BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Toptan: Meclis’ten şüphe duymaya kimsenin hakkı yok

Toptan: Meclis’ten şüphe duymaya kimsenin hakkı yok

İs­tan­bul Ay­dın Üni­ver­si­te­si­nin 2008-2009 eği­tim öğ­re­tim yı­lı­nın açı­lı­şın­da ko­nu­şan TBMM Baş­ka­nı Kök­sal Top­tan, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti’nin ya­sa­ma, yü­rüt­me ve yar­gı erk­le­ri­nin ay­rı­lı­ğı il­ke­si­ne da­yan­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, “Hiç­bir erk Ana­ya­sa­dan do­ğan hak­la­rı­nı kul­la­nır­ken ken­di­si­ni baş­ka bir er­kin ye­ri­ne koy­maz ve ol­ma­yan yet­ki­yi kul­la­na­maz” de­di.İs­tan­bul Ay­dın Üni­ver­si­te­si­nin 2008-2009 eği­tim öğ­re­tim yı­lı­nın açı­lı­şın­da ko­nu­şan TBMM Baş­ka­nı Kök­sal Top­tan, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti’nin ya­sa­ma, yü­rüt­me ve yar­gı erk­le­ri­nin ay­rı­lı­ğı il­ke­si­ne da­yan­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, “Hiç­bir erk Ana­ya­sa­dan do­ğan hak­la­rı­nı kul­la­nır­ken ken­di­si­ni baş­ka bir er­kin ye­ri­ne koy­maz ve ol­ma­yan yet­ki­yi kul­la­na­maz” de­di. Erk­ler ara­sın­da za­man za­man or­ta­ya çı­kan prob­lem­le­rin Tür­ki­ye’nin sür­dür­dü­ğü de­mok­ra­tik ge­liş­me sü­re­ci­ne ve bu erk­le­re du­yu­lan gü­ve­ne za­rar ver­di­ği­ni ifa­de eden Top­tan, “Bü­tün bun­la­ra rağ­men al­tı­nı çi­ze­rek be­lirt­mek is­te­rim ki, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti tüm ka­za­nım­la­rı ile çağ­daş bir ül­ke ol­ma yo­lun­da emin adım­lar­la iler­le­ye­cek­tir. Mec­li­si­mi­zin baş­ta la­ik­lik ol­mak üze­re Cum­hu­ri­ye­tin te­mel de­ğer­le­ri­ne sa­da­ka­tin­den şüp­he duy­ma­ya kim­se­nin hak­kı yok­tur” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93806
  % 0.86
 • 4.7768
  % -0.91
 • 5.5861
  % -0.17
 • 6.242
  % -0.25
 • 188.513
  % -0.28
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT