BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Çok şey değişecek

Çok şey değişecek

“Süper Lig uzun bir maraton. Biz nasıl puan kaybediyorsak şampiyonluk yolundaki rakiplerimiz de puan kaybı yaşayacak.”“Süper Lig uzun bir maraton. Biz nasıl puan kaybediyorsak şampiyonluk yolundaki rakiplerimiz de puan kaybı yaşayacak.” HER­KES KAY­BE­Dİ­YOR Tek­nik Di­rek­tör Er­sun Ya­nal, li­gin 8. haf­ta­sı­nı ge­ri­de bı­rak­tık­la­rı­nı ve lig­de çok şey­le­rin de­ği­şe­bi­le­ce­ği­ni söy­le­di. Li­gin uzun bir ma­ra­ton ol­du­ğu­nu ve ra­kip­le­ri­nin ve ken­di­le­ri­nin pu­an ka­yıp­la­rı ya­şa­ya­ca­ğı­nı ifa­de eden Ya­nal, “Ge­çen yı­la bak­tı­ğı­nız­da lig­de 22-23 pu­an­lık bir ka­yıp­la şam­pi­yon olun­du. Bir li­gin ta­ma­mın­da yak­la­şık 26 pu­an ka­yıp­la şam­pi­yon olu­nu­yor. Bi­zi ve di­ğer ra­kip­le­ri dü­şün­dü­ğü­müz­de, şu an­da ger­çek­ten hiç­bir şey de­ğiş­me­di” de­di. YA­RIŞ­TAN KOP­MA­DIK Trab­zons­por’un zir­ve ya­rı­şı­nın de­vam et­ti­ği­ni kay­de­den Ya­nal, “Se­zon ba­şın­da ye­ni bir ta­kım oluş­tu­rul­du. Bu ta­kım üze­ri­ne kal­dı­ra­bi­le­ce­ği ka­dar yük­len­me­li. Bir an­da za­fer çığ­lık­la­rı atıp ken­di­mi­zi ol­du­ğu­muz­dan da­ha faz­la bir yer­de gör­mek de bi­ze za­man za­man za­rar ve­re­cek­tir. Biz iyi bir ta­kı­mız. Eksiklerimiz var. Ra­kip­le­ri­mi­ze gö­re avan­taj ve de­za­van­taj­la­rı­mız var. Bun­la­rı iyi de­ğer­len­di­rip önü­mü­ze bak­ma­lı­yız” şek­lin­de ko­nuş­tu. TONY SYLVA’yı oy­nat­mak i­çin al­dık G.An­teps­por ma­çın­da ilk defa for­ma şan­sı bu­lan Se­ne­gal­li ka­le­ci Tony Syl­va’yı oy­nat­mak i­çin al­dık­la­rı­nı be­lir­ten Ya­nal, “Tol­ga, ta­kı­mın ka­zan­dı­ğı maç­lar son­ra­sın­da de­vam et­ti. Ben çok faz­la­sıy­la ha­ta­lı gol ye­di­ği­ni dü­şün­mü­yo­rum. Bu ta­kım­da nö­bet de­ği­şe­bi­lir. Bu­gün Tol­ga oy­na­ya­cak­tır, ya­rın Syl­va. Hiç­bi­ri­ni kay­bet­me­ye de ni­ye­ti­miz yok” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT