BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Garanti’nin garantisi

Garanti’nin garantisi

Ga­ran­ti Ban­ka­sı bir­çok il­ki olan bir ban­ka. İn­san kay­nak­la­rı mü­kem­mel bir ke­re. İn­ter­ne­ti en iyi kul­la­nan ban­ka ay­rı­ca. Kre­di de öy­le. KO­Bİ ve Ka­dın Gi­ri­şim­ci kre­di­le­rin­de id­di­alı bir ye­ri var.Ga­ran­ti Ban­ka­sı bir­çok il­ki olan bir ban­ka. İn­san kay­nak­la­rı mü­kem­mel bir ke­re. İn­ter­ne­ti en iyi kul­la­nan ban­ka ay­rı­ca. Kre­di de öy­le. KO­Bİ ve Ka­dın Gi­ri­şim­ci kre­di­le­rin­de id­di­alı bir ye­ri var. Ken­di­li­ğin­den ol­mu­yor ta­bi­i bun­lar. Ga­ran­ti Ban­ka­sı 11 se­ne­dir şe­hir şe­hir do­la­şı­yor. Ge­çen haf­ta Şan­lı­ur­fa‘da idi. 43’ün­cü kent bu­ra­sı. Şan­lı­ur­fa Soh­bet­le­ri ol­duk­ça il­gi çek­ti. Cid­di ha­zır­lık ya­pı­lı­yor çün­kü. Ön­ce bir eko­no­mist gi­dip şeh­rin eko­no­mik ve sos­yal ya­pı­sı­nı in­ce­le­yip ra­por ha­zır­lı­yor. O ko­nu­la­ra uy­gun uz­man ko­nuş­ma­cı­lar­la te­ma­sa ge­çi­li­yor ve şeh­rin ino­vas­yo­nu­na kat­kı sağ­la­ya­cak bir top­lan­tı ger­çek­leş­ti­ri­li­yor kent­te. Bir şe­hir için bun­dan gü­zel ne ola­bi­lir? Ban­ka, o şeh­rin ge­le­ce­ği­ni oku­ma ve po­tan­si­ye­li­ni ye­rin­de gör­me fır­sa­tı bu­lu­yor. Şe­hir ise ban­ka­nın ken­di­si­ne su­na­bi­le­ce­ği hiz­met­le­ri gö­rü­yor. Kay­naş­ma­nın bun­dan âlâ­sı olur mu? Ga­ran­ti Ban­ka­sı Ge­nel Mü­dür Yar­dım­cı­sı Na­fiz Ka­ra­de­re da­ha ön­ce 10 ban­ka ile yo­la çık­tık­la­rı­nı an­cak bu soh­bet­le­rin bir, bi­le­me­din iki ban­ka ta­ra­fın­dan de­vam et­ti­ril­di­ği­ne işa­ret et­ti ve “Biz de­vam ede­ce­ğiz. Çok fay­da­lı olu­yor çün­kü” de­di. Ga­ran­ti Ban­ka­sı Ge­nel Mü­dür Yar­dım­cı­sı Na­fiz Ka­ra­de­re ve Eko­no­mik Araş­tır­ma­lar Mü­dü­rü Ali İh­san Gel­be­ri ile bir­lik­te Şan­lı­ur­fa’yı gez­dik ve son­ra da ka­le­yi ar­dı­mı­za alıp bir ha­tı­ra res­mi çek­tir­dik. Şan­lı­ur­fa’nın po­tan­si­ye­li Şan­lı­ur­fa Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ah­met Eş­ref Fa­kı­ba­ba, ken­di­ni şeh­rin tu­rizm ken­ti ol­ma­sı­na ada­mış bir baş­kan. Hak­sız da de­ğil ha­ni. Şan­lı­ur­fa “Pey­gam­ber­ler Şeh­ri” bir ke­re. 10 ka­dar pey­gam­ber­den söz edi­li­yor bu şe­hir­de. İnanç tu­riz­mi za­ten var­dı. Ge­len ra­hat edi­yor. Alt­ya­pı mü­kem­mel­leş­ti çün­kü. Şeh­rin çeh­re­si­ni de­ğiş­ti­ren ye­şil alan, park ço­ğal­dı. Kal­dı­rım­lar­da yü­rü­mek ke­yif ve­ri­yor in­sa­na. Yol­lar ha­ke­za, ga­yet ge­niş. Fa­kı­ba­ba, “Biz” de­di. “Şeh­ri­mi­zin tu­rizm­den el­de ede­ce­ği ge­lir­ler­le fa­kir­li­ği aşa­ca­ğı­na ina­nı­yo­ruz.” Ay­rı­ca son yıl­lar­da ger­çek­leş­ti­ri­len Gö­bek­li Te­pe ka­zı­la­rı Şan­lı­ur­fa‘yı dün­ya­da en faz­la sö­zü edi­len an­tik kent­ler ara­sı­na sok­tu. 11 bin 500 se­ne ön­ce in­şa edi­len bir ta­pı­na­ğın bu­ra­da bu­lun­ma­sı, ta­ri­hin ye­ni­den ya­zıl­ma­sı­na ne­den ol­du. Har­ran ma­lum, dün­ya­nın ilk üni­ver­si­te­si. Bir de mo­za­ik­ler var ta­bi­i. Ba­lık­lı Göl’ün he­men ya­nın­da ya­pı­lan ka­zı­lar­da eşi em­sa­li ol­ma­yan “Ama­zon” mo­za­ik­le­ri çık­tı. Dün­ya akın akın Şan­lı­ur­fa‘ya ge­li­yor. İşin en mem­nu­ni­yet ve­ri­ci ya­nı Şan­lı­ur­fa‘nın ge­len bu mi­sa­fir­le­ri ağır­la­ya­cak otel­le­re sa­hip ol­ma­sı. Her se­ne bir ve­ya iki otel in­şa edi­li­yor kent­te, hem de beş yıl­dız­lı. Şa­yet, Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı bi­raz da­ha ak­tif ha­le gel­se, Şan­lı­ur­fa 3-5 se­ne için­de tu­rist akı­nı­na uğ­rar ama ne­den­se Ba­kan­lık ağır­dan alı­yor bu iş­le­ri!.. “Re­ka­bet­çi ol­ma­mız şart” Şan­lı­ur­fa Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Oda­sı Baş­ka­nı İs­ma­il De­mir­kol uy­gu­la­ma­ya so­ku­lan “GAP Ey­lem Pla­nı”nın böl­ge için olum­lu so­nuç­lar ver­me­ye baş­la­dı­ğı­na işa­ret edip “Bu­ra­da dik­kat edi­le­cek en önem­li hu­sus, kay­nak­la­rın ye­rin­de kul­la­nıl­ma­sı­dır” de­di. Şan­lı­ur­fa‘nın dün­ya ile re­ka­bet et­me­si ge­rek­ti­ği­nin al­tı­nı çi­zen De­mir­kol; şun­la­rı söy­le­di: “Şan­lı­ur­fa’nın üret­ti­ği ürün ve or­ta­ya koy­du­ğu hiz­met dün­ya stan­dart­la­rın­da ol­ma­lı ki, bun­la­rın bir kat­ma de­ğe­ri ol­sun. Onun için de kay­nak­la­rın ge­ri dö­nü­şü olan sek­tör­le­re ak­ta­rıl­ma­sı ve eği­ti­min ka­li­te­si­nin yük­sel­til­me­si ge­re­ki­yor.” GAP Ey­lem Pla­nı İda­re Baş­kan­lı­ğı’nın kı­sa sü­re için­de Şan­lı­ur­fa‘ya ta­şı­na­ca­ğı­nı be­lir­ten GAP Böl­ge Kal­kın­ma İda­re­si Baş­ka­nı Sad­ret­tin Ka­ra­ho­ca­gil, “Su­la­ma ka­nal­la­rı ve yol­lar hız­lı bir şe­kil­de ya­pı­lı­yor” de­di. İda­re‘nin za­ten 1 mil­yar do­lar­lık bir büt­çe­si var­dı, Tem­muz ayın­da uy­gu­la­ma­ya so­ku­lan “Ey­lem Pla­nı” ile bir­lik­te bir o ka­dar da­ha büt­çe ve­ri­lin­ce İda­re‘nin eli ge­niş­le­di. Şan­lı­ur­fa‘yı Mer­sin Li­ma­nı‘na bağ­la­yan Ga­zi­an­tep Oto­ba­nı hız­lı bir şe­kil­de ya­pı­lı­yor. Şan­lı­ur­fa‘da in­şa edi­len char­ter uçuş­la­ra mü­sa­it Ulus­la­ra­ra­sı Ha­va­li­ma­nı fa­ali­ye­te geç­ti. Su­la­ma ka­nal­la­rı da açı­lı­yor. Bu­ra­da en bü­yük prob­lem, vah­şi su­la­ma ile su­la­ma ya­pıp top­rak­la­rın tuz­lan­ma­sı­na ne­den ol­mak! Dam­la­ma ve­ya yağ­mur­la­ma sis­te­mi ile yap­mak la­zım su­la­ma­yı. Bu da eği­tim ve kre­di de­mek. Har­ran Üni­ver­si­te­si Zi­ra­at Fa­kül­te­si De­ka­nı Prof. Dr. Meh­met Ali Çul­lu, fa­kül­te­nin tuz­lan­ma­yı ön­le­mek için bir pro­je ha­zır­la­dı­ğı­nı bil­dir­di. Ar­dın­dan da, “An­cak” de­di Çul­lu. “Bu iş bir­li­ği­ni baş­ka pro­je­ler­de de yap­mak la­zım.” “Ha­zi­ne­nin üs­tün­de otu­ru­yor­lar” Fa­kı­ba­ba Şan­lı­ur­fa‘nın ta­nı­tı­mı için elin­den ge­le­ni ar­dı­na koy­mu­yor. İş adam­la­rı­nı da­vet edip ağır­lı­yor. Ge­çen haf­ta da Av­ru­pa‘nın çe­şit­li ül­ke­le­rin­de­ki Türk par­la­men­ter­le­ri da­vet et­miş­ti. Al­tı par­la­men­te­rin al­tı­sı da hay­ran kal­dı Şan­lı­ur­fa‘ya. “Biz” de­di­ler. “Ka­fa­mız­da­ki Ur­fa’dan çok fark­lı bir Ur­fa ile kar­şı­laş­tık. Mü­kem­mel.” Da­ni­mar­ka Par­la­men­te­ri Hü­se­yin Araç ise “Şan­lı­ur­fa­lı­lar bir ha­zi­ne­nin üs­tün­de otu­ru­yor. Ba­tı’da yok böy­le bir de­ğer fa­kat on­lar 300 se­ne­lik ta­rih­le­ri­ni al­la­yıp pul­la­yıp sa­tı­yor­lar” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 89898
  % 0.37
 • 4.8232
  % -0.22
 • 5.6284
  % -0.33
 • 6.3815
  % -0.47
 • 192.903
  % -0.91
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT