BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Haccın vacibleri

Haccın vacibleri

Su­al: Hac­cın va­cib­le­ri ne­ler­dir? CE­VAP: Hac­cın va­cib­le­ri şun­lar­dır: 1- Ta­vaf-ı ku­düm’den son­ra Sa­fâ ile Mer­ve te­pe­le­ri ara­sın­da 7 ke­re say et­mek. Ta­vaf­sız say, sa­hih ol­maz.Su­al: Hac­cın va­cib­le­ri ne­ler­dir? CE­VAP: Hac­cın va­cib­le­ri şun­lar­dır: 1- Ta­vaf-ı ku­düm’den son­ra Sa­fâ ile Mer­ve te­pe­le­ri ara­sın­da 7 ke­re say et­mek. Ta­vaf­sız say, sa­hih ol­maz. 2- Ara­fat’tan dö­nüş­te, Müz­de­li­fe’de, vak­fe­ye dur­mak. 3- Mi­na’da, 3 gün şey­tan taş­la­mak. 4- İh­ram’dan çık­ma­dan ön­ce, er­kek, ba­şın en az dört­te bi­ri­ni us­tu­ray­la tı­raş et­tir­mek ve­ya en az 3 cm kırk­mak. Ber­ber ve­ya us­tu­ra bu­la­ma­mak özür sa­yıl­maz. Saç­sız olan ve­ya ba­şı ya­ra olan da, us­tu­ra­yı, değ­me­den baş­tan ge­çi­rir. Ka­dın sa­çı­nı tı­raş et­mez, ma­kas­la bi­raz ke­ser. 5- Âfâ­ki, ya­ni mi­kât de­ni­len yer­ler­den da­ha uzak mem­le­ket­le­rin ha­cı­la­rı, Mek­ke’den son ay­rı­la­ca­ğı gün, ta­vaf-ı ve­da yap­mak. Hayz­lı ka­dı­na bu ta­vaf va­cib de­ğil­dir. 6- Ara­fat’ta, gü­neş bat­tık­tan son­ra da, bi­raz kal­mak. Gü­neş bat­ma­dan ön­ce, Ara­fat mey­da­nın­dan dı­şa­rı çı­ka­nın kur­ban kes­me­si ge­re­kir. 7- Ta­vaf-ı zi­ya­ret­te, Kâ­be et­ra­fın­da dört­ten son­ra üç ke­re da­ha dön­mek. 8- Ta­vaf­ta ab­dest­siz ve cü­nüp ol­ma­mak. 9- Üze­rin­de­ki el­bi­se te­miz ol­mak. 10- Ta­vaf ya­par­ken, Ha­tim de­ni­len ye­rin dı­şın­dan do­laş­mak. 11- Ta­vaf­ta, Kâ­be-i mu­az­za­ma, sol ta­raf­ta kal­mak. 12- Ta­vaf-ı zi­ya­re­ti, bay­ra­mın üçün­cü gü­nü­nün gü­ne­şi ba­tın­ca­ya ka­dar yap­mak. 13- Ta­vaf eder­ken, av­ret ye­ri ka­pa­lı ol­mak. 14- Sa­fâ te­pe­siy­le Mer­ve te­pe­si ara­sın­da say eder­ken, Sa­fâ’dan baş­la­mak. (Sa­fâ te­pe­si­ne çı­kın­ca, Kâ­be’ye dö­nüp, tek­bir, teh­lil ve sa­le­vat ge­tir­mek ve du­a et­mek. Son­ra Mer­ve’ye doğ­ru yü­rü­mek. Sa­fâ’dan Mer­ve’ye dört, Mer­ve’den Sa­fâ’ya üç ke­re gi­di­lir.) 15- Her ta­vaf­tan son­ra, Mes­cid-i ha­ram için­de iki re­kât na­maz kıl­mak. 16- Şey­tan taş­la­ma­yı bay­ram gün­le­rin­de yap­mak. 17- Tı­ra­şı, bay­ra­mın bi­rin­ci gü­nü ve Ha­rem hu­du­du için­de yap­mak. 18- Say’ı yü­rü­ye­rek yap­mak. 19- Kı­ran ve te­met­tü hac ya­pan, şü­kür kur­ba­nı kes­mek. 20- Kur­ba­nı, bay­ra­mın ilk gü­nü kes­mek. 21- Ara­fat’ta dur­ma­dan ön­ce ci­ma ya­pı­lır­sa, hac­cı bo­zar. Ci­ma­dan baş­ka­la­rı­nı, ih­ram­dan çı­kın­ca­ya, ci­ma­yı, ta­vaf-ı zi­ya­re­ti ya­pa­na ka­dar terk et­mek va­cib­dir. Va­cib­le­ri has­ta­lık, ih­ti­yar­lık ve­ya ka­la­ba­lık gi­bi bir özür­le terk ede­ne bir şey la­zım ol­maz, bir ve­ki­le yap­tır­mak da ge­rek­mez. > Tel: 0 212 - 454 38 20 www.dinimizislam.com - www.mehmetalidemirbas.com
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT