BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Kirada elden ödeme devri bu ay bitiyor

Kirada elden ödeme devri bu ay bitiyor

Ki­ra öde­me­le­rin­de ye­ni dö­nem 1 ka­sım­da baş­lı­yor. İş­ye­ri ki­ra­la­rı ile ko­nut­lar­da 500 YTL ve üze­rin­de­ki ki­ra­lar, 1 Ka­sım 2008 ta­ri­hin­den iti­ba­ren zo­run­lu ola­rak ban­ka­lar ya da pos­ta iş­let­me­si ka­na­lıy­la öde­ne­cek.



Ki­ra öde­me­le­rin­de ye­ni dö­nem 1 ka­sım­da baş­lı­yor. İş­ye­ri ki­ra­la­rı ile ko­nut­lar­da 500 YTL ve üze­rin­de­ki ki­ra­lar, 1 Ka­sım 2008 ta­ri­hin­den iti­ba­ren zo­run­lu ola­rak ban­ka­lar ya da pos­ta iş­let­me­si ka­na­lıy­la öde­ne­cek. Ki­ra­lar­la il­gi­li zo­run­lu­luk­la­ra uy­ma­yan bi­rin­ci sı­nıf tüc­car ve mes­lek er­ba­bı­na 1.490 YTL’den, ikin­ci sı­nıf tüc­car­la­ra, def­ter tu­tan çift­çi­ler ile ka­zan­cı ba­sit usul­de tes­pit edi­le­ne 680 YTL’den ve bun­la­rın dı­şın­da ka­lan­la­ra 320 YTL’den az ol­ma­mak üze­re, her bir iş­lem için, iş­le­me ko­nu tu­ta­rın yüz­de 5’i ora­nın­da ce­za uy­gu­la­na­cak. Dü­zen­le­me­de her bir ko­nu­tun ay­lık ki­ra tah­si­la­tı­nın bel­ge­len­di­ril­me­sin­de 500 YTL ve üze­rin­de­ki ki­ra­lar baz alı­na­cak. Uy­gu­la­may­la ki­ra­sı­nın ver­gi­si­ni öde­me­yen­ler or­ta­ya çı­ka­rı­la­cak.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91840
  % 0.23
 • 4.7873
  % -0.05
 • 5.5631
  % -0.34
 • 6.2369
  % -1.01
 • 188.322
  % -0.68
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT