BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > AURELIO: AYYILDIZ AKLIMIN UCUNDAN GEÇMEZDİ

AURELIO: AYYILDIZ AKLIMIN UCUNDAN GEÇMEZDİ

Re­al Be­tis for­ma­sı gi­yen mil­li fut­bol­cu Meh­met A­u­re­li­o, “Bir gün Türk Mil­li Ta­kı­mı for­ma­sı­nı gi­ye­ce­ği­mi hiç dü­şün­me­miş­tim” de­di.Re­al Be­tis for­ma­sı gi­yen mil­li fut­bol­cu Meh­met A­u­re­li­o, “Bir gün Türk Mil­li Ta­kı­mı for­ma­sı­nı gi­ye­ce­ği­mi hiç dü­şün­me­miş­tim” de­di. Tür­ki­ye’de İs­tik­lal Mar­şı’nı he­men öğ­ren­di­ği­ni ve tüm mil­li maç­lar­da söy­le­di­ği­ni kay­de­den A­u­re­li­o, “Tür­ki­ye ve İs­tan­bul’u çok se­vi­yo­rum” şek­lin­de ko­nuş­tu. Yak­la­şık 3 yıl ön­ce Meh­met is­mi­ni al­dı­ğı­nı an­la­tan yıl­dız fut­bol­cu, “Bu is­mi ben al­mak is­te­dim. Tür­ki­ye’de çok yay­gın ve söy­len­me­si ra­hat bir i­sim. A­i­lem be­ni Mar­co di­ye ça­ğı­rı­yor, a­ma Meh­met is­mi­ni de se­vi­yo­rum” de­di. Ka­to­lik ol­du­ğu­nu i­fa­de e­den A­u­re­li­o, “Tür­ki­ye’de Ka­to­lik o­la­rak so­run ya­şa­dın mı?” so­ru­su­na, “Han­gi din­den o­lur­san ol halk çok i­yi ya­kın­lık gös­te­ri­yor” ce­va­bı­nı ver­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT