BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > bizden haberler

bizden haberler

“-Kriz ol­sun ol­ma­sın; her za­man ya­pı­la­cak en akıl­lı ya­tı­rım, be­bek be­zi­dir...” Bu ata­sö­zü­nün sa­hi­bi Fa­tih Se­lek’in İb­ra­him Ke­rem is­min­de bir oğ­lu ol­du... Ar­ka­da­şı­mı­zı teb­rik edi­yor, mut­lu­luk­lar di­li­yo­ruz...biz­den ha­ber­ler “-Kriz ol­sun ol­ma­sın; her za­man ya­pı­la­cak en akıl­lı ya­tı­rım, be­bek be­zi­dir...” Bu ata­sö­zü­nün sa­hi­bi Fa­tih Se­lek’in İb­ra­him Ke­rem is­min­de bir oğ­lu ol­du... Ar­ka­da­şı­mı­zı teb­rik edi­yor, mut­lu­luk­lar di­li­yo­ruz... te­be­şir to­zu “-İyi ma­ze­ret­ler bul­ma­yı ba­şa­ran­la­rın, baş­ka şey­ler ba­şa­ra­bil­di­ği çok na­di­ren gö­rü­lür...” (...Ben­ja­min Frank­lin) Te­mel ge­ce ya­rı­sı ço­cu­ğu­nu has­ta­ne­ye gö­tür­müş... Ya­pı­lan tet­kik­ler­de ço­cu­ğun aya­ğı­nın bur­kul­du­ğu an­la­şıl­mış... He­kim Te­mel’i içe­ri ça­ğır­mış ve “Ço­cu­ğa Vol­ta­ren Po­mad ya­zı­yo­rum, gün­de 3 ke­re ye­di­re ye­di­re sü­rün” de­miş... Ara­dan bir haf­ta geç­miş ve Te­mel oğ­luy­la be­ra­ber bir kez da­ha gel­miş has­ta­ne­ye... Ço­cu­ğun aya­ğı da­vul gi­bi şiş­miş, su­ra­tı da mor­luk­lar için­dey­miş... “Dok­tor bey” de­miş “Bu ço­cu­ğun aya­ğı da­ha kö­tü ol­du”... Dok­tor me­rak­la sor­muş, “Ver­di­ğim mer­he­min fay­da­sı ol­ma­dı mı?...” Te­mel an­lat­mış; “-Val­la dok­tor si­zin de­di­ği­niz gi­bi gün­de üç öğün ek­me­ğin üs­tü­ne sür­dük ye­dir­dik, sür­dük ye­dir­dik... Ye­mek is­te­me­di ama dö­ve dö­ve ye­dir­dik... Gö­rü­yor­su­nuz yi­ne de in­me­di şiş­li­ği...” Bir film di­ya­lo­ğu! “-Ayın ar­ka yü­zü­ne koy­sa­lar da­ha yal­nız ol­maz­dım...” (...Orp­he­us fil­min­den) tu­zak­tan ku­man­da (...NTV-Yüz­de Yüz Fut­bol) RID­VAN DİL­MEN: Ku­ru­nun ya­nın­da yaş da ya­nı­yor... Par­don ter­si miy­di yok­sa?... *** (...ATV-İbo Show) İB­RA­HİM TAT­LI­SES: Eğer laf­ta an­la­maz­sa, ka­fa­yı ça­kar­sın, son­ra bir akap­rat... ha­ya­ta da­ir Köy­lü­ler ko­nu­şur­ken ıkı­nıp zor­lan­mı­yor­lar, An­cak ay­dın­lar zor­la­nı­yor­lar... Bu­nun se­be­bi köy­lü­ler dü­şün­dük­le­ri gi­bi ko­nu­şu­yor­lar... Bu yüz­den dü­şün­ce­le­ri ile ko­nuş­ma­la­rı ara­sın­da­ki iliş­ki bo­zul­mu­yor... Ay­dın­lar ise baş­ka dü­şü­nüp fark­lı ko­nu­şu­yor­lar... Bu yüz­den de ko­nuş­ma­la­rı ile dü­şün­ce­le­ri ara­sın­da il­gi kal­mı­yor. Ve bu yüz­den de ıkı­nıp zor­la­nı­yor­lar... (...Tols­toy) ­a­ya­küs­tü... Sa­nat­çı Er­can Sa­at­çi, Hür­ri­yet’te spor yo­rum­la­rı ya­zı­yor... Bir­kaç özel­li­ğin­den bi­ri, ko­yu Fe­ner­bah­çe­li ol­ma­sı... Bu haf­ta­ki “Öz Fe­ner­bah­çe Öz Kah­ya” baş­lık­lı maç yo­ru­mu­na ba­kın; “ÖZ ne de özel bir ke­li­me­dir. Doğ­ru kul­la­nıl­dı­ğın­da ma­na­sı ka­dar de­rin­dir. Dün­kü ha­ke­min so­ya­dın­dan et­ki­len­di. Öz­kah­ya! 45. da­ki­ka­da öy­le bir ha­ta yap­tı ki, ma­çın öze­ti ol­du...” Hal­bu­ki ma­çın ha­ke­mi Tol­ga Öz­kal­fa idi. Er­can Sa­at­çi; Ha­lis Öz­kah­ya ile Tol­ga Öz­kal­fa’yı ka­rış­tır­mış, üze­ri­ne ya­rım say­fa yo­rum yaz­mış. E bu da spor ba­sı­nı­nın “ÖZ”eti olu­yor ta­bi­i... SÖZ’ün ge­li­mi İyi oy­na­ya­cak­lar ka­zan­sın ABD’de 4 Ka­sım 2008’de ya­pı­la­cak baş­kan­lık se­çim­le­ri ön­ce­si aday­la­rın se­çim kam­pan­ya­la­rı hız­la de­vam edi­yor. Za­man za­man bir ta­raf at­ba­şı ön­de gi­di­yor gö­zü­kü­yor­sa da, so­nu­cu an­cak se­çim­ler­den son­ra gö­re­bi­le­ce­ğiz. Aday­la­ra ba­kı­yo­rum. McCa­in: Tec­rü­be­li. Ama yaş­lı. Pa­lin: Ka­dın. Ama uçuk. Oba­ma: Ka­riz­ma­tik. Ama si­yah(!). Bi­den: De­ne­yim­li. Ama iti­ci. Pe­ki. Kim ka­zan­sın? ABD baş­kan­lık se­çim­le­ri ABD’de çı­kıp dün­ya­yı sa­ran kriz gi­bi, sa­de­ce ABD’yi il­gi­len­dir­mi­yor bü­tün dün­ya­yı il­gi­len­di­ri­yor. Bu yüz­den. İyi rol ya­pıp, iyi­yi oy­na­ya­cak­lar de­ğil. İyi olan, iyi oy­na­ya­cak­lar ka­zan­sın. (...Mus­ta­fa Koç-Okur/Ya­zar) S.Ö.Z. der ki; “-Kö­tü huy­lar ele­ğin üs­tün­de ka­lan ça­kıl gi­bi­dir... Enin­de so­nun­da gö­rü­lür...” (...İn­san­la­ra ışık tut­ma­yı abar­tırk­ten et­ti­ği müt­hiş S.Ö.Z.le­ri) OKU yo­rum Çev­re bi­lin­ci... Sa­yın yet­ki­li, olum­lu çev­re gö­rü­şü­nüz­den, so­rum­lu ya­yın­cı­lı­ğı­nız­dan do­la­yı te­şek­kür ede­rim. Bir çev­re­ci ola­rak Sa­yın Ediz Bey’i ke­yif­le ta­kip et­mek­te­yim. Bu ko­nu­da­ki du­yar­lı yak­la­şım­lar­dan do­la­yı kut­la­rım. (...Ab­dul­lah Ye­şil) EDİ­TÖR NO­TU: Ediz Bey, Tür­ki­ye ça­tı­sı al­tın­da gör­dü­ğü bu ya­kın il­gi­ye te­şek­kür edi­yor... Di­ğer spor­lar Ben es­ki bir mil­li spor­cu­yum, ta­le­bim spor say­fa­la­rın­dan. Bir­çok ko­nu­da ön­cü olan Tür­ki­ye’nin, bir dev­rim da­ha ya­pıp, sa­de­ce fut­bol de­ğil, fe­de­ras­yo­nu olan di­ğer 38 spor da­lı ile il­gi­li ha­ber ve yo­rum­la­ra yer ver­me­si. Özel­lik­le at­le­tizm, gü­reş, cim­nas­tik gi­bi ama­tör spor­la­ra. (...Tu­ran Yal­vaç) EDİ­TÖR NO­TU: Bu ko­nu­da ya­pı­lan is­ta­tis­tik­ler; Spor Ser­vi­si­mi­zin, ra­kip­le­ri­ne oran­la da­ha du­yar­lı ol­du­ğu­nu gös­ter­mek­te­dir... Gö­rü­şü­nüz de­ğer­len­di­ri­le­cek­tir...
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT