BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > SADECE BİR KAZA

SADECE BİR KAZA

4-2’lik Es­ki­şe­hirs­por mağ­lu­bi­ye­ti­ni, Trab­zons­por ile Olim­pi­akos maç­la­rı­nın yor­gun­lu­ğu­na bağ­la­yan Ga­la­ta­sa­ray Baş­ka­nı Ad­nan Po­lat, Skib­be ve fut­bol­cu­la­ra sa­hip çık­tı4-2’lik Es­ki­şe­hirs­por mağ­lu­bi­ye­ti­ni, Trab­zons­por ile Olim­pi­akos maç­la­rı­nın yor­gun­lu­ğu­na bağ­la­yan Ga­la­ta­sa­ray Baş­ka­nı Ad­nan Po­lat, Skib­be ve fut­bol­cu­la­ra sa­hip çık­tı DİKKATLİ OLUN G.Sa­ray’da 4-2’lik Es­ki­şe­hirs­por mağ­lu­bi­ye­ti “ka­za” o­la­rak yo­rum­lan­dı. Kar­şı­laş­ma­nın he­men ar­dın­dan sı­ca­ğı sı­ca­ğı­na bir k­riz ma­sa­sı o­luş­tu­ran Baş­kan Ad­nan Po­lat, yö­ne­ti­ci Hal­dun Üs­tü­nel, Mu­rat Yal­çın­dağ ve Fut­bol A.Ş. Ge­nel Mü­dü­rü Ad­nan Sez­gin’i ya­nı­na ça­ğı­rıp çe­şit­li ta­li­mat­lar ver­di. Fut­bol­cu­la­rın ve ho­ca­nın mo­ral­le­ri­nin yük­sek tu­tul­ma­sı­nı is­te­yen Po­lat, “Son 2 maç­ta çok i­yi fut­bol ser­gi­le­dik. Do­ğal o­la­rak o kar­şı­laş­ma­nın yor­gun­lu­ğu­nu faz­la­sıy­la his­set­tik. Ol­ma­ma­sı ge­re­ki­yor­du a­ma ol­du. Bu so­nu­cu sa­de­ce bir ka­za o­la­rak de­ğer­len­di­ri­yo­rum. O­yun­cu­la­rın mo­ti­vas­yo­nu­nu bo­za­cak her­han­gi bir ak­sak­lık is­te­mi­yo­rum. 2 haf­ta son­ra F.Bah­çe der­bi­si oy­na­ya­ca­ğız. Ho­cay­la il­gi­li ge­le­cek so­ru­lar­da da dik­kat­li o­lun” i­fa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. FATURA HAKEME 4 gol­lü mağ­lu­bi­yet e­leş­ti­ri ok­la­rı­nı ye­ni­den S­kib­be’nin ü­ze­ri­ne çe­vi­rir­ken, yö­ne­ti­min Al­man ça­lış­tı­rı­cıy­la ke­sin o­la­rak dev­re a­ra­sı­na ka­dar yo­la de­vam e­de­ce­ği bil­di­ril­di. Ö­te yan­dan G.Sa­ray’da yö­ne­ti­ci­ler Es­ki­şe­hirs­por ma­çı­nın ha­ke­mi Fı­rat Ay­dı­nus’a a­teş püs­kü­rü­yor. Ay­dı­nus’un ver­di­ği ka­rar­lar­la ma­çı çı­ğı­rın­dan çı­kar­dı­ğı­nı id­di­a e­den yö­ne­ti­ci­ler, “Ye­di­ği­miz i­kin­ci gol ba­riz of­sayt­tı. T­ri­bün­le­rin ta­ma­mı, hat­ta yar­dım­cı­sı bi­le gör­dü­ğü hal­de hakem ıs­rar­la gol ka­ra­rı ver­me­si ol­duk­ça ma­ni­dar. Ay­rı­ca Yo­u­la’nın i­kin­ci go­lün­de de ba­riz of­sayt var. Es­ki­şe­hirs­por’un ga­li­bi­ye­ti­ne göl­ge dü­şür­mek is­te­mi­yo­ruz a­ma Fı­rat Ay­dı­nus ma­çın so­nu­cu­nu et­ki­le­di” i­fa­de­le­ri­ni kul­lan­dı­lar. > Ercan YILDIZ AYAK­LA­RI­NIN TO­ZUY­LA Es­ki­şe­hir’den özel uçak­la ön­ce­ki ge­ce İs­tan­bul’a dö­nen G.Sa­ray, sa­bah An­ka­ra ma­çı­nın ha­zır­lık­la­rı­na baş­la­dı. Tek­nik Di­rek­tör Mic­ha­el Skib­be yö­ne­ti­min­de ba­sı­na ka­pa­lı ola­rak ça­lı­şan sa­rı-kır­mı­zı­lı ta­kım­da, oy­na­yan­lar re­je­ne­ras­yon id­ma­nı ya­par­ken di­ğer oyun­cu­lar tek­nik ça­lış­ma­lar ger­çek­leş­tir­di. G.SARAY NOTLARI Non­da gö­ze gel­di Es­ki­şe­hirs­por ma­çın­da yü­zü­ne ge­len top ne­de­niy­le oyun­dan çık­mak zo­run­da ka­lan Non­da’nın sol göz re­ti­na­sın­da ödem oluş­tu­ğu açık­lan­dı. Kon­go­lu fut­bol­cu­nun per­şem­be gü­nü ger­çek­leş­ti­ri­le­cek ikin­ci kon­tro­le ka­dar din­len­di­ri­le­ce­ği ifa­de edil­di. Skib­be ge­ri kal­dı G.Sa­ray’da Skib­be’nin per­for­man­sı, ge­çen se­zon ta­kı­mın ba­şın­da bu­lu­nan Feld­kamp’ın çok ge­ri­sin­de kal­dı. Sa­rı-kır­mı­zı­lı­lar, Skib­be yö­ne­ti­min­de ilk 8 haf­ta­da 14 pu­an­la an­cak 6. sı­ra­da ka­lır­ken, Kal­li dö­ne­min­de G.Sa­ray ge­çen yıl ay­nı dö­nem­de 20 pu­an­la ve li­der du­rum­da yer al­mış­tı. Ba­ros yet­me­di Dep­las­man­da Es­ki­şe­hir’den ta­ri­hi bir mağ­lu­bi­yet alan G.Sa­ray, ilk de­fa Çek oyun­cu­su Mi­lan Ba­ros’un gol at­tı­ğı bir kar­şı­laş­ma­yı kay­bet­ti. Lig ve UE­FA Ku­pa­sı’nda at­tı­ğı 8 gol­le G.Sa­ray’ın en et­ki­li si­la­hı olan Ba­ros, Es­ki­şe­hir’e kar­şı ta­kı­mı­nı 2-1 öne ge­çi­ren go­lü at­ma­sı­na rağ­men, ta­kı­mı­nı ye­nil­gi­den kur­ta­ra­ma­dı. Pa­ra ce­za­sı ge­li­yor Fe­de­ras­yo­nun bu yıl uy­gu­la­ma­ya koy­du­ğu, Fut­bol Di­sip­lin Ta­li­ma­tı’nda­ki de­ği­şik­li­ğe gö­re, G.Sa­ray, Es­ki­şe­hir ma­çın­da 5’ten faz­la oyun­cu­su kart gör­dü­ğü için 20 bin YTL’den 50 bin YTL’ye ka­dar tu­ta­bi­le­cek pa­ra ce­za­sı­na çarp­tı­rı­la­cak. Ben­fi­ca’ya At­kin­son UE­FA Ku­pa­sı B Gru­bu’nda mü­ca­de­le eden G.Sa­ray’ın, Por­te­kiz tem­sil­ci­si Ben­fi­ca ile dep­las­man­da oy­na­ya­ca­ğı kar­şı­laş­ma­nın ha­kem­le­ri açık­lan­dı. 6 Ka­sım’da sa­at 21.30’da Liz­bon’da oy­na­na­cak ma­çı İn­gi­liz ha­kem Mar­tin At­kin­son yö­ne­te­cek. Ta­ri­hin­de 12. kez Es­ki­şe­hir dep­las­ma­nın­dan 4-2’lik mağ­lu­bi­yet­le dö­nen G.Sa­ray, lig ta­ri­hin­de 12. de­fa bir maç­ta 4 gol bir­den ye­di. Sa­rı-kır­mı­zı­lı­lar, 51. se­zo­nu­nu ya­şa­yan lig ta­ri­hin­de, bir maç­ta ka­le­sin­de 4 ve da­ha yu­ka­rı sa­yı­da go­lü ise 17 kar­şı­laş­ma­da gör­dü. KAYIP PUANLAR Ta­kım­lar ­Maç ­Ka­yıp 1- Be­şik­taş 8 6 2- T­rab­zon 8 8 6- G.Sa­ray 8 10 9- F.Bah­çe 8 12 DIŞ SAHA KAYIPLARI Ta­kım­lar ­Maç ­Ka­yıp 1- T­rab­zon 4 3 2- Be­şik­taş 4 4 9- G.Sa­ray 4 8 14- F.Bah­çe 4 9
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT