BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Camilerin tacı ondan

Camilerin tacı ondan

Ya­şar Kervancıoğlu, Ga­zi­an­tep’in son alem us­ta­sı. Bugü­ne ka­dar bin­ler­ce alem yap­mış, tak­mış, kub­be­le­re mi­na­re­le­re za­ra­fet kat­mış> İrfan Özfatura irfan.ozfatura@tg.com.tr DE­DE­DEN ALEM­Cİ Ba­kır­cı­lık ya­pan ai­le­si­nin onuncu ne­sil us­ta­sı olan Ga­zi­an­tep­li Ya­şar Ker­van­cı­oğ­lu, eser­le­rini Ana­do­lu’nun her kö­şe­si­ne yol­la­mış. Hat­ta Su­ri­ye’nin Şam ve Ha­lep vi­la­yet­le­ri­ne bi­le... Kü­çük bir Ana­do­lu şeh­ri... Be­le­di­ye ho­pör­le­rin­de can­hı­raş bir anons: “Dik­kat dik­kat!... Şeh­ri­miz sa­kin­le­rin­den alem­ci fi­lan ve­fat et­miş­tir. Ce­na­ze­si bu gün ikin­di Mer­kez Ca­mi­sin­de kı­lı­na­cak ce­na­ze na­ma­zın­dan son­ra as­ri me­zar­lı­ğa...” Şeh­re gü­nü bir­lik gel­miş bir ya­ban­cı “alem­ci” ke­li­me­si­ne pek ta­kar, “ay­ya­şın mey­hu­run ce­na­ze­si­ne kim gel­sin ki” der “anons okut­ma­ya da utan­mı­yor­lar!” Va­kit gi­rin­ce zikr olu­nan ca­mi­de olur. Aman Ya Rab­bi bir ka­la­ba­lık, bir iz­di­ham... Ce­ma­at cad­de­le­re ta­şar. Bi­zim­ki me­rak­lı ya, bi­ri­ni ke­na­ra çe­kip so­rar: “Bu adam alem­ci de­ğil miy­di?” - Alem­ciy­di. - Pe­ki bu ka­la­ba­lık da ne­si? Mu­ha­ta­bı “ha­aa an­la­dım” de­yip açık­lar: “Rah­met­li öy­le alem­ci de­ğil­di, (mi­na­re­yi gös­te­rir) böy­le alem­ciy­di!” ON NESİL SON NESİL Ney­se biz ge­le­lim Ya­şar am­ca­mı­za... O Ga­zi­an­tep’in son alem­ci­si. Bu gü­ne ka­dar bin­ler­ce alem yap­mış, tak­mış, kub­be­le­re mi­na­re­le­re za­ra­fet kat­mış. Ba­kır ömür­lü bir mal­ze­me, onun alem­le­ri de asır­lar­ca ca­mi­ler­de du­ra­cak, us­ta­sı­na rah­met oku­ta­cak. “Bu iş ba­ba mes­le­ği mi?” di­ye so­ru­yo­ruz, gü­lü­yor: “Ba­ba­dan da öte de­de mes­le­ği. Ba­bam Ba­kır­cı Ök­keş (Uka­şe), onun ba­ba­sı İb­ra­him Us­ta, onun ba­ba­sı Mu­ham­med Us­ta, onun ba­ba­sı Ka­zan­cı Ha­lil -ki 115 se­ne ya­şamıştı- ve onun ba­ba­sı Ke­nan Efen­di hep alem yap­mış, Ker­van­cı­oğul­la­rı tam on ne­sil bu iş­le uğ­raş­mış­lar.” -De­ği­şik mal­ze­me­ler gö­rü­yo­ruz bu­ra­da? -Alem saç­tan pi­rinç­ten de ola­bi­lir ama ba­na so­rar­san kır­mı­zı ba­kır­dan şaş­ma. Ba­kır, gü­zel ve mu­ka­vim bir mal­ze­me­dir an­cak ken­di ha­li­ne bı­ra­kır­sa­nız ye­şil­le­nir. Bu yüz­den ba­zı­la­rı­nı ni­ke­laj­la kap­lı­yor, ba­zı­la­rı­na da bo­ya ver­nik atı­yo­ruz. -Kaç ki­lo bun­lar? -De­ği­şir ama 20 ki­lo çe­ker en azın­dan. Uç­la­rı dö­küm, en çok is­te­nen şe­kil ay yıl­dız ve hi­lal. Çift mi­na­re­li ca­mi­ler­de Al­la­hü tea­la’nın ve Mu­ham­med Aley­his­se­la­mın ism-i şe­rif­le­ri yan ya­na kul­la­nı­lı­yor. -Sor­mak adet ol­muş iş­ler na­sıl? -An­tep’in ba­kır­cı­lık­ta­ki ünü ma­lum. Ana­do­lu’nun her kö­şe­si­ne mal yol­lu­yo­ruz, da­ha­sı Ha­lep, Şam... Sa­yı­sız kal­fa ye­tiş­tir­dim yi­ne ye­tiş­ti­ri­yo­rum ama es­ki ke­sa­fet kal­ma­dı. Dü­şü­ne­bi­li­yor mu­sun bir za­man­lar 8-10 ki­şi tı­kır­dar­dı şu­ra­da... -Çar­şı gü­rül­tü­lü, iyi kafanız götürüyor? Bir ömür çın çın çe­kiç se­si din­le­dik, nin­ni gi­bi ge­li­yor. Ba­kır­cı­lık ko­lay ­ge­çi­le­cek sev­da de­ğil. Tiryakilik yapıyor.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT