BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > FENER'DE YENİ DÖNEM

FENER'DE YENİ DÖNEM

As­baş­kan­lar Şe­kip Mos­tu­roğ­lu ve Ali Koç, Fa­ruk Il­gaz Te­sis­le­ri’nde dü­zen­le­dik­le­ri ba­sın top­lan­tı­sın­da med­yay­la iliş­ki­ler­de ye­ni bir dö­nem baş­la­ta­cak­la­rı­nın sö­zü­nü ver­di, me­rak edi­len ko­nu­la­ra açık­lık ge­tir­di...FENERBAHÇE YÖNETİMİ UZUN ZAMANDIR MESAFELİ OLDUĞU BASINA ZEYTİN DALI UZATTI As­baş­kan­lar Şe­kip Mos­tu­roğ­lu ve Ali Koç, Fa­ruk Il­gaz Te­sis­le­ri’nde dü­zen­le­dik­le­ri ba­sın top­lan­tı­sın­da med­yay­la iliş­ki­ler­de ye­ni bir dö­nem baş­la­ta­cak­la­rı­nın sö­zü­nü ver­di, me­rak edi­len ko­nu­la­ra açık­lık ge­tir­di... İS­TİK­RAR İÇİN ARA­GO­NES F.Bah­çe Yö­ne­ti­mi, med­ya­ya kar­şı ör­dü­ğü du­va­rı dün as­baş­kan­lar Ali Koç ve Şe­kip Mos­tu­roğ­lu’nun dü­zen­le­di­ği ba­sın top­lan­tı­sı ile kal­dır­dı ve ye­ni bir dö­nem aç­tı. Fa­ruk Il­gaz Te­sis­le­rin­de ya­pı­lan top­lan­tı­da F.Bah­çe hak­kın­da son dö­nem­de tar­tı­şı­lan so­ru­la­rı ce­vap­la­yan as­baş­kan­lar, bu­gü­ne ka­dar ya­şa­nan ile­ti­şim­siz­lik se­be­biy­le med­ya­dan özür di­ler­ken, bun­dan son­ra dü­zen­li ola­rak ya­pı­la­cak top­lan­tı­lar­la iliş­ki­le­rin sı­cak tu­tu­la­ca­ğı­nı vur­gu­la­dı. Bek­le­nin ak­si­ne Baş­kan Aziz Yıl­dı­rım’ın ka­tıl­ma­dı­ğı top­lan­tı­da Ali Koç, is­tik­ra­rın öne­mi­ni di­le ge­ti­rir­ken Tek­nik Di­rek­tör Lu­is Ara­go­nes’e des­tek­le­ri­nin sür­dü­ğü­nü ifa­de et­ti. “Ha­ta­sız kul ol­maz” di­ye­rek za­man za­man yan­lış yap­tık­la­rı­nı ka­bul eden Koç, “Fut­bol kay­gan bir ze­min. An­cak Di­van Ku­ru­lun­da da be­lirt­ti­ğim gi­bi çok şey kay­bet­miş de­ği­liz” açık­la­ma­sı­nı yap­tı. SERT AÇIK­LA­MA DE­ĞİL­Dİ Şe­kip Mos­tu­roğ­lu da Koç’a des­tek ve­rir­ken Bur­sa ma­çı­nın ar­dın­dan ha­kem hak­kın­da yap­tı­ğı açık­la­ma­la­rın sert ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, “Ama­cı­mız or­ta­mı ger­mek de­ğil. Sa­de­ce MHK’nın, ha­ke­mi de­ğer­len­dir­me­si­ni ta­lep et­tik. Yö­ne­ti­ci­le­re gü­ve­ni­yo­ruz an­cak ha­ta­la­rın ce­za­lan­dı­rıl­ma­sı­nı da ta­lep edi­yo­ruz” di­ye ko­nuş­tu. Ali Koç ise ko­nuy­la il­gi­li ola­rak, “Art ni­yet ara­mak is­te­mi­yo­ruz. Ha­ta­la­rın se­ri ha­le gel­me­me­si­ni ar­zu edi­yo­ruz” di­ye ko­nuş­tu. Bur­sa ma­çın­da ya­ka­la­dık­la­rı ha­va­yı bir­lik ve be­ra­ber­li­ğe bağ­la­yan as­baş­kan­lar, “Fut­bol­cu­la­rı­mız bu yıl, ge­çen se­zo­na gö­re ta­nın­maz hal­dey­di. Han­gi ho­ca ge­lir­se gel­sin bir şey ya­pa­maz­dı. An­cak ta­kım için­de ya­pı­lan gö­rüş­me­ler ve sı­cak iliş­ki­ler­le ke­net­len­me­yi sağ­la­dık. Hiç­bir za­man neş­ter ope­ras­yo­nu dü­şün­me­dik. Ge­rek ho­ca ge­rek ye­ni trans­fer­ler hak­kın­da gö­rüş be­lirt­mek için çok er­ken” dedi. > M. Emin ULUÇ SAMİMİ CEVAPLAR F.Bah­çe As­baş­kan­la­rı A­li Koç ve Şe­kip Mos­tu­roğ­lu, ga­ze­te­ci­le­rin so­ru­la­rı­na iç­ten­lik­le ce­vap ver­di. (Ali YEDEK) TOPLANTIDAN İNCİLER Sa­de­ce fut­bol ku­lü­bü de­ği­liz Mos­tu­roğ­lu: F.Bah­çe, sa­de­ce fut­bol ta­kı­mın­dan iba­ret bir ku­lüp de­ğil. Yö­ne­ti­min ba­şa­rı­sı­nı ya da ba­şa­rı­sız­lı­ğı­nı ko­nu­şur­ken ola­ya bir bü­tün ola­rak bak­ma­lı­dır. Ka­za­nın­ca ko­nuş­tuk Mos­tu­roğ­lu: Kay­bet­ti­ği­miz dö­nem­ler­de de ha­kem­ler­den ya­na ra­hat­sız ol­du­ğu­muz ko­nu­lar var­dı. Ama so­nuç­la­ra bağ­la­ma­sın­lar di­ye ka­zan­dı­ğı­mız bir ma­çın ar­dın­dan ko­nuş­tum. Ara­go­nes’i tar­tı­şa­mam Koç: Ho­ca­nın is­mi ne olur­sa ol­sun 7 haf­ta­lık bir de­ğer­len­dir­me­nin ya­pıl­ma­sı­nın çok doğ­ru ol­ma­dı­ğı­nı dü­şü­nü­yo­rum. He­le ben Ara­go­nes’i tar­tış­ma­yı bi­le had­dim ola­rak gör­mü­yo­rum. Tribünde kaos var Koç: Sa­ra­coğ­lu’nda bir grup ta­raf­ta­rın, ge­ne­le yay­ma­ya ça­lış­tı­ğı bir ka­os söz ko­nu­su. Ma­ra­ton üst ta­raf­tan kom­bi­ne alan­la­rın teh­dit edil­dik­le­ri­ne da­ir şi­ka­yet­le­ri­ni içe­ren ka­lın bir dos­ya var. F.Bah­çe’nin avu­ka­tı de­ği­lim Mos­tu­roğ­lu: Güi­za’ya me­na­jer­lik üc­re­ti ha­riç 14 mil­yon eu­ro ver­dik. Güi­za için Uru­gu­ay’da­ki bir ku­lü­be pa­ra da öden­me­miş­tir. Be­nim F.Bah­çe’nin avu­kat­lı­ğı­nı yap­tı­ğım da ya­lan­dır. Au­re­li­o’ya da­va aç­tık Mos­tu­roğ­lu: Au­re­li­o ile söz­leş­me im­za­lan­dı­ğı za­man op­si­yon hak­kı tüm dün­ya­da ge­çer­liy­di, ar­tık tar­tı­şı­lır ha­le gel­di. Au­re­li­o aley­hi­ne 5 mil­yon 250 bin do­lar­lık taz­mi­nat da­va­sı aç­tık, so­nuç­la­rı gö­re­ce­ğiz. Ka­le­ci­le­re im­za at­tır­dık Mos­tu­roğ­lu: Se­zon so­nun­da söz­leş­me­si bi­te­cek oyun­cu­la­rım­dan Vol­kan Ba­ba­can ve Mert Gü­nok’un mu­ka­ve­le­le­ri­ni uzat­tık. Alex ve Lu­ga­no ile de söz­leş­me uzat­mak için ça­lış­ma­la­rı­mız sü­rü­yor. Colin Kazım’a cezasını verdik Koç: Ka­zım ile Ara­go­nes ara­sın­da ba­zı sı­kın­tı­lar ya­şan­mış ola­bi­lir ama abar­tıl­dı­ğı gi­bi de­ğil. Ka­zım’a Par­ti­zan ma­çın­da for­ma­sı­nı at­ma­sıy­la il­gi­li ce­za ver­dik ama bu­nun de­ta­yı­nı pay­laş­mak is­te­mi­yo­ruz. UEFA finali gururumuz Mos­tu­roğ­lu: G.Sa­ray’ın UE­FA Ku­pa­sı’nda fi­nal oy­na­ma­sı de­ğil, fi­na­lin bi­zim sta­dı­mız­da oy­nan­ma­sıy­la gu­rur­la­nı­rız. Av­ru­pa’da yo­lu­mu­za UE­FA Ku­pa­sı’nda de­vam eder­sek he­de­fi­miz ken­di sta­dı­mız­da ku­pa­yı kal­dır­mak­tır MATADOR büyük konuştu Bur­sa kar­şı­laş­ma­sı ile sa­ha­la­ra dö­nen ve ay­lar son­ra çık­tı­ğı ilk ma­çın­da ağ­la­rı ha­va­lan­dı­ran Dei­vid, F.Bah­çe’nin şam­pi­yon ola­ca­ğı­na inan­dı­ğı­nı söy­le­di. Bre­zil­ya­lı yıl­dız, “Se­zo­na kö­tü baş­la­mış ola­bi­li­riz. An­cak biz iyi bir ta­kı­mız ve zor­luk­la­rı aşa­ca­ğız. Bu­gün bi­zi eleş­ti­ren­ler se­zon so­nun­da şam­pi­yon­luk ipi­ni gö­ğüs­le­di­ği­miz­de aca­ba ne ko­nu­şa­cak­lar” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93043
  % -1.58
 • 4.7293
  % -0.13
 • 5.4858
  % -0.27
 • 6.2662
  % -0.23
 • 194.478
  % -0.07
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT