Ör­ne­ğin di­züs­tü bil­gi­sa­yar­da ev pe­net­ras­yo­nu yüz­de 13, LCD TV’de yüz­de 7-8 se­vi­ye­sin­de. Da­ha gi­di­le­cek çok yol ol­ma­sı sa­tış­la­ra iv­me ka­zan­dı­ra­cak­tır. Tü­ke­ti­ci glo­bal kri­zin psi­ko­lo­jik et­ki­le­ri­ni at­lat­tı­ğın­da ve mo­ra­li ye­ri­ne gel­di­ğin­de sek­tör de ay­nı et­ki­yi ya­şa­ya­cak­tır” di­ye ko­nuş­tu. HA­FİF BİR E­ĞİL­ME YA­ŞAN­DI Tek­no­sa’nın, ABD’de­ki mort­ga­ge kri­zi ve pa­ra­le­lin­de Tür­ki­ye’de­ki si­ya­si ve eko­no­mik dal­ga­lan­ma­lar­dan da faz­la et­ki­len­me­di­ği­ni vur­gu­la­yan Na­ne, “Da­ha ön­ce de ben­zer kriz­le­ri aş­mış bir Türk şir­ke­ti ola­rak mev­cut kri­zin, po­zi­tif bü­yü­me­mi­ze yan­sı­yan ha­fif bir ‘eğil­me’ dı­şın­da ön­gör­me­di­ği­miz bir et­ki­si­ni ya­şa­mı­yo­ruz” şek­lin­de ko­nuş­tu. Dün­ya ge­ne­lin­de de­ğer­len­dir­me ya­pıl­dı­ğın­da, tek­no­lo­ji ürün­le­ri­nin sü­rek­li ucuz­la­dı­ğı­nın gö­rü­le­ce­ği­ni ifa­de eden Na­ne, bu ne­den­le sek­tör­de ya­şa­nan olum­suz et­ki­len­me­nin dün­ya­da da sı­nır­lı dü­zey­de ka­la­ca­ğı­na inan­dı­ğı­nı be­lirt­ti.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 89693
  % -0.23
 • 4.8345
  % -0.21
 • 5.6615
  % 0.1
 • 6.4028
  % -0.03
 • 193.093
  % -0.43
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT