BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Türkmen ressamlar Merv ve Konya’daki tarihî eserleri çizecek

Türkmen ressamlar Merv ve Konya’daki tarihî eserleri çizecek

Kon­ya İl Kül­tür ve Tu­rizm Mü­dür­lü­ğü ile Aş­ka­bat Kül­tür ve Ta­nıt­ma Mü­şa­vir­li­ği ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan pro­je kap­sa­mın­da, Türk­me­nis­tan­lı 4 res­sam, Sel­çuk­lu baş­kent­le­ri Merv ve Kon­ya’da­ki Sel­çuk­lu eser­le­ri­ni res­me­de­cek> KON­YA Kon­ya İl Kül­tür ve Tu­rizm Mü­dür­lü­ğü ile Aş­ka­bat Kül­tür ve Ta­nıt­ma Mü­şa­vir­li­ği ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan pro­je kap­sa­mın­da, Türk­me­nis­tan­lı 4 res­sam, Sel­çuk­lu baş­kent­le­ri Merv ve Kon­ya’da­ki Sel­çuk­lu eser­le­ri­ni res­me­de­cek. Kon­ya İl Kül­tür ve Tu­rizm Mü­dür Ve­ki­li Mus­ta­fa Çı­pan, Mev­la­na Mü­ze­si’nde, res­sam­lar Gur­ban­gel­di­yev Ba­zar, Nur­mu­ra­dev Kös­sek, Gul­la­yev Ka­ka­bay, Gu­ri­yev Ho­ca­mu­ham­med ile bir­lik­te ba­sın top­lan­tı­sı dü­zen­le­di. Çı­pan, “İki Sel­çuk­lu Baş­ken­ti Merv ve Kon­ya” ko­nu­lu ça­lış­ma için Kon­ya’ya ge­len res­sam­la­rın, Kon­ya’da Sel­çuk­lu eser­le­ri­nin re­sim­le­ri­ni çiz­di­ği­ni söy­le­di. Yak­la­şık 8 ay Merv ve Kon­ya’da­ki Sel­çuk­lu eser­le­ri­nin re­sim­le­ri­nin çi­zi­le­ce­ği­ni bil­di­ren Çı­pan, “Bun­la­rın tab­lo­la­rı oluş­tu­ru­la­cak. Merv ve Kon­ya’da ya­pı­la­cak 80’er re­sim­den olu­şa­cak tab­lo­lar, iki kent­te de ser­gi­le­ne­cek” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT