BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Kış hastalıkları!

Kış hastalıkları!

Uz­man­lar, ha­va­la­rın a­ni­den so­ğu­ma­sı sebebiyle va­tan­daş­la­rı g­rip, za­tür­re, b­ron­şit ve si­nü­zit gi­bi has­ta­lık­la­ra kar­şı u­ya­rı­yor.Gö­ğüs Has­ta­lık­la­rı Uz­ma­nı Prof. Dr. Le­vent Ta­bak, ha­va­la­rın ani­den so­ğu­ma­sı ne­de­niy­le va­tan­daş­la­rı grip, za­tür­re, bron­şit ve si­nü­zit gi­bi has­ta­lık­la­ra kar­şı dik­kat­li ol­ma­la­rı ko­nu­sun­da uyar­dı. Bir so­lu­num yo­lu en­fek­si­yo­nu olan grip has­ta­lı­ğı­nın yaş­lı­lar ve kro­nik has­ta­lı­ğı olan­lar ile ba­ğı­şık­lık sis­te­mi za­yıf ki­şi­ler­de ölüm­cül ola­bil­di­ği­ni vur­gu­la­yan Prof. Dr. Ta­bak, za­tür­re has­ta­lı­ğı­nın da ön­lem alın­ma­dı­ğı tak­dir­de ölüm­cül ola­bi­le­ce­ği­ni vur­gu­la­dı. Akut bron­şit has­ta­lı­ğı hak­kın­da da bil­gi ve­ren Prof. Dr. Ta­bak, bu has­ta­lı­ğın üst so­lu­num yol­la­rı­nın vi­ral en­fek­si­yon­la­rın­dan ya da so­ğuk al­gın­lı­ğın­dan son­ra or­ta­ya çık­tı­ğı­nı kay­de­der­ken, ka­fa­ta­sı­nın da­ha çok ön bö­lü­mün­de bu­lu­nan içi ha­va do­lu boş­luk­lar olan si­nüs­le­rin bi­ri, bir­ka­çı ya da hep­si­nin il­ti­hap­lan­ma­sıy­la si­nü­zit oluş­tu­ğu­nu da an­lat­tı... Prof. Dr. Ta­bak, ağız ko­ku­su, yüz­de, diş­ler­de ağ­rı, bu­run tı­ka­nık­lı­ğı gi­bi be­lir­ti­ler­le or­ta­ya çı­kan si­nü­zi­tin so­ğuk al­gın­lı­ğı ge­çi­ren­ler­de, aler­ji­si olan­lar­da, si­ga­ra kul­la­nan­lar­da ve ha­va kir­li­li­ği ne­de­niy­le or­ta­ya çı­ka­bil­di­ği­ni ha­tır­lat­tı. KADININ GÜNLÜĞÜ Gü­zel­lik uy­ku­su Da­ha par­lak bir cilt, zin­de­lik ve ha­yat bo­yu sağ­lık için “gü­zel­lik uy­ku­su”­na önem ve­rin Uy­ku sağ­lık açı­sın­dan sa­yı­sız fay­da­la­rı­nın ya­nı sı­ra gü­zel­lik için de çok önem­li. An­cak uy­ku­nun gü­zel­li­ği­ni­ze ka­ta­ca­ğı olum­lu et­ki­ler­den ya­rar­lan­mak için hem doğ­ru po­zis­yon­da, hem de vü­cu­dun ih­ti­ya­cı ol­du­ğu ka­dar uyu­mak ge­re­ki­yor. Gü­zel­lik uy­ku­su­nun bi­rin­ci şar­tı uy­ku­nun po­zis­yo­nu. En iyi­si sırtüs­tü yat­mak. Böy­le­ce göz al­tı tor­ba­cık­la­rı­nın oluş­ma­sı­nı da kıs­men en­gel­le­miş olur­su­nuz. An­cak yan yat­tı­ğı­nız­da ağız ve bu­run böl­ge­sin­de kı­rı­şık­lık­lar olu­şa­bi­lir. Yat­tı­ğı­nız oda­nın ısı­sı da gü­zel bir uy­ku için önem ta­şır. Eğer ya­tak oda­sı çok so­ğuk ise ki­şi ken­di­si­ni yor­ga­nı­na çok faz­la sar­dı­ğın­dan ısı faz­la­lı­ğı olu­şur, ter­ler. Ter­le­me yü­zün şiş­me­si­ne ne­den olur. Bu ne­den­le ya­tak oda­sı­nın iyi ha­va­lan­dı­rıl­ma­sı, ısı­nın da çok faz­la ya da az ol­ma­ma­sı önem­li­dir. YOR­GA­NA ÖNEM VE­RİN Uy­ku sü­re­si vü­cu­dun gü­zel­lik prog­ra­mı­nı ta­mam­la­ya­bil­me­si için en az 5 sa­at ol­ma­lı­dır. Bu sü­re için­de hüc­re ye­ni­len­me­si ya­şa­nır. Ay­rı­ca gü­zel­lik uy­ku­su­na önem ve­ri­yor­sa­nız çok geç yat­ma­ma­nız­da da fay­da var. Ya­tak se­çi­min­de dik­kat et­me­niz ge­re­ken nok­ta ise ne çok yu­mu­şak ne de çok sert ol­ma­sı. Ya­ta­ğı­nız çok yu­mu­şak olur­sa sü­rek­li sa­ğa so­la dön­me ih­ti­ya­cı his­se­der­si­niz; bu da kan do­la­şı­mı yö­nün­den ol­duk­ça sa­kın­ca­lı­dır. Uy­ku için bir baş­ka önem­li nok­ta ise yas­tık se­çi­mi. Yas­tı­ğın bo­yut­la­rı ve yu­mu­şak­lık de­re­ce­si iyi ayar­lan­ma­lı­dır. Yas­tı­ğın çok yük­sek ya da al­çak ol­ma­ma­sı ve boy­nu in­cit­me­me­si ge­re­kir. YATMADAN ÖNCE BİR BARDAK ILIK BALLI SÜT Yat­ma­dan ön­ce vücudu rahatlatacak bir ge­ce kre­mi kul­lan­mak son de­re­ce ya­rar­lı olacaktır. Böy­le­ce bir yan­dan kul­lan­dı­ğı­nız krem bir yan­dan da uy­ku­nun et­ki­le­ri si­zi ra­hat­la­ta­cak ve cilt gü­zel­li­ği­ni­ze önem­li kat­kı­lar sağ­la­ya­cak­tır. Ay­rı­ca yat­ma­dan ön­ce içi­len bir bar­dak ılık bal­lı süt hem uy­ku­ya dal­ma­yı ko­lay­laş­tı­rır hem de vü­cut ken­di­ni da­ha ra­hat ye­ni­le­ye­bi­lir. Yat­ma­dan ön­ce bir bar­dak su iç­mek de vü­cu­dun nem ih­tiy­cı­nı kar­şı­lar. Vü­cut, ih­ti­ya­cı olan sı­vı­yı ala­maz­sa cil­din en üst ta­ba­ka­sın­dan nem al­ma­ya ça­lı­şır ve böy­le­ce cilt­te kı­rı­şık­lık­lar mey­da­na ge­lir. Bu ne­den­le özel­lik­le ge­ce yat­ma­dan ön­ce su iç­me­yi alış­kan­lık ha­li­ne ge­tir­mek son de­re­ce ya­rar­lı olur. UZ­MAN GÖ­RÜ­ŞÜ Ka­dın­lar­da KASIK AĞRILARI Ka­sık ağ­rı­la­rı ba­zen ka­dın­la­rın gün­lük ya­şan­tı­la­rı­nı olum­suz yön­de et­ki­le­di­ği ve ke­sin­ti­ye uğ­rat­tı­ğı gi­bi cin­sel prob­lem­le­re de yol aça­bi­lir... Ka­sık ağ­rı­la­rı is­ter kro­nik ol­sun, is­ter ani baş­la­yan akut ağ­rı­lar ol­sun ki­şi uz­man bir dok­to­ra baş­vu­ra­rak mu­aye­ne ol­ma­lı­dır. Ma­ale­sef ço­ğu ka­dın ağ­rı du­rum­la­rın­da bir dok­to­ra baş­vur­ma­dan ku­lak­tan duy­ma yön­tem­ler­le ya da ağ­rı ke­si­ci­ler­le ka­sık ağ­rı­sı­nı gi­der­me­ye ça­lı­şı­yor. Oy­sa­ki ka­sık ağ­rı­sı bir has­ta­lık de­ğil, bir has­ta­lı­ğın be­lir­ti­si­dir. Ön­ce­lik­le ge­rek­li tet­kik­ler ya­pı­la­rak ağ­rı­nın kay­na­ğı teş­his edil­me­li ve bu doğ­rul­tu­da ge­rek­li te­da­vi­ye baş­lan­ma­lı­dır. PSİKOLOJİK OLABİLİR Ağ­rı, has­ta­lı­ğın er­ken be­lir­ti­si ola­rak dü­şü­nü­lür­se, er­ken teşhis ve te­da­vi açı­sın­dan fay­da­lı bir ni­te­lik ola­rak ka­bul edi­le­bi­lir. Ka­sık ağ­rı­la­rı­, üre­me or­gan­la­rı, id­rar yol­la­rı, sin­di­rim sis­te­mi, is­ke­let sis­te­mi, nö­ro­lo­jik ve psi­ko­lo­jik ne­den­ler­den kay­nak­la­na­bi­lir. Ka­sık ağ­rı­la­rı­nın, bir­çok sis­tem has­ta­lı­ğı­nın bir be­lir­ti­si ola­bi­le­ce­ği dü­şü­nü­lür­se ta­nı ko­ya­bil­mek için çok yön­lü araş­tır­ma­nın ya­pıl­ma­sı ve ge­nel sis­tem mu­aye­ne­le­ri­nin ih­mal edil­me­me­si ge­re­kir. > Opr. Dr. Gül­sün O­ku­tan SAĞ­LIK OL­SUN Ge­rek­siz vi­ta­min SAĞ­LI­ĞA ­TEH­DİT Doç. Dr. Gül Öz, dok­to­ra da­nı­şıl­ma­dan yük­sek doz­da vi­ta­min kul­la­nı­mı­nın önem­li sağ­lık prob­lem­le­ri­ne yol aça­bi­le­ce­ği­ni be­lir­te­rek, “Bir has­ta­lık ve­ya ek­sik­lik söz ko­nu­su de­ğil­se ‘me­ga doz­lar­da’ vi­ta­min alı­mı­na ge­rek yok­tur ve böy­le bir kul­la­nı­mı dok­tor­lar da öner­mez­ler” de­di. Öz, “Vi­ta­min­ler, vü­cut­ta kim­ya­sal re­ak­si­yon­la­rın hı­zı­nı ayar­la­ma­ya yar­dım­cı bir grup or­ga­nik mad­de­dir. Mi­ne­ral­ler ise ke­mik­le­rin ve yu­mu­şak do­ku­la­rın önem­li bir ele­ma­nı olan do­ğal, or­ga­nik ol­ma­yan mad­de­ler­dir. Vi­ta­min­ler ve mi­ne­ral­ler me­ta­bo­liz­ma­da or­tak fonk­si­yon gö­rür­ler ve tek­nik ola­rak ‘ko­fak­tör’ ola­rak ad­lan­dı­rı­lır­lar” di­ye ko­nuş­tu. Haber Hattı ME­ME ­KAN­SE­Rİ­Nİtar­tış­tı­lar! Er­ken teş­his ile te­da­vi edi­le­bi­lir has­ta­lık­lar ara­sın­da yer alan me­me kan­se­ri, Ulu­sal Me­me Has­ta­lık­la­rı Fe­de­ras­yo­nu’nun her yıl sür­dür­dü­ğü pro­je­de; Tür­ki­ye’de me­me sağ­lı­ğı ile uğ­ra­şan bi­lim adam­la­rı­nın bil­gi ve be­ce­ri­si­ni en üst dü­ze­ye çı­kar­mak, ka­dın­la­rı­mı­zın er­ken teş­his ve et­kin te­da­vi­ye ulaş­ma­la­rı­na kat­kı­da bu­lun­ma ama­cıy­la ele alın­dı. Ulu­sal Me­me Kan­se­ri Kon­sen­sus Top­lan­tı­sı Baş­ka­nı Prof. Dr. Va­hit Öz­men, he­kim­ler ta­ra­fın­dan bi­re bir yü­rü­tü­le­cek sağ­lık da­nış­man­lı­ğı sis­te­miy­le me­me kan­se­ri ris­ki al­tın­da bu­lu­nan ka­dın­la­rın sis­te­ma­tik ola­rak ta­ra­na­bi­le­ce­ği­ne, ran­de­vu­lu ve üc­ret­siz ola­rak ger­çek­leş­ti­ri­le­cek bu tip ta­ra­ma­la­rın ba­şa­rıy­la ha­ya­ta ge­çi­ri­le­bi­le­ce­ği­ne dik­kat çek­ti ve “Dü­zen­li ta­ra­ma sa­ye­sin­de dün­ya­da pek çok ka­dı­nın ha­ya­tı kur­tu­lu­yor” de­di. Hi­pe­rak­tif ço­cu­ğu par­ka gö­tü­rün > Hay­ret­tin Tu­ran ­Ya­pı­lan ye­ni bir a­raş­tır­ma, hi­pe­rak­tif bir ço­cu­ğun dik­ka­ti­ni top­la­ma­nın en i­yi yo­lu­nun o­nu park­ta oy­na­ma­ya gö­tür­mek ol­du­ğu­nu gös­ter­di... 17 hi­pe­rak­tif ço­cuk ü­ze­rin­de ya­pı­lan test­te; ço­cuk­la­rın bir kıs­mı par­ka, bir kıs­mı şe­hir mer­ke­zi­ne, bir kıs­mı da yer­le­şim böl­ge­le­ri­ne gez­me­ye gö­tü­rül­dü... A­raş­tır­ma so­nuç­la­rın­da en çok ye­şil a­lan­lar­da oy­na­yan ço­cuk­la­rın dik­kat­le­ri­ni da­ha ko­lay top­la­yıp ders­le­ri­ne da­ha ko­lay kon­sant­re o­la­bil­dik­le­ri gö­rül­dü. TAVSİYELER E­vi­niz em­ni­yet­li mi? * O­ca­ğın ka­pı­nın ya­kı­nın­da ya da pen­ce­re ya­kı­nın­da ol­ma­ma­sı ge­re­kir. * ­Bü­tün ka­pı ve do­lap ka­pak­la­rı çarp­ma­la­rı ön­le­ye­bi­le­cek şe­kil­de ya­pıl­ma­lı­dır. * ­Düğ­me ve p­riz­ler gü­ven­lik ku­ral­la­rı­na uy­gun ol­ma­lı­dır. * ­Ya­kıt bi­don­la­rı ve çöp te­ne­ke­le­ri ör­tü­lü ve i­yi­ce ka­pa­tıl­mış ol­ma­lı­dır. * Ec­za do­lap­la­rı ço­cuk­la­rın u­la­şa­ma­ya­ca­ğı yük­sek­lik­te ve ki­lit­li ol­ma­lı­dır. * ­Bal­kon par­mak­lık­la­rı tır­man­ma­ya en­gel sağ­lam­ ve ka­lın ol­ma­lı­dır. 1 DO­ĞA HA­Rİ­KA­SI GREYFURT Tümörlerin düşmanı Tam an­la­mıy­la bir C vi­ta­mi­ni de­po­su greyfurt... Kır­mı­zı­sı ra­him, me­sa­ne ve pank­re­as kan­se­ri­ne kar­şı ko­ru­ma sağ­lı­yor... Di­lim­le­ri­ni bir­bi­rin­den ayı­ran po­sa kıs­mı, pek­tin do­lu. Bu çö­zü­le­bi­lir lif, ko­les­te­ro­lü dü­şü­rü­yor. Ay­rı­ca di­ğer tu­runç­gil­ler gi­bi li­mo­nen içe­ri­yor; bu sit­rus ya­ğı­nın, me­me tü­mör­le­ri­nin ge­li­şi­mi­ni cid­di an­lam­da azalt­tı­ğı be­lir­len­di. Grey­furt tam an­la­mıy­la bir C vi­ta­mi­ni de­po­su­dur. Kır­mı­zı grey­furt­ta bu­lu­nan li­ko­pen ad­lı ka­ro­te­no­id, ra­him boy­nu, me­sa­ne ve pan­kre­as kan­se­ri­ne kar­şı ko­ru­ma sağ­la­ya­bi­lir. Grey­furt ay­rı­ca cilt ba­kı­mın­da da kul­la­nı­lır. Si­vil­ce­li yüz­ler­de ve­ya se­lü­lit te­da­vi­sin­de, grey­furt ya­ğıy­la ya­pı­lan ma­saj­lar işe ya­rar. Grey­furt su­yu her ne ka­dar de­mir içe­ri­ği yük­sek gı­da­lar­la bir­lik­te tü­ke­ti­lin­ce, de­mir emi­li­mi­ni de ar­tı­rıp kan­sız­lı­ğa ya­rar­lı ol­sa da, grey­fur­tun po­sa­sı da çok fay­da­lı... Grey­furt su­yu yağ­lı, si­vil­ce­li cilt­ler­de, so­ğuk al­gın­lı­ğı ve nez­le­de, böb­rek­le­rin te­miz­len­me­sin­de ve za­yıf­la­ma di­yet­le­rin­de çok ya­rar­lı­dır. Grey­furt, do­la­şım sis­te­mi­ni can­lan­dı­rır. Sin­di­rim, so­lu­num sis­te­mi ve id­rar yol­la­rı­na iyi ge­lir. Kro­nik ilaç kul­la­nan­la­rın bu ko­nu­da dik­kat­li ol­ma­sı ve dok­to­ra da­nış­ma­sı ge­re­kir. Me­se­la as­piri­ni grey­furt su­yuy­la iç­mek ila­cın et­ki­si­ni iki ka­tı­na çı­kar­a­bi­lir. G­rey­furt­la do­ğal yüz mas­ke­si Grey­furt, li­mon, man­da­li­na ve por­ta­kal ka­buk­la­rı cilt ba­kı­mın­da çok et­ki­li ve önem­li bir nok­ta­da. Git­tik­çe bi­linç­le­nen top­lum, ar­tık da­ha çok do­ğal be­sin­ler ve ürün­le­re yö­ne­li­yor. Ne şans­lı­yız ki, ül­ke­miz her mev­sim pek çok mey­ve ve seb­ze­yi do­ğal ola­rak üre­te­bi­li­yor. Cil­di­niz­de­ki gö­ze­nek­ler açıl­ma­ya baş­la­dıy­sa, ku­ru ve­ya kar­ma bir cilt ti­pi­niz var­sa, cil­di­niz­de si­yah nok­ta­lar ve­ya si­vil­ce­ler var­sa ko­lay­lık­la ha­zır­la­ya­bi­le­ce­ği­niz bu do­ğal mas­ke tam si­ze gö­re İNCİ “-Sa­nat­çı­nın al­çak gö­nül­lü ol­ması ge­re­ki­yor.. Her­kes ölüm­lü, her­kes ay­nı ye­re, top­ra­ğa gi­re­ce­ği­ni unut­ma­ma­sı la­zım. Kim­se bir şe­yi bir ye­re gö­tü­re­me­ye­cek. Bu dün­ya­da ka­la­cak olan in­san­lı­ğı­nız­dır...” (...Fun­da Arar / Sa­nat­çı) SİZ­DEN GE­LEN­LER Tarifiniz - (...Cey­da Yü­ce’nin ta­ri­fi) > 5 DA­Kİ­KA PO­ĞA­ÇA­SI MALZEMELER: * 1 su bar­da­ğı yo­ğurt * 1 çay bar­da­ğı sı­vı yağ * 3 çay ka­şı­ğı tuz * 2 ka­şık mar­ga­rin 1 pa­ket ka­bart­ma to­zu * 3 bar­dak un 1 yu­mur­ta be­ya­zı i­çi­ne (sa­rı­sı ü­ze­ri­ne) İÇ MALZEMESİ: * ­Ya­rım ka­lıp be­yaz pey­nir * ­May­da­noz HAZIRLANIŞI: Un ha­ri­cin­de bü­tün mal­ze­me­le­ri yo­ğur­ma ka­bı­na ko­yup ka­rış­tı­ra­lım. Da­ha son­ra u­nu ek­li­ye­lim, ce­viz bü­yük­lü­ğün­de par­ça­lar ko­pa­rıp i­çi­ne pey­nir ve ­may­da­noz har­cın­dan bi­raz ko­yup yu­var­lak şe­kil ve­re­lim. 200 de­re­ce­de pi­şi­rip ser­vis ya­pa­lım... A­fi­yet ol­sun Mesajınız - (...Ma & Be’nin me­sa­jı) > MUT­LU­LUK­LAR ­Çok sev­gi­li, can dos­tum, gö­nül ar­ka­da­şım ve çok muh­te­rem ca­nım a­bim; Ev­li­li­ği­ni­zin 1. yıl­dö­nü­mü­nü en iç­ten di­lek­le­rim­le teb­rik e­der, ­Muh­te­rem e­şi­niz­le bir­lik­te her i­ki ci­han­da mut­lu ve be­ra­ber ol­ma­nı­zı Ce­nab­-ı Hakk’tan ni­yaz e­de­rim... ­Da­rı­sı biz­le­rin ba­şı­na ar­tık... ­Siz­le­ri çok se­vi­yo­ruz.. Al­bü­mü­nüz - (...S­taz­za’nın al­bü­mü) İ­Yİ Kİ DOĞ­DUN NE­Fİ­SE Ha­la­la­rı­nın ya­ra­maz gü­lü, i­yi ki doğ­dun... Şi­iri­niz - (...Se­da Ça­kır’ın sa­tır­la­rı) > RO­TA­SIZ GE­Mİ ­Ya­şa­dık­la­rı­ma bak­tı­ğım­da ‘ha­di ya’ de­mek gel­di i­çim­den ha­ya­ta... ­Bu yel de ner­den çık­tı or­ta­ya?... ­Ters düz ol­du her­ şey san­ki bir an­da... ­Ben dur­gun ha­va­da çık­mış­tım oy­sa yo­la... ­Ba­şa­ra­ma­dı­ğım yel­ke­ni­mi ye­le gö­re a­yar­la­ya­ma­mak ga­li­ba... ­Sav­ru­lu­yo­rum or­dan o­ra­ya... E­lim­de yok bir ka­zan­cım u­mu­dum­dan baş­ka... Ar­tık bir ke­re da­ha an­la­dım, her şey na­sip i­şi şu ha­yat­ta... ­Tes­lim bay­ra­ğı­mı çek­tim u­sul­ca... ­Be­lir­siz­lik­ler de­ni­zin­de ro­ta­sız bu ge­miy­le sı­ğın­mak is­te­rim bir li­ma­na... ­Yok­sa gi­di­şa­tım fe­na... ­Bir kay­bo­luş, bel­ki de yok o­luş u­fuk­ta... ...Üç nok­ta­lı ha­yat­la... ­Yi­ne bu de­niz­de, bu ge­miy­le ka­pıl­mı­şım ha­yat se­li­ne... ­Gi­di­yo­rum öy­le­ce... GÜNÜN YEMEĞİ > SİRKELİ HAVUÇ * 4 a­det or­ta boy ha­vuç * 150 g­ram kıy­ma * ­Ya­rım bar­dak pi­rinç * 6 a­det or­ta boy so­ğan * 3 ka­şık te­re­ya­ğı * 1.5 çor­ba ka­şı­ğı do­ma­tes sal­ça­sı * 3 çor­ba ka­şı­ğı sir­ke * ­Ye­te­ri ka­dar tuz, ka­ra­bi­ber HAZIRLANIŞI: So­ğan­la­rın ka­buk­la­rı­nı so­yup yı­ka­yın. İ­ki­ye bö­lüp pi­yaz­lık doğ­ra­yın. Ha­vuç­la­rı ka­zı­ya­rak u­zun­la­ma­sı­na i­ki­ye a­yı­rın. Ya­rım san­tim ka­lın­lı­ğın­da o­la­cak şe­kil­de di­lim­le­yin. Ten­ce­re­de ya­ğı e­ri­tin, i­çi­ne kıy­ma­yı ko­yun. Ren­gi dö­nün­ce­ye ka­dar ka­vu­run. Sal­ça­yı ka­ta­rak, ka­vur­ma­ya de­vam e­din. Ha­vuç­la­rı ek­le­yin, 2-3 da­ki­ka ka­vur­ma­ya de­vam e­din. So­ğan­la­rı­ da ka­tın, so­ğan­lar su­yu­nu çe­kin­ce 2 bar­dak su ve pi­rin­ci ek­le­yin. Tu­zu­nu ve bi­be­ri­ni ka­tın. Ka­pa­ğı­nı ka­pa­ya­rak yak­la­şık 20 da­ki­ka sü­rey­le pi­şi­rin. İs­ter a­teş­ten al­ma­dan, is­ter­se­niz yi­ye­ce­ği­niz za­man sir­ke­si­ni ka­tıp sı­cak o­la­rak ser­vis e­din. Not: Pi­rinç­siz de pi­şi­re­bi­lir­si­niz. PÜF NOKTASI > PUDRA ŞEKERİ YAPIN * ­Pas­ta­nız i­çin pud­ra şe­ke­ri ge­re­ki­yor­sa, bu­nu çok ba­sit bir yön­tem­le el­de e­de­bi­lir­si­niz... ­Bu­nun i­çin te­miz i­ki ka­ğıt a­ra­sı­na toz şe­ke­ri ko­yun... I­sıt­tı­ğı­nız ü­tü­yü bu ka­ğı­dın ü­ze­rin­de şe­ker­ler un ha­li­ne ge­le­ne ka­dar gez­di­rin. ­Pud­ra şe­ke­ri­niz ha­zır. Bİ­ZE ULA­ŞIN: e-pos­ta: omer.soz­tu­tan@tg.com.tr te­le­fon: (0212) 454 30 00 faks: (0212) 454 31 00 ad­res: tür­ki­ye ga­ze­te­si ih­las med­ya pla­za 29 ekim cad­de­si, 34197 ye­ni­bos­na/is­tan­bul
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT