BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Ligin manzarası lebi derya

Ligin manzarası lebi derya

4 bü­yük ta­kım mev­zu­ba­his o­lun­ca bir du­rup dü­şü­ne­cek­sin. Bak­ma­yın Si­vass­por kar­şı­sın­da Be­şik­taş’ın kay­bı­na. Bak­ma­yın Es­ki­şe­hir ve Bur­sa’da or­ta­dan cart di­ye yır­tı­lan G.Sa­ray’ın du­ru­mu­na. Bak­ma­yın F.Bah­çe’nin dört­le­nip, dert­len­di­ği­ne. Bak­ma­yın T­rab­zons­por’un i­çe­ri­de ka­yıp­lar ver­di­ği­ne. On­la­rı bu du­ru­ma dü­şü­ren ta­kım­la­rın tek maç­lık pat­la­ma­la­rın­dan baş­ka bir şey de­ğil. Baş ağ­rı­sı gi­bi ge­lip ge­çi­ci...4 bü­yük ta­kım mev­zu­ba­his o­lun­ca bir du­rup dü­şü­ne­cek­sin. Bak­ma­yın Si­vass­por kar­şı­sın­da Be­şik­taş’ın kay­bı­na. Bak­ma­yın Es­ki­şe­hir ve Bur­sa’da or­ta­dan cart di­ye yır­tı­lan G.Sa­ray’ın du­ru­mu­na. Bak­ma­yın F.Bah­çe’nin dört­le­nip, dert­len­di­ği­ne. Bak­ma­yın T­rab­zons­por’un i­çe­ri­de ka­yıp­lar ver­di­ği­ne. On­la­rı bu du­ru­ma dü­şü­ren ta­kım­la­rın tek maç­lık pat­la­ma­la­rın­dan baş­ka bir şey de­ğil. Baş ağ­rı­sı gi­bi ge­lip ge­çi­ci... Bı­rak­tım kü­çük ta­kım­la­rı des­tek­le­me­yi, ka­fa­la­rın­da şam­pi­yon­luk ol­ma­dı­ğı için. Dert­le­ri bir bü­yük ye­nip, yö­ne­ti­ci­si ile te­le­viz­yo­na çık­mak, bir­kaç gün ken­din­den söz et­tir­mek, ho­ca­sıy­la ken­di­ne da­ha iyi ve im­kan­lı ta­kım­lar bul­mak, gün­de­me gel­mek, oyun­cu­la­rı­nın vit­ri­nin iyi bir ye­ri­ne otu­rup ken­di­le­ri­ne pa­zar üret­me­si kay­nak­lı­dır. Maç­la­rı­nın ge­ce ve ya­yın­la­nır ol­ma­sı­dır pat­la­ma­la­rı­nın ne­de­ni... FB - GS - BJK - TS olun­ca bir du­rup dü­şü­ne­cek­sin... Bak­ma­yın Si­vas kay­bı­na, Mus­ta­fa De­niz­li’nin “hin­lik­le­ri” ta­şı­ya­cak­tır Be­şik­taş’ı. Ora­da­ki so­run, “pa­bu­cun” pa­ha­lı ol­ma­sın­dan do­la­yı an­cak te­ki­nin sa­ha­ya atıl­ma­sın­dan kay­nak­la­nı­yor... Bak­ma­yın F.Bah­çe’nin bir çu­val pu­an kay­bı­na, ni­san ayın­da zir­ve ya­rı­şı­nın or­ta ye­rin­de ola­cak­lar­dır Ara­go­nes’e rağ­men... Bak­ma­yın G.Sa­ray’ın kay­bo­lan kad­ro de­rin­li­ği ne­de­niy­le düş­tü­ğü mağ­dur du­ru­ma. Ken­di kül­le­rin­den doğ­mak­ta üst­le­ri­ne yok­tur. Trab­zons­por için 2 ke­re dü­şü­ne­cek­sin. Öl­dü de­di­ğin an­da hort­la­yı­ve­rir. Çı­kı­ve­rir me­za­rın­dan. Hort­lak gi­bi di­ki­li­ve­rir­ler ca­nı­nı al­mak is­te­ye­nin kar­şı­sı­na Ka­ra­de­niz ina­dı­nın ölü­me bi­le di­re­nen gö­rün­tü­süy­le... Ba­kın, bir Se­mih dön­dü ya­rım ya­ma­lak, Ko­ca­eli’de na­sıl bir maç çık­tı or­ta­ya. “Ucun­dan acık” Dei­vid ile ta­kım ha­li­ne dö­nü­ver­di­ler, üs­te­lik ter­le­riy­le de­ğil, iki dam­la göz­ya­şı ile. Üs­te­lik iki haf­ta ön­ce­si­nin G.Sa­ray’ı yen­miş li­de­ri­ne kar­şı... İş­te tam bu­ra­da bı­ra­kı­yo­rum hep is­te­di­ğim be­şin­ci bir ta­kı­mın şam­pi­yon­luk hül­ya­sı­na hiz­met et­me­yi. Çün­kü Bur­sas­por’un he­de­fi bir ön­ce­ki Es­ki­şe­hir ma­çı­nı ka­zan­mak ol­ma­lıy­dı. Es­ki­şe­hirs­por’un he­de­fi­nin de na­sıl ki; G.Sa­ray ve F.Bah­çe yen­mek ol­ma­ma­sı ise... Şu an­ki man­za­ra ba­na ni­san ayın­da şim­di­le­rin flaş­lar ça­kan ta­kım­la­rı­nın de­ğil, An­ka­ras­por, Kay­se­ris­por, Ga­zi­an­teps­por, Es­ki­şe­hirs­por, Bur­sas­por de­ğil, yi­ne 4 “bü­yük” de­di­ği­miz ta­kı­mın li­gin ça­tı­sın­da mü­ca­de­le ede­ce­ği­ni söy­lü­yor. Bu lig 4 ya­rış­ma­cı­yı zir­ve­de ta­ri­hi bo­yun­ca hiç­bir za­man kal­dı­ra­ma­dı. O ne­den­le en az bi­ri, muh­te­mel­dir iki­si ko­pa­cak ama di­ğer iki­si ka­la­cak en ön­de. Bu ne­den­le bir ye­ni aday da li­gin sür­pri­zi ola­cak ve ara­ya gi­re­cek. Ama o ka­dar... Be­ni yi­ne peş­le­ri­ne ta­ka­bil­me­le­ri için ken­di sı­nıf­la­rı­nın şam­pi­yo­nu ola­cak­lar ki, bü­yük­ler­den al­dık­la­rı eks­tra­la­rı ol­sun ve on­la­rı “ön­ler­den” alıp “en öne” at­sın. Ken­di­le­ri­ne de­ğil bi­ze oy­na­sın­lar ye­ter ki... >> Ak­ba­bas­por F.Bah­çe’nin ta­kip­çi­si ol­du­ğu için bir son­ra­ki ra­ki­bi­ni hep Ay­kut Ko­ca­man def­net­ti... Yo­rum­lar böy­le... F.Bah­çe’yi ye­nen tüm ce­set­le­ri bir son­ra­ki haf­ta An­ka­ras­por top­ra­ğa ver­di... Bu du­rum­da An­ka­ras­por’un fut­bol ka­pa­si­te­si­ni göz ar­dı et­me­mi­zi ça­ğı­rı­yor ve bi­zi ya­nıl­tı­yor ga­li­ba. Ken­di sı­nı­fın­da­ki ta­kım­la­rın “şam­pi­yo­nu” du­ru­mun­da­lar. Bü­yük­le­re he­nüz baş­la­ma­dı­lar. On­lar­dan eks­tra al­ma­ya baş­lar­lar­sa, iş­te o za­man ana ya­zı­da vur­gu­la­ma­ya ça­lış­tı­ğım ta­kım, on­lar olur­lar... So­nun­da F.Bah­çe’yi ye­nen­le­ri de­ğil, ilk de­fa F.Bah­çe’ye ye­nil­miş ola­nı da yen­di­ler. Bu haf­ta Bur­sa’da bu işin ren­gi bel­li olur di­yo­rum... >> G.Sa­ray ne ya­pa­mı­yor? Ba­ros’un ayıp go­lü son­ra­sın­da sa­ha­yı ve oyu­nu tu­ta­mı­yor... Ba­zı oyun­cu­la­rı ön­dey­ken ve yor­gun düş­müş du­rum­day­ken “dö­ne­me­ye­cek­le­ri­ni” bi­le bi­le git­me­ye de­vam edi­yor­lar. Ra­kip­le­ri­ni “tek for­vet” oy­na­ya­cak­la­rı ta­kım­lar ile “çift for­vet” oy­na­ya­cak­la­rı ta­kım­lar di­ye iki­ye ayır­mış­lar ve gü­nün şart­la­rı­na gö­re mi­nik ro­tas­yon­lar ya­pa­mı­yor­lar. Yu­suf Şim­şek ve Sü­ley­man You­la gi­bi oyun­cu­lar­la go­lü ye­dik­ten son­ra maç oy­na­nır­ken ta­nı­şı­yor­lar. Her ma­çı dört yap­mak için oy­na­mak ye­ri­ne, ba­zı maç­la­rı da kö­tü oyu­nu gö­ze alıp sko­ru ko­ru­mak için ve ön­ce­lik­le ye­nil­me­mek için oy­na­ya­mı­yor­lar. >> Dei­vid’den iki dam­la Mal­ze­me­si “in­san” olan bir gru­bun “grup di­na­mi­ği” oluş­tu­ra­cak ne­den­le­re ih­ti­ya­cı var­dır “ya­rış­ma­cı” ru­hu­nun ona­rıl­ma­sı için... Bu sos­yo­lo­ji bir fut­bol ger­çe­ği­dir... F.Bah­çe’nin ve Ara­go­nes’in ih­ti­ya­cı olan Dei­vid’in iki dam­la göz­ya­şı dö­ke­ce­ği bir gol son­ra­sı imiş. Bir de Bur­sa­lı bir grup ta­raf­ta­rın “Fe­ner kü­me­ye” di­ye ba­ğır­ma­sı imiş... Bu iki­si ne­de­niy­le ol­du beş... Trab­zons­por ve G.Sa­ray he­nüz bu­nu bu­la­ma­dı... Be­şik­taş ise Mus­ta­fa De­niz­li rüz­gâ­rı­nı ye­ni “di­na­mik” oluş­tur­ma ne­de­niy­le kul­la­nı­yor şim­di­lik. Unut­ma­ya­lım ki, “sta­tik” du­rum­dan “di­na­mik” sa­ye­sin­de kur­tu­la­bi­lir­si­niz... >> POST - İT Bank As­ya Li­gi kor­ku fil­mi gi­bi... Ka­nal A’da­ki Hay­di Ma­ça prog­ra­mın­da bu­nu bu­ram bu­ram ya­şı­yo­ruz. 3 sa­at bo­yun­ca en alt­ta­ki ile en üst­te­ki­nin ara­sı bir ka­pa­nı­yor bir açı­lı­yor. En son­da­ki Bo­lus­por iki maç ka­za­nır­sa ken­di­ni play-off için­de bu­la­bi­li­yor. Za­ten iki gün ön­ce play-off sı­ra­la­ma­sı ve doğ­ru­dan çı­kan iki ta­kı­mın du­ru­mu tam 6 kez de­ğiş­ti 1,5 sa­at için­de. Kalp da­yan­maz bu­na... >> S-ÖZ “Kor­kak, an­cak teh­li­ke­nin ol­ma­dı­ğı­na ina­nır­sa yum­ruk sal­lar...” (Go­et­he) >> G.Sa­ray’ın tüm ta­kı­mın des­tek­le­me­di­ği sa­vun­ma­sı mı ha­ta­lı, yok­sa ta­kım ha­lin­de des­tek­le­dik­le­ri hü­cum hat­tı mı ha­ta­lı?..
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT