BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > TIR’lar Anadolu’ya iş için yola çıktı

TIR’lar Anadolu’ya iş için yola çıktı

İH­KİB Baş­ka­nı Hikmet Tan­rı­ver­di, ge­zi­ci e­ği­tim mer­kez­le­ri­ni, ta­lep ve so­nu­ca gö­re de­vam­lı ha­le ge­ti­re­bi­le­cek­le­ri­ni söy­le­di> Uğur Kü­çük İS­TAN­BUL Ana­do­lu’da­ki genç­ler, ka­li­fi­ye iş gü­cü ola­rak ye­tiş­ti­ri­le­cek. Hü­kü­me­tin Ana­do­lu’yu üre­tim mer­ke­zi yap­mak için ha­zır­la­dı­ğı Stra­te­ji Ey­lem Pla­nı’na des­tek için ça­lış­ma­la­ra baş­la­yan İs­tan­bul Ha­zır­gi­yim ve Kon­fek­si­yon İh­ra­cat­çı­la­rı Bir­li­ği (İH­KİB), Ge­zi­ci Eği­tim Mer­ke­zi’ni uğur­la­dı. Dün dü­zen­le­nen tö­ren­le Mar­din, Şan­lı­ur­fa ve Yoz­gat’a gön­de­ri­len ge­zi­ci eği­tim mer­kez­le­ri, Ana­do­lu’nun en bü­yük ih­ti­ya­cı olan ‘ka­li­fi­ye ele­man’ ih­ti­ya­cı­nın gi­de­ril­me­si­ne bü­yük kat­kı sağ­la­ya­cak. TA­LE­BE GÖ­RE AR­TA­CAK İH­KİB Baş­ka­nı Hik­met Tan­rı­ver­di, “Ta­le­be gö­re ge­zi­ci eği­tim mer­kez­le­ri­ni sa­bit ha­le ge­ti­re­bi­li­riz. Da­ha son­ra di­ğer şe­hir­le­re yol­la­ya­ca­ğı­mız TIR’la­rı yi­ne ay­nı şe­kil­de sa­bit­le­yip üre­tim se­fer­ber­li­ği­ne kat­kı­da bu­lun­ma­yı plan­lı­yo­ruz” de­di. Tan­rı­ver­di, “Şu an­da en bü­yük sı­kın­tı­mız Ana­do­lu’nun iş­siz­ler or­du­su. Ha­zır­gi­yim, is­tih­da­ma en bü­yük kat­kı­yı sağ­la­yan sek­tör­ler­den bi­ri. İş­siz­li­ği, ha­zır­gi­yi­min yük­sel­me­siy­le aşa­bi­li­riz” de­di. HA­ZIR­Gİ­YİM­LE İŞ­SİZ­Lİ­ĞE TED­BİR İH­KİB Yö­ne­ti­ci­le­ri, ge­zi­ci eği­tim TIR’la­rın­da, üçer haf­ta­lık pe­ri­yot­lar ha­lin­de ma­ki­ne­ci, over­lok­çu, reç­me­ci, ilik­çi, düğ­me­ci, tas­nif­çi, ütü­cü ve ke­sim­ci eği­tim­le­ri ve­re­cek. Eği­tim­ler yıl bo­yun­ca de­vam ede­cek. Amaç, ha­zır­gi­yi­me ka­li­fi­ye ele­man ye­tiş­ti­rip, iş­siz­li­ğin azal­ma­sı­na kat­kı­da bu­lun­mak...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT